Omzettingsregeling luchthaven Texel

[Regeling vervallen per 09-07-2014.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 08-07-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/86293, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Texel, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Texel)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 09-07-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 3 Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 april van enig jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

[Vervallen per 09-07-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Texel.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 09-07-2014]

Op de luchthaven zijn gelegen:

 • a. een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 036°-216° met een lengte van 1.109 meter en een breedte van minimaal 25 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter C;

 • b. een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 126°-306° met een lengte van 622 meter en een breedte van minimaal 30 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B;

een en ander zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), en zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

 • c. een landingsplaats ter grootte van 30 bij 30 meter voor het landen en opstijgen met helikopters, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

[Vervallen per 09-07-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2 In afwijking van het eerste lid zijn op de luchthaven per gebruiksjaar maximaal 100 bewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters toegestaan, indien de bewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die humanitair dan wel operationeel noodzakelijk zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 1 Het gebruik van de luchthaven vindt plaats:

 • 2 Het is de exploitant tot 20  januari 2014 toegestaan om het luchthavengebied te doen of te laten gebruiken buiten de in het eerste lid genoemde openingstijden, voor het uitvoeren van helikoptervluchten van maatschappelijk belang, tussen 07.00 en 21.00 uur plaatselijke tijd, voor zover deze periode buiten de uniforme daglichtperiode valt, alsmede voor het uitvoeren van daarmee verband houdende vluchten gericht op het innemen van brandstof. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a. de exploitant rapporteert over buiten de reguliere openstellingstijden uitgevoerde starts en landingen inclusief het karakter van de beweging aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Handhaving Service-Providers;

  • b. uitgevoerde vluchten worden meegeteld in de berekening van de geluidbelasting;

  • c. de exploitant draagt zorg voor sluitende afspraken buiten de uniforme daglichtperiode en/of de openingstijden van het luchtvaartterrein van 07.00 tot 21.00 uur met de helikopter operator over het veilig gebruik van de luchthaven. Hierbij moet worden gedacht aan het gebruik van de tankinstallatie, het redden van mensenlevens, het voorkomen, beperken en bestrijden van een eventuele brand ten gevolge van een ongeval of incident, het landen en starten en de beschikbaarheid van visuele hulpmiddelen bij het vliegen buiten de uniforme daglichtperiode.

 • 3 Het is de exploitant toegestaan om een gedeelte van het luchthavengebied dat niet in gebruik is voor het luchthavenluchtverkeer, zoals gearceerd is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling, te gebruiken of te doen gebruiken als landbouwterrein en als motorcrossterrein. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a. dit gedeelte van het luchthavengebied dient van het overige luchthavengebied te zijn afgescheiden door middel van een deugdelijke afzetting;

  • b. de hoogte van de te gebruiken werk- en voertuigen, alsmede eventueel te plaatsen opstallen, beplantingen of anderszins, mag de betreffende door ICAO aangegeven hindernisvrije vlakken niet te boven gaan;

  • c. alvorens dit gedeelte van het luchthavengebied wordt betreden dient contact te worden opgenomen met de Luchtverkeersleiding Nederland te Schiphol in verband met de werking van de ter plaatse aanwezige VDR-peiler;

  • d. indien het gebruik als landbouwterrein en als motorcrossterrein wordt beëindigd dient dit aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Luchtvaart, afdeling Luchtvaartveiligheid, te worden gemeld;

  • e. indien bij of in de onmiddellijke omgeving van RLD-kabels ten behoeve van de luchtvaarthulp- en/of communicatiemiddelen werkzaamheden worden uitgevoerd, dient tijdig overleg plaats te vinden met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Luchtvaart, afdeling Luchtvaartveiligheid;

  • f. indien ten gevolge van het gebruik als landbouwterrein en als motorcrossterrein schade aan RLD-kabels, alsmede aan luchtvaarthulp- of communicatiemiddelen wordt aangericht, zal deze schade op kosten van de exploitant worden hersteld;

  • g. onverminderd het hiervoor gestelde dient te worden voldaan aan alle door of namens de burgemeester van de gemeente Texel te stellen of gestelde voorwaarden met betrekking tot de orde en veiligheid.

 • 4 Het is de exploitant toegestaan om het luchthavengebied te doen gebruiken voor zweefvliegtuigen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a. het opstijgen van de zweefvliegtuigen geschiedt door het opslepen door middel van een lier of door middel van een vliegtuig;

  • b. de havenmeester dient vooraf toestemming te verlenen voor het feitelijk gebruik van het luchthavengebied voor zweefvliegtuigen.

Artikel 6

[Vervallen per 09-07-2014]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2, 3 en 6 van de Omzettingsregeling luchthaven Texel: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in handhavingspunten

[Vervallen per 09-07-2014]

Bijlage 251166.png

Bijlage 2a. , bedoeld in artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Texel: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone

[Vervallen per 09-07-2014]

Bijlage 251167.png

Bijlage 2b. , bedoeld in artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Texel: het beperkingengebied ten gevolge van de Ke-zone

[Vervallen per 09-07-2014]

Bijlage 251168.png
Terug naar begin van de pagina