Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2012

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 10-10-2012 t/m 28-02-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 oktober 2012, nr. WJZ/12315918, houdende regels inzake volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2012 (Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Wet agrarisch grondverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. bureau: Bureau beheer landbouwgronden;

  • b. dienst: Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • c. directeur: directeur van het Bureau beheer landbouwgronden;

  • d. wet: Wet agrarisch grondverkeer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2015]

  • 1 Bij ontstentenis van de directeur wordt aan de plaatsvervangend directeur van de dienst volmacht en machtiging verleend voor het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het bureau.

  • 2 Bij ontstentenis van zowel de directeur als de plaatsvervangend directeur van de dienst wordt zowel aan de meest gerede directeur gebiedsontwikkeling van de dienst als aan de chief financial officer van de dienst volmacht en machtiging verleend voor het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het bureau.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2015]

  • 1 De directeur kan aan personen als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de wet, anders dan bedoeld in artikel 2, volmacht en machtiging verlenen voor het vertegenwoordigen van het bureau in en buiten rechte ten aanzien van door hem te omschrijven aangelegenheden.

  • 2 De volmacht en machtiging, bedoeld in het eerste lid, behoeft instemming van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2015]

  • 1 Overeenkomsten tot verkrijging van registergoederen, waarbij de tegenprestatie van het bureau een bedrag van ten minste € 1.000.000 vertegenwoordigt, worden gesloten onder de voorwaarde dat de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ermee instemt.

  • 2 Bij het verlenen van de instemming, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste de prijs van het registergoed, de grondmarkt-politieke situatie, alsmede de budgettaire prioriteitstelling van het bureau betrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina