Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013

Geldend van 01-11-2012 t/m heden

Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 1 van het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. transitie: het door een vergunninghouder staken van het gebruik van de frequentieruimte genoemd in een vergunning genoemd in kolom 1 van tabel 1 zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van dit besluit;

  • b. gecombineerde vergunning: een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in zowel de 900 MHz-band als de 1800 MHz-band.

Artikel 2

  • 1 Om te voorkomen dat de transitie niet kan worden uitgevoerd zonder dat daarbij de continuïteit van dienstverlening in gevaar kan komen zijn de vergunningen, genoemd in kolom 1 van tabel 1, op aanvraag verlengbaar.

  • 2 Alle vergunningen, bedoeld in het eerste lid, waarvoor verlenging is aangevraagd, zijn verlengbaar met dezelfde termijn, die:

  • 3 Indien dat de continuïteit van dienstverlening naar het oordeel van de Minister niet in gevaar brengt, kan de Minister een verlengingsduur per frequentieband hanteren. In dat geval wordt bij de toepassing van het tweede lid ‘alle vergunningen’ gelezen als ‘alle vergunningen voor zover die zien op frequentieruimte binnen een bepaalde frequentieband’ en worden in onderdeel b uitsluitend transities binnen dezelfde frequentieband in beschouwing genomen.

  • 4 Indien toepassing gegeven wordt aan het derde lid wordt in gecombineerde vergunningen een verschillende verlengingstermijn toegekend voor het gebruik van frequentieruimte in de 900 MHz-band enerzijds, en gebruik van frequentieruimte in de 1800 MHz-band anderzijds.

Artikel 3. Gewijzigde voorschriften

  • 1 [Red: Wijzigt de Regeling verlening vergunning voor DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Federa N.V. en de Verlening vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Telfort Holding N.V.]

  • 2 [Red: Wijzigt de overige vergunningen genoemd in kolom 1 van tabel 1 in artikel 2.]

Artikel 4. Intrekking besluit

Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 januari 2010, nr. ET/IT/10007157 (Staatscourant, 2010, nr. 1375) wordt ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina