Instellingsbesluit Evaluatiecommissie NWO

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 12-10-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2012, nr. OWB 442351, houdende instelling van de Evaluatiecommissie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie NWO)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2; en

 • c. NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een Evaluatiecommissie NWO.

 • 2 De commissie heeft tot taak het evalueren van:

  • a. Zie toelichting.

  • b. Bij deze evaluatie wordt de zelfevaluatie van NWO en de evaluatie van de Vernieuwingsimpuls mede door de evaluatiecommissie NWO in beschouwing genomen.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 augustus 2012 en wordt opgeheven per 1 april 2013.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Prof. dr. J.C. Stoof, tevens voorzitter,

  • b. Prof. dr. D.C. van den Boom,

  • c. Prof. dr. Ing. M. Kleiner,

  • d. Prof. dr. E.M. Meijer

  • e. Prof. Dr. D.B. Dingwell

  • f. Prof. Dr. H.W. van den Doel

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, aan te wijzen door de minister. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een vervanger benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie brengt vóór 1 april 2013 haar eindrapport uit aan de minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek; en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie biedt de minister vóór 1 oktober 2013 een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode dat de commissie werkzaam is geweest. Desgewenst kan de commissie het eindverslag gelijktijdig met het eindrapport indienen.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-01-2014]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-01-2014]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Evaluatiecommissie NWO

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina