Regeling vaststelling Tijdelijke subsidieregeling Vernieuwende Journalistiek 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-09-2014.]
Geldend van 29-09-2012 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers van 24 september 2012, nr. 22572, tot vaststelling van een Tijdelijke subsidieregeling Vernieuwende Journalistiek 2012

Het Stimuleringsfonds voor de pers,

Gelet op artikel 8.3, tweede lid, onder a, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Te subsidiëren activiteiten

Artikel 1. Te subsidiëren activiteiten en kosten

 • 1 Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland subsidie verstrekken voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende eisen:

  • a. Zij hebben betrekking op nieuwe of nieuwe combinaties van of met bestaande journalistieke producten, diensten of toepassingen;

  • b. Zij hebben betrekking hebben op nieuwe journalistieke modellen of platforms om nieuwe journalistieke producten, diensten of toepassingen te realiseren.

 • 2 Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die gemaakt zijn na de subsidieverlening.

 • 3 Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl.

Artikel 2. Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door de voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke natuurlijke persoon of personen tot een maximum van drie en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. Zij volgen of hebben een hogere opleiding gevolgd aan een instelling die is geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO);

 • b. Zij bevinden zich in het laatste jaar van deze opleiding of zijn niet langer dan drie jaar geleden afgestudeerd;

 • c. Zij hebben tussen 1 oktober 2012 en 15 november 2012 een projectidee ingediend volgens de richtlijnen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl, dat is gevolgd door een positief advies van het Stimuleringsfonds om een aanvraag in te dienen.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is € 60.000 beschikbaar.

 • 2 Per aanvraag kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 25.000 en voor een periode van maximaal één jaar.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een door het Stimuleringsfonds vastgesteld aanvraagformulier op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl volgens de daarbij vermelde instructies en omvat in ieder geval een plan in termen van te verrichten activiteiten en daarmee te realiseren innovaties als bedoeld in artikel 1, de haalbaarheid daarvan en een begroting van de kosten.

 • 3 De haalbaarheid dient te worden aangetoond met een analyse van websites, boeken en artikelen op basis waarvan de aanvrager kennis over het project heeft opgedaan en met een analyse van vergelijkbare projecten en ideeën en de daarmee behaalde resultaten.

 • 4 De begroting heeft een duidelijke relatie met de activiteiten die worden uitgevoerd, waarbij de begrotingsposten aan de beschrijving van de uitvoering van de activiteiten gekoppeld zijn.

 • 5 Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een aanvraag.

Artikel 5. Termijn indiening subsidieaanvraag

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend vanaf 1 december 2012 en vóór 1 januari 2013.

 • 2 Het Stimuleringsfonds beoordeelt binnen een week na indiening de volledigheid van de aanvraag.

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening

Artikel 6. Criteria verdeling bij subsidieverlening

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a. gerichtheid op journalistieke producten, diensten of werkwijzen die journalistieke functies vervullen of bestuderen op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming;

  • b. innovatief karakter, dat wil zeggen dat de te subsidiëren activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening.

 • 2 Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gekeken naar het benodigde bedrag en naar de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het project.

 • 3 Als op grond van de beoordeling, bedoeld in het eerste en het tweede lid, de in aanmerking komende aanvragen leiden tot overschrijding van een subsidieplafond, kan het Stimuleringsfonds de hoogte van de subsidie bepalen naar rato van het aantal in aanmerking komende aanvragen en van de hoogte van aangevraagde subsidies.

Artikel 7. Beslissing subsidieverlening

 • 1 Het Stimuleringsfonds beslist binnen 13 weken na de sluitingstermijn bedoeld in artikel 5 lid 1 tegelijkertijd op de aanvragen die zijn ingediend.

 • 2 Het Stimuleringsfonds maakt via de website www.persinnovatie.nl bekend door wie een aanvraag is ingediend en voor welk innovatieproject.

 • 3 Tijdens de behandeling van de aanvraag wordt de subsidieaanvrager in de gelegenheid gesteld de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project met behulp van deskundigen te versterken.

 • 4 Subsidies ten laste van een begroting van het Stimuleringsfonds die nog niet is vastgesteld worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvanger

Artikel 8. Medewerkings- en informatieplicht

 • 1 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens het Stimuleringsfonds ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn het Stimuleringsfonds inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens het Stimuleringsfonds te voeren beleid.

 • 2 De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Stimuleringsfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidieverlening. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

 • 3 De subsidieontvanger werkt mee aan overleg over en presentatie en publicatie van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling

Artikel 9. Aanvraag tot vaststelling

Binnen twee maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in. De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.

Artikel 10. Accountantsonderzoek

Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

Artikel 11. Activiteitenverslag

 • 1 Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de verrichte activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder: de gerealiseerde innovaties in de vorm van implementeerbare journalistieke producten, diensten of toepassingen.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Evaluatie

Binnen 26 weken na de sluitingsdatum bedoeld in artikel 5 lid 1, evalueert het Stimuleringsfonds de uitvoering van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,

G.W. Noomen

Terug naar begin van de pagina