Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel

Geldend van 09-10-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2012, nr. 2012-0000029879, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder manager: de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

  • 1 Aan de manager wordt inzake personeelsaangelegenheden machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het ondertekenen van stukken in het kader van bezwaarprocedures, het ondertekenen van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures, het instellen van bezwaar bij uitvoeringsorganisaties, het instellen van beroep en hoger beroep bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep, het vertegenwoordigen van de minister ter zitting, het verdagen van de beslistermijn in bezwaarzaken als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van deAlgemene wet bestuursrecht alsmede het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, artikel 4:15, derde en vierde lid, en artikel 7:10, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 2 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 4

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie).

Artikel 5

Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2009, nr. BV/P&O/2009/24868, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 september 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
namens deze:

H.J.I.M. de Rooij,

waarnemend secretaris-generaal.

Terug naar begin van de pagina