Besluit mandaat en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu inzake erkenningen bodemkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 11-10-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 oktober 2012, nr. WJZ/12331015, houdende mandaat en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu inzake erkenningen bodemkwaliteit

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt mandaat en machtiging verleend voor het verlenen, het wijzigen, het intrekken en schorsen van erkenningen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de artikelen 9, 12 en 23 van het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger)beroep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De Minister van Infrastructuur en Milieu kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de directeur-generaal Uitvoering.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat of machtiging is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu inzake erkenningen bodemkwaliteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina