Omzettingsregeling luchthaven Ameland

Geldend van 07-11-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Ameland, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Ameland)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • beweging: een start of een landing met een luchtvaartuig;

  • daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52°00’ N en 05°00’ O op zeeniveau;

  • exploitant: gemeente Ameland;

  • helikopter: gemotoriseerd luchtvaartuig met rotorbladen, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn rotorbladen;

  • verordening (EU) nr. 923/2012: uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L 281);

  • vliegtuig: gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn vleugels;

  • wet: wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur.

 • 2 Het gebruiksjaar van de luchthaven betreft de periode van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Ameland.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

Op de luchthaven zijn gelegen:

 • a. een onverharde baan in de geografische richting 09° – 27° met een lengte van 998 meter en een breedte van minimaal 30 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, en een onverharde baan, gelegen in de geografische ligging 14° – 32° met een lengte van 632 meter en een breedte van minimaal 25 meter, met daarbij behorende onverharde rijbanen, en voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 1 en codeletter B, zoals vermeld in Bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling;

 • b. een onverharde zweefvliegbaan gelegen in de geografische richting 09° – 27°, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling;

 • c. een landingsplaats voor helikopters ter grootte van 30 bij 30 meter zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

Artikel 4

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2 Naast het burgerluchtverkeer dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 6, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar eveneens maximaal 200 bewegingen met helikopters toegestaan.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is op de luchthaven incidenteel gebruik van militaire vliegtuigen toegestaan.

 • 4 Op de luchthaven is het oplaten en in de lucht houden van modelvliegtuigen toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

  • a. op eerste aanwijzing van de exploitant wordt het modelvliegen gestaakt;

  • b. tijdens het landen en opstijgen van luchtvaartuigen op de luchthaven, alsmede tijdens het vliegen met luchtvaartuigen op een afstand van minder dan drie kilometer van de luchthaven is het gebruik van modelvliegtuigen verboden.

Artikel 5

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012.

Artikel 6

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2, 3 en 6 van de Omzettingsregeling luchthaven Ameland: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten

Bijlage 250903.png
Terug naar begin van de pagina