Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC-U-3131142, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 25 mei 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 17);

Gezien:

 • het verslag van 29 juni 2012 van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 22);

 • het verslag van 3 juli 2012 van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken I 2011/12, 32 393, F).

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

 • a. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • b. besluit: Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG;

 • c. dienst van algemeen belang: dienst van algemeen belang als bedoeld in Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • d. verdeelplan: overzicht van de verdeling van het maximale aantal opleidingsplaatsen per opleiding per opleidende zorgaanbieder;

 • e. opleidingsoverzicht: overzicht, uitgesplitst naar instroom en doorstroom, van de gerealiseerde opleidingsplaatsen per opleiding per opleidende zorgaanbieder zoals dat blijkt uit het opleidingsregister van de voor de desbetreffende opleiding relevante registratiecommissie;

 • f. instroom: aantal opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fte’s en aantal personen, voor (medische) beroepsbeoefenaren in opleiding die in het jaar 2013 met een vervolgopleiding beginnen;

 • g. doorstroom: aantal opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fte’s, voor (medische) beroepsbeoefenaren in opleiding die voorafgaand aan het jaar 2013 met een vervolgopleiding zijn begonnen;

 • h. gerealiseerde opleidingsplaats: aantal uren, uitgedrukt in fte’s, dat de (medische) beroepsbeoefenaar in opleiding blijkens het relevante opleidingsregister de vervolgopleiding in het jaar 2013 feitelijk heeft gevolgd, tot een maximum overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling;

 • i. opleidende zorgaanbieder: zorgaanbieder die als zodanig is erkend door de voor de desbetreffende opleiding relevante registratiecommissie, voor zolang deze erkenning niet is ingetrokken of vervallen.

 • j. fte: full time equivalent (voltijdse plaats);

 • k. ggz: geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 2. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op activiteiten ten behoeve van het beschikbaar hebben van zorg als bedoeld in artikel 2 van het besluit, juncto onderdeel B, onder 1, sub a en b, van de bijlage bij het besluit en heeft betrekking op het kalenderjaar 2013.

Artikel 3. opdracht

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2013 regels of beleidsregels vast

Artikel 4. dienst van algemeen belang

 • 1 De zorgautoriteit belast een opleidende zorgaanbieder op diens aanvraag met een dienst van algemeen belang voor opleidingsactiviteiten voor een vervolgopleiding als bedoeld in artikel 2.

 • 2 De zorgautoriteit toetst de aanvraag aan het verdeelplan dat ik met betrekking tot het jaar 2013 vaststel, en wat betreft de doorstroom tevens aan de opleidingsoverzichten die de voor de desbetreffende vervolgopleidingen relevante registratiecommissies met betrekking tot het jaar 2013 bijhouden.

Artikel 5. verstrekken beschikbaarheidbijdrage

 • 1 De zorgautoriteit verleent en stelt een beschikbaarheidbijdrage vast ter compensatie voor het verlenen van de dienst van algemeen belang, bedoeld in artikel 4. Zij vermeldt daarbij, met inachtneming van artikel 7, per vervolgopleiding of de beschikbaarheidbijdrage ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, dan wel het Zorgverzekeringsfonds bij het Zorginstituut in rekening kan worden gebracht.

 • 2 De zorgautoriteit stelt de beschikbaarheidbijdrage vast op basis van het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen. Daarbij laat zij verrekening van rente in verband met een eventueel verschil tussen verlening en vaststelling achterwege.

Artikel 6. berekenen beschikbaarheidbijdrage

 • 1 De zorgautoriteit berekent de beschikbaarheidbijdrage met betrekking tot de onderscheiden vervolgopleidingen aan de hand van de bedragen genoemd in de navolgende tabellen 1 tot en met 4.

 • 2 De zorgautoriteit hanteert met betrekking tot de opleidingen, genoemd in tabel 1, ten aanzien van algemene ziekenhuizen, niet zijnde academische ziekenhuizen, een staffel die als volgt werkt:

  • a. indien het totale aantal opleidingsplaatsen uitgedrukt in fte’s bij een zorgaanbieder voor alle door die zorgaanbieder geboden opleidingen gezamenlijk minder dan 50 fte’s bedraagt, geldt voor de desbetreffende opleidingen het bedrag per plaats, genoemd in de kolom ‘1 t/m 49 fte’;

  • b. indien het totale aantal opleidingsplaatsen uitgedrukt in fte’s bij een zorgaanbieder voor alle door die zorgaanbieder geboden opleidingen gezamenlijk 50 tot en met 149 fte’s bedraagt, geldt voor de desbetreffende opleidingen het bedrag per plaats, genoemd in de kolom ‘50 t/m 149 fte’;

  • c. indien het totale aantal opleidingsplaatsen uitgedrukt in fte’s bij een zorgaanbieder voor alle door die zorgaanbieder geboden opleidingen gezamenlijk 150 of meer fte’s bedraagt, geldt voor de desbetreffende opleidingen het bedrag per plaats, genoemd in de kolom ‘vanaf 150 fte’;

  • d. de aantallen opleidingsplaatsen voor de opleidingen die gemerkt zijn met een asterix (*), tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de staffel, bedoeld onder a tot en met c.

  Tabel 1. Bedragen vervolgopleidingen in academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen (in euro per fte, prijspeil 2012)

  Vervolgopleiding

  Academisch ziekenhuis

  Algemeen ziekenhuis

  1 t/m 49

  fte

  50 t/m 149 fte

  vanaf 150 fte

  Anesthesiologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Cardiologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Cardiothoracale chirurgie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Dermatologie en

  venerologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Heelkunde

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Interne geneeskunde

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Kaakchirurgie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Keel-neus-oorheelkunde

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Kindergeneeskunde

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Klinische chemie*

  123.800

  122.100

  122.100

  122.100

  Klinische fysica*

  123.800

  122.100

  122.100

  122.100

  Klinische genetica

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Longziekten en tuberculose

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Maag-darm-leverziekten

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Medische microbiologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Neurochirurgie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Neurologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Nucleaire geneeskunde

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Obstetrie en gynaecologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Oogheelkunde

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Orthodontie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Orthopedie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Pathologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Plastische chirurgie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Psychiatrie in ziekenhuiszorg*

  123.800

  122.800

  122.800

  122.800

  Radiologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Radiotherapie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Reumatologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Revalidatiegeneeskunde*

  123.800

  122.100

  122.100

  122.100

  Spoedeisende geneeskunde*

  123.800

  122.800

  122.800

  122.800

  Urologie

  123.800

  164.000

  152.700

  122.100

  Ziekenhuisfarmacie*

  123.800

  122.100

  122.100

  122.100

  Tabel 2. Bedragen vervolgopleidingen in revalidatiecentra, categorale instellingen en ggz-instellingen (in euro per fte, prijspeil 2012)

  Vervolgopleiding

  Revalidatie-centrum

  Categorale instelling

  GGZ- instelling

  Klinische fysica

  -

  123.800

  -

  Klinische geriatrie in ggz

  -

  -

  59.100

  Medische microbiologie

  -

  164.000

  -

  Neurologie

  -

  123.800

  -

  Pathologie

  -

  164.000

  -

  Psychiatrie in ggz

  -

  -

  46.200

  Radiotherapie

  -

  123.800

  -

  Revalidatiegeneeskunde

  122.800

  -

  -

  Arts verstandelijk gehandicapten

  -

  57.100

  -

  Tabel 3. Bedragen overige ggz-vervolgopleidingen (in euro per fte, prijspeil 2012)

  Vervolgopleiding

  Bedrag

  Bedrag indien academisch ziekenhuis

  Gezondheidszorgpsycholoog

  in epilepsie-inrichting

  28.000

  -

  in gehandicaptenzorg

  28.000

  -

  in ggz

  28.000

  -

  in revalidatiecentrum

  28.000

  -

  in verpleeghuiszorg

  28.000

  -

  in ziekenhuiszorg

  28.000

  28.200

  Klinisch psycholoog

  in gehandicaptenzorg

  34.100

  -

  in ggz

  34.100

  -

  in ziekenhuiszorg

  34.100

  34.400

  Psychotherapeut

  in gehandicaptenzorg

  46.200

  -

  in ggz

  46.200

  46.600

  Verpleegkundig specialist ggz

  32.800

  -

  Tabel 4. Bedragen vervolgopleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde via SBOH (in euro per fte, prijspeil 2012)

  Vervolgopleiding

  Bedrag

  Huisarts

  84.100

  Specialist ouderengeneeskunde

  75.600

Artikel 7. financieringsbron

 • 1 Ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten komen beschikbaarheidbijdragen voor de vervolgopleiding tot:

  • a. arts verstandelijk gehandicapten,

  • b. gezondheidszorgpsycholoog in gehandicaptenzorg,

  • c. gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg,

  • d. klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg,

  • e. psychotherapeut in gehandicaptenzorg,

  • f. specialist ouderengeneeskunde.

 • 2 Ten laste van het Zorgverzekeringsfonds komen de beschikbaarheidbijdragen voor de overige vervolgopleidingen.

Artikel 8. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina