Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

Geldend van 01-02-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 september 2012, nr. WJZ/12102097, houdende regels voor de aanhouding van meldingen als bedoeld in artikel 9b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 3.28 en 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien en voor zover alle betrokken overheden hebben ingestemd met de plannen voor de bovenbedoelde aanleg of de uitbreiding van de productie-installatie.

  • 3 Het eerste lid geldt tot 1 februari 2013.

Artikel 2

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien en voor zover alle betrokken overheden hebben ingestemd met de plannen voor de bovenbedoelde aanleg of de uitbreiding van de productie-installatie.

  • 3 Het eerste lid geldt tot 1 februari 2013.

Artikel 3

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 september 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina