Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 17-09-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 september 2012, nr. IenM/BSK-2012/189809, houdende regels voor het subsidiëren van emissiearme motorrijtuigen, waarvoor recht bestaat op vrijstelling of teruggave van belasting ingevolge de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-04-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • affabriek installatie: installatie, ingebouwd in een voertuig door of onder verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur van dat voertuig, waarbij na die inbouw een typegoedkeuring is afgegeven voor het voertuig met LPG of CNG als brandstof;

 • CO2-emissie: de CO2-uitstoot gemeten overeenkomstig bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2008, L 199) waarbij, indien de meting mede met LPG of CNG als brandstof is uitgevoerd, de CO2-uitstoot van de auto met LPG of CNG als brandstofsoort wordt gehanteerd;

 • eerste kentekenhouder: de kentekenhouder van een motorrijtuig aan wie de eerste afgifte van een kentekenbewijs of een deel I B heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 25, derde lid, van het Kentekenreglement;

 • Euro 5/6-verordening: verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2007, L 171);

 • Euro VI-verordening: verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, L 188);

 • kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • motorrijtuig met Euro 5-typegoedkeuring: motorrijtuig dat blijkens de vermelding in het kentekenregister voldoet aan bijlage I, tabel 1 van de Euro 5/6-verordening;

 • motorrijtuig met Euro 6-typegoedkeuring: motorrijtuig dat blijkens de vermelding in het kentekenregister voldoet aan bijlage I, tabel 2 van de Euro 5/6-verordening;

 • motorrijtuig met Euro V-typegoedkeuring: motorrijtuig dat blijkens de vermelding in het kentekenregister voldoet aan bijlage I, punt 6.2.1, tabel i of 2, rij B2 (2008), van Richtlijn 2005/55/EG;

 • motorrijtuig met Euro VI-typegoedkeuring: motorrijtuig dat blijkens de vermelding in het kentekenregister voldoet aan bijlage I bij de Euro VI-verordening;

 • richtlijn 2005/55/EG: Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking (PbEU 2005, L 275);

 • wet: Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling heeft tot doel het verminderen van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, vooral op binnenstedelijke knelpuntlocaties, door middel van het stimuleren van de aanschaf van emissiearme motorrijtuigen waarvoor recht bestaat op teruggave of vrijstelling van belasting ingevolge de wet.

Artikel 3. Voorwaarden voor subsidie

[Vervallen per 01-04-2015]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Subsidie kan worden verstrekt aan de eerste kentekenhouder van een ongebruikt motorrijtuig, aan wie voor dat motorrijtuig teruggave van belasting is verleend als bedoeld in de artikelen 15, eerste lid, 15a, eerste lid, of 16, eerste lid, van de wet of aan wie voor dat motorrijtuig vrijstelling van belasting is verleend als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet, een en ander indien het motorrijtuig na de inwerkingtreding van deze regeling en voor 1 januari 2015 definitief te naam is gesteld.

 • 2 Een besluit tot subsidievaststelling kan worden ingetrokken, indien de tenaamstelling van het motorrijtuig binnen zes maanden na de definitieve tenaamstelling van het motorrijtuig is gewijzigd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2013, 25625, datum inwerkingtreding 18-09-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-10-2012.

3 Met een motorrijtuig als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld een motorrijtuig

 • a. waarvoor ingevolge artikel 9, eerste lid, of artikel 9c van de wet een tarief van € 0 geldt, en

 • b. in het kentekenregister de vermelding van de Europese voertuigcategorie N1, dan wel de vermelding ‘taxi’ is opgenomen.

Het derde lid is nieuw toegevoegd.

Artikel 4. De aanvraag

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend bij Agentschap NL, met gebruikmaking van een bij die organisatie verkrijgbaar formulier.

 • 2 Een aanvraag tot subsidievaststelling kan worden ingediend voor een of meer motorrijtuigen.

 • 3 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend binnen drie maanden na de afgifte van het definitieve kentekenbewijs aan de eerste kentekenhouder, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van een afschrift van het definitieve kentekenbewijs van het motorrijtuig waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 5 De subsidievaststelling vindt plaats uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5. Verdelingsregime

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De subsidievaststelling geschiedt door de minister in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 2 Indien bij de verlening van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond genoemd in artikel 7 wordt overschreden en de volgorde van de aanvragen niet kan worden vastgesteld, stelt de minister de onderlinge rangschikking van de aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 6. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. voor een motorrijtuig met een motor met compressieontsteking en met een Euro VI- of Euro 6-typegoedkeuring: € 1.250,–;

  • b. voor een motorrijtuig met een motor met elektrische ontsteking en met

   • 1e een affabriek CNG- of LPG-installatie en met een Euro 5-, Euro V-, Euro 6- of Euro VI-typegoedkeuring: € 1.250,–;

   • 2e een CO2-emissie hoger dan 50 gram per kilometer, maar niet hoger dan 95 gram per kilometer: € 1.250,–;

   • 3e een CO2-emissie van ten hoogste 50 gram per kilometer: € 3.000,–;

  • c. voor een motorrijtuig, uitsluitend aangedreven door een elektromotor: € 3.000,–.

 • 2 [Red: Wijzigt deze regeling.]

 • 3 Het in het eerste lid, onder c, genoemde subsidiebedrag wordt verhoogd met € 2.000,– voor motorrijtuigen waarvan de eerste kentekenhouder is gevestigd in een gemeente

  • a. waar blijkens de NSL Monitoring 2012 op ten minste 0,5 kilometer rijbaan voor 2015 een hogere NO2-concentratie dan 40,5 microgram per kubieke meter is berekend, of

  • b. die grenst aan een gemeente als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 7. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 2 Het subsidieplafond voor de verhoging van het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 6, derde lid, bedraagt € 4.000.000.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s.

Artikel 10. Inwerkingtredingsdatum

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012 en vervalt met ingang van 1 april 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum aangevraagde subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina