Omzettingsregeling luchthaven Drachten

Geldend van 07-11-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Drachten, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Drachten)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 2 Het gebruiksjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Drachten.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

Op de luchthaven is gelegen een verharde start- en landingsbaan in de geografische richting 077°–257° met een lengte van 950 meter en een breedte van 31 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

Artikel 4

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2 Naast het burgerluchtverkeer dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 7, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar eveneens maximaal 20 bewegingen met helikopters toegestaan.

Artikel 5

 • 1 Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012.

 • 2 Aan het gebruik van de luchthaven zijn voor exploitant en gebruikers de volgende voorschriften verbonden:

  • a. de luchthaven is gesloten voor alle luchtverkeer indien de militaire laagvliegroute 10A operationeel is;

  • b. in de maanden april tot en met september is het uitvoeren van circuitvluchten op zaterdag uitsluitend toegestaan in de periode van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag, Tweede Paas- en Pinksterdag en Hemelvaartsdag uitsluitend toegestaan in de periode van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 6

De exploitant mag maximaal 10 niet-luchtvaartgebonden maatschappelijke activiteiten gedurende maximaal 25 dagen per jaar op de luchthaven accommoderen onder de volgende voorwaarden:

 • a. voor de duur van een dergelijke activiteit is de luchthaven voor alle luchtverkeer gesloten;

 • b. de sluiting van de luchthaven is ruimschoots van tevoren aan de gebruikers bekendgemaakt;

 • c. de burgemeester van de gemeente Smallingerland heeft toestemming verleend voor desbetreffende activiteit;

 • d. alle noodzakelijke vergunningen voor desbetreffende activiteit zijn verleend.

Artikel 7

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina