Omzettingsregeling luchthaven Hoogeveen

[Regeling vervallen per 19-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 18-01-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Hoogeveen, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Hoogeveen)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 19-01-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 19-01-2012]

  • 3 Het gebruiksjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

[Vervallen per 19-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 19-01-2012]

  • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Hoogeveen.

  • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 19-01-2012]

Op de luchthaven is gelegen een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 094°–274°, met een lengte van 1.080 meter en een breedte van minimaal 30 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in

Bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

[Vervallen per 19-01-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 19-01-2012]

  • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

  • 2 Naast het burgerluchtverkeer dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 6, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar eveneens maximaal 400 bewegingen met helikopters toegestaan.

  • 3 In afwijking van het eerste lid zijn op de luchthaven per gebruiksjaar maximaal 30 bewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters toegestaan, indien de bewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten voor bijzonder personenvervoer dan wel vluchten die operationeel noodzakelijk zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 19-01-2012]

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 3, van het Luchtverkeersreglement.

Artikel 6

[Vervallen per 19-01-2012]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidsbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2, 3 en 6 van de Omzettingsregeling luchthaven Hoogeveen: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten

[Vervallen per 19-01-2012]

Bijlage 251154.png

Bijlage 2. , bedoeld in de artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Hoogeveen: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone

[Vervallen per 19-01-2012]

Bijlage 251155.png
Terug naar begin van de pagina