Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-10-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2012, kenmerk 302631, houdende instelling van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Instellingsbesluit Transitiecommissie stelselherziening jeugd)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Er is een Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, hierna te noemen Transitiecommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Transitiecommissie heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan gemeenten, zodat tijdig voldoende maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te beheersen. Hiertoe:

  • a. toetst zij de voortgang van het transitieproces;

  • b. koppelt zij de stand van zaken terug aan de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna gezamenlijk: Ministers), de Voorzitter van de Vereniging der Nederlandse Gemeenten en de Voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (hierna gezamenlijk: de Voorzitters);

  • c. signaleert zij knelpunten en ontwikkelingen;

  • d. voert zij aan de hand van de voortgang gesprekken in de regio en bij gemeenten;

  • e. voert zij kwalitatief onderzoek uit om zicht te krijgen en te houden op de voortgang en de knelpunten.

 • 2 De Transitiecommissie besteedt bij haar taak in het bijzonder aandacht aan de jeugdbescherming en -reclassering.

 • 3 De Transitiecommissie werkt in gezamenlijke opdracht van de Ministers en de Voorzitters.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De Transitiecommissie bestaat uit:

 • a. een voorzitter, tevens lid;

 • b. minimaal twee andere leden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De leden van de Transitiecommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Ministers na overleg met de Voorzitters.

 • 2. De Minister van Veiligheid en Justitie voegt aan de Transitiecommissie een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Transitiecommissie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De Transitiecommissie stelt jaarlijks een werkplan op dat zij aanbiedt aan de Ministers en de Voorzitters.

 • 2. De Transitiecommissie brengt twee keer per jaar verslag uit over de voortgang van haar werkzaamheden aan de Ministers en Voorzitters.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De archiefbescheiden van de Transitiecommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina