Omzettingsregeling luchthaven Hilversum

[Regeling vervallen per 24-01-2015.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 23-01-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/86287, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Hilversum, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Hilversum)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 24-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2015]

 • 3 Het gebruiksjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

[Vervallen per 24-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2015]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Hilversum.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2015]

Op de luchthaven zijn gelegen:

 • a. een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 066°–246°, met een lengte van 600 meter en een breedte van ten minste 25 meter, met daarbij behorende rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B;

 • b. een onverharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 183°–003°, met een lengte van 730 meter en een breedte van ten minste 25 meter, met daarbij behorende rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B;

 • c. een onverharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 126°–306°, met een lengte van 730 meter en een breedte van ten minste 25 meter, met daarbij behorende rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B;

  een en ander zoals vermeld in Bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), en zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling;

 • d. drie zweefvliegbanen gelegen in de geografische richting 066°–246°, 183°–003° en 126°–306°, een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

[Vervallen per 24-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2015]

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2 Naast het burgerluchtverkeer dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 7, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar maximaal 2000 bewegingen met helikopters met een maximum startgewicht van 6.000 kg toegestaan. Tevens is het toegestaan, na toestemming van de havenmeester, om de luchthaven te doen gebruiken door helikopters met een maximaal toegelaten gewicht van groter dan 2.500 kg.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is incidenteel gebruik van de luchthaven door militaire vliegtuigen toegestaan.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2015]

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 3, van het Luchtverkeersreglement.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2015]

 • 1 Ten aanzien van het gebruik van de luchthaven gelden de volgende voorschriften, waarbij de genoemde tijden plaatselijke tijden betreffen:

  • a. het uitvoeren van circuitvluchten ten behoeve van het oefenen of het lesgeven in starten en/of landen en het uitvoeren van oefennaderingen met luchtvaartuigen, is verboden:

   • op werkdagen vóór 08.00 uur;

   • op zaterdagen vóór 08.00 uur en na 16.00 uur;

   • op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 16.00 uur;

  • b. het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen met het doel valschermspringen te laten beoefenen is verboden:

   • op werkdagen vóór 08.00 uur;

   • op zaterdagen vóór 08.00 uur en na 18.00 uur;

   • op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 18.00 uur;

  • c. het gestelde onder b, onder 2°, geldt met dien verstande dat vluchten met het doel valschermspringen te laten beoefenen na 18.00 uur wel zijn toegestaan, voor zover de frequentie na dat tijdstip die van vier vliegtuigbewegingen per kwartier niet te boven gaat en hoogte wordt gewonnen buiten gebieden met aaneengesloten bebouwing;

  • d. het uitvoeren van rondvluchten met luchtvaartuigen is verboden:

   • op werkdagen vóór 08.00 uur;

   • op zaterdagen vóór 08.00 uur en na 19.00 uur;

   • op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 19.00 uur.

 • 2 De bepaling in het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen, waarvan de voortgebrachte hoeveelheid geluid, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 6 van Bijlage 16, volume I, bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, minder dan 60 dB(A) bedraagt.

 • 3 De bepaling in het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen, waarvan de voortgebrachte hoeveelheid geluid, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 10 van Bijlage 16, volume I, bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, minder dan 66 dB(A) bedraagt.

 • 4 Het is de exploitant toegestaan om een gedeelte van het luchthavengebied als gearceerd is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling te gebruiken of te doen gebruiken als parkeerterrein voor personenvoertuigen. Dit gedeelte van het luchthavengebied moet van het overige luchthavengebied zijn afgescheiden door middel van een hek met een hoogte van ten minste 1,10 meter.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2015]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Hilversum: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten

[Vervallen per 24-01-2015]

Bijlage 251164.png

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 8 van de Omzettingsregeling luchthaven Hilversum: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone

[Vervallen per 24-01-2015]

Bijlage 251165.png
Terug naar begin van de pagina