Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 september 2012, nr. WJZ/436646 (10182), houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2013 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 97, vierde lid, en 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Aanvullende bekostiging: het overgangsbudget

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor een school aanvullende bekostiging indien voor het kalenderjaar 2012 een overgangsbudget is vastgesteld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina