Omzettingsregeling luchthaven Terlet

[Regeling vervallen per 06-04-2012.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 05-04-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/39447, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Terlet, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Terlet)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 06-04-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2012]

 • 3 Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 november van enig jaar tot 1 november van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

[Vervallen per 06-04-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2012]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Terlet.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2012]

Op de luchthaven zijn gelegen:

 • a. een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 040°-220° met een lengte van 1182 meter en een breedte van minimaal 30 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor de vliegtuigen, die worden gebruikt voor het doen opstijgen van zweefvliegtuigen, alsmede ten behoeve van motorzweefvliegtuigen, ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter C;

 • b. een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 120°-300° met een lengte van 590 meter en een breedte van minimaal 30 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor de vliegtuigen die worden gebruikt voor het doen opstijgen van zweefvliegtuigen, alsmede voor het gebruik door motorzweefvliegtuigen, ingedeeld onder codenummer 1 en codeletter C;

  een en ander zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), en zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

 • c. zes onverharde lierbanen, waarvan drie gelegen in de geografische richting 040°-220°, twee in de richting 140°-320°, en één in de richting 120°-300°, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

[Vervallen per 06-04-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2012]

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan met zweefvliegtuigen, vliegtuigen die noodzakelijk zijn voor het doen opstijgen van de zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid is op de luchthaven medegebruik door schermzweeftoestellen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • a. schermzweven vindt slechts plaats tot ten hoogste 700 meter boven de grond;

  • b. schermzweven wordt slechts beoefend indien geen andere vliegactiviteiten op de luchthaven plaatsvinden.

 • 3 Op de luchthaven is medegebruik door modelvliegtuigen toegestaan, indien deze niet boven publiek noch boven de voor het openbaar verkeer opengestelde wegen worden gevlogen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-04-2012]

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 3, van het Luchtverkeersreglement.

Artikel 6

[Vervallen per 06-04-2012]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2, 3 en 6 van de Omzettingsregeling luchthaven Terlet: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten

[Vervallen per 06-04-2012]

Bijlage 251159.png

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Terlet: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone

[Vervallen per 06-04-2012]

Bijlage 251160.png
Terug naar begin van de pagina