Regeling melding wijziging zeggenschap Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Geldend van 09-10-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 september 2012, nr. WJZ / 12306572, tot het doen van een melding als bedoeld in artikel 86f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 66e, eerste lid, van de Gaswet (Regeling melding wijziging zeggenschap Elektriciteitswet 1998 en Gaswet)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op richtlijn nr. 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PbEU 2009, L 211), richtlijn nr. 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PbEU 2009, L 211) en de artikelen 86f, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 66e, vierde lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 2

 • 2 De melding bevat de in de bijlage bij deze regeling aangeduide informatie voor zover deze op het moment van melding voorhanden is.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding wijziging zeggenschap Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 september 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage

Deze bijlage behoort bij artikel 2 van de Regeling melding wijziging zeggenschap Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

De melding bevat onderstaande informatie:

I. Informatie over de bij de wijziging betrokken installaties en relevante partijen

 • de handelsnaam, rechtsvorm, (hoofd)zetel, registratie bij Kamer van Koophandel, adresgegevens en contactpersonen van de bij de wijziging betrokken partijen

 • op welke productie-installatie voor elektriciteit, onderneming die de productie-installatie beheert, LNG-installatie of LNG-bedrijf de wijziging betrekking heeft

II. Informatie over de voorgenomen wijziging in de zeggenschap

 • de huidige vormgeving van de zeggenschap

 • de voorgenomen wijziging van de zeggenschap

III. Informatie over de financiële positie

 • het meest recente jaarverslag en de meest recente jaarrekening van de overnemende partij

 • een verklaring van een bij de zeggenschapswijziging betrokken bank of accountant

 • de voorgenomen wijze van financiering en de status daarvan

 • kengetallen met betrekking tot de kredietwaardigheid van de overnemende partij

IV. Informatie over intenties, strategie en geleverde prestaties in het verleden

 • de intentie van partijen ten aanzien van de voorgenomen wijziging in de zeggenschap en de achterliggende strategie van de overnemende partij

 • De geleverde prestaties in het verleden van de overnemende partij in de branche voor elektriciteitsproductie of LNG.

Terug naar begin van de pagina