Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB (bekostiging kenniscentra)

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-07-2015

Besluit van 29 augustus 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB inzake de bekostiging van kenniscentra

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 juni 2012, nr. WJZ/409266 (10154), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 2.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 juli 2012, nr. W05.12.0189/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2012, nr. 423757 (10154), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2015]

Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6, paragraaf 3, van het Uitvoeringsbesluit WEB zoals luidend op 31 december 2012 blijven van toepassing op de vaststelling van de rijksbijdragen voor de kenniscentra over de jaren 2010 tot en met 2012 en de daarop betrekking hebbende geschillen.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2015]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de achtentwintigste september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina