Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2012, KO/2012/13762, tot aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen taken ten aanzien van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 124e van de Gemeentewet;

Besluit:

Artikel 1

De inspecteur-generaal van het onderwijs en de ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht, worden aangewezen als ambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders bij of krachtens de Wet kinderopvang opgedragen taken.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Terug naar begin van de pagina