Omzettingsregeling luchthaven Teuge

Geldend van 07-11-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Teuge, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Teuge)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • beweging: een start of een landing met een luchtvaartuig;

  • daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52°00’ N en 05°00’ O op zeeniveau;

  • exploitant: NV Luchthaven Teuge;

  • helikopter: gemotoriseerd luchtvaartuig met rotorbladen, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn rotorbladen;

  • IFR: instrument vliegvoorschriften;

  • verordening (EU) nr. 923/2012: uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L 281);

  • vliegtuig: gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn vleugels;

  • wet: wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur.

 • 2 Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 november van enig jaar tot 1 november van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Teuge.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

Op de luchthaven zijn gelegen:

een verharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 086° – 266°, met een lengte van 1.199 meter en een breedte van 27 meter, met daarbij behorende verharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 2 en codeletter B;

een onverharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 027° – 207°, met een lengte van 700 meter en een breedte van minimaal 25 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B;

een en ander zoals vermeld in Bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) en zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling;

twee onverharde zweefvliegbanen gelegen in de geografische richting 086° – 266° en in de geografische richting 027° – 207°, een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

Artikel 4

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is op de luchthaven incidenteel gebruik van militaire vliegtuigen toegestaan.

Artikel 5

 • 1 Het gebruik van de luchthaven vindt plaats:

  overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012, binnen de daglichtperiode, met dien verstande dat les- en oefenvluchten overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften buiten de periode van 08.00 tot 20.00 uur plaatselijke tijd verboden zijn, en overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012, tussen 07.00 en 23.00 uur plaatselijke tijd, voor zover deze periode buiten de daglichtperiode valt, met dien verstande dat les- en oefenvluchten overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften verboden zijn.

 • 2 De exploitant staat maximaal 100 IFR-bewegingen per gebruiksjaar toe.

Artikel 6

Ten aanzien van het gebruik van de luchthaven gelden in de periode van 15 april tot 16 september de volgende voorschriften, waarbij de genoemde tijden plaatselijke tijden betreffen:

het uitvoeren van les-, oefen- en rondvluchten en van vluchten met het doel valschermspringen te beoefenen is verboden:

op werkdagen vóór 08.00 en na 20.00 uur;

op zaterdagen vóór 09.00 en na 20.00 uur;

op zon- en erkende feestdagen vóór 10.00 en na 20.00 uur;

het uitvoeren van circuitvluchten ten behoeve van het oefenen of het lesgeven in starten, landen of uitvoeren van oefennaderingen met burgervliegtuigen is verboden:

op werkdagen vóór 08.00 en na 20.00 uur;

op zaterdagen vóór 09.00 en na 18.00 uur;

op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 en na 17.00 uur;

het uitvoeren van circuitvluchten ten behoeve van het oefenen of het lesgeven in starten, landen of uitvoeren van oefennaderingen met helikopters is verboden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen;

het opstijgen met burgervliegtuigen voor het uitvoeren van reclamesleepvluchten is verboden:

op werkdagen vóór 08.00 en na 20.00 uur;

op zaterdagen vóór 09.00 en na 18.00 uur, met dien verstande dat het afwerpen van het sleepnet is toegestaan tot 20.00 uur en dat bij vooraf aangekondigde evenementen gedurende maximaal drie zaterdagen in genoemde periode vanaf 08.00 uur mag worden opgestegen met toestemming van de exploitant.

het uitvoeren van kunstvluchten met burgervliegtuigen is verboden:

boven de luchthaven beneden een hoogte van 1.500 ft, behalve bij het deelnemen aan een luchtvaartvertoning, waarvoor door de minister van Infrastructuur en Milieu toestemming is verleend;

op werkdagen vóór 08.00 en na 20.00 uur;

op zaterdagen vóór 09.00 en na 18.00 uur;

op zon- en erkende feestdagen.

Artikel 7

 • 1 Naast het burgerluchtverkeer met een startmassa van minder dan 6.000 kg dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 8, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar eveneens toegestaan:

  maximaal 1365 bewegingen met helikopters;

  maximaal 500 bewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met straalaandrijving en met vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een maximum toegelaten startmassa van meer dan 6.000 kg.

 • 2 De in het eerste lid, onder a genoemde bewegingen worden niet gebruikt om circuit-, rond-, en lesvluchten uit te voeren.

 • 3 Het uitvoeren van les- en oefenvluchten met vaste vleugelvliegtuigen met straalaandrijving of met vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving en een maximum toegelaten startmassa van meer dan 6.000 kg is verboden.

Artikel 8

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2, 3 en 8 van de Omzettingsregeling luchthaven Teuge: het luchthaventerrein, de ligging van de banen, de plaats van de handhavingspunten en grenswaarden in de handhavingspunten

Bijlage 250904.png

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 9 van de Omzettingsregeling luchthaven Teuge: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone

Bijlage 250902.png
Terug naar begin van de pagina