Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft met de partners, betrokken bij de veiligheid rond het betaald voetbal afspraken gemaakt, onder meer inhoudend een strengere aanpak van voetbalvandalisme en voetbal gerelateerd geweld. Het OM zal daaraan bijdragen door voetbalvandalen – waar mogelijk – met snelrecht aan te pakken, meer en langdurige gebiedsverboden en meldplichten te eisen en door bij de vervolging van strafbare feiten gerelateerd aan voetbal/evenementen een strafverhoging van 125% toe te passen.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2013]

Waar mogelijk zal het OM zaken tegen voetbalvandalen via de ZSM aanpak1 binnen een week afdoen en bij voetbal gerelateerd geweld snelrecht toepassen. Het OM legt bij vervolging gebieds- en stadionverboden met eventuele meldplicht op en vordert naast boete, taakstraf of gevangenisstraf gebieds- en stadionverboden als zelfstandige vrijheidsbeperkende maatregelen (artikel 38v Wetboek van Strafrecht).

De door voetbalvandalen gepleegde delicten zijn onder te verdelen in commune misdrijven, commune overtredingen, vuurwerkdelicten en Wet wapens- en munitiedelicten.

Bijlage 1 bij deze richtlijn voor strafvordering ziet op de te vorderen straffen bij vuurwerkdelicten en commune overtredingen en is uitsluitend van toepassing in geval van voetbalvandalisme en -geweld.

De in de bijlage 1 genoemde verhogingen dienen alleen dan (dat wil zeggen in samenhang met voetbalgerelateerde strafbare feiten) te worden toegepast.

De bijlage dient als handvat voor de mini-processen-verbaal en de lik-op-stuk-afdoeningen.

Voor de te vorderen straffen bij commune misdrijven en in de Wet wapens en munitie opgenomen delicten dienen de Polaris-richtlijnen te worden gevolgd en kan BOS/Polaris worden geraadpleegd. Bij de navolgende Polaris-richtlijnen spelen de beoordelingsfactoren ‘in samenhang met een evenement’ (+75%) en ‘voetbal gerelateerde normschending’ (+50%), die dus leiden tot een strafverhoging van 125%2, een rol:

Het OM vordert ter terechtzitting betreffende voetbalgerelateerd geweld tegen personen of goederen of racistisch, discriminerend gedrag naast een taakstraf of gevangenisstraf een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38v WvSr) inhoudende een gebieds-/stadionverbod met eventueel een meldplicht. Deze maatregel is niet in BOS/Polaris opgenomen!

Ter ondersteuning van de vordering aan de rechter tot het opleggen van een stadionverbod kan de officier van justitie zijn bevoegdheid tot het opleggen van een gedragsaanwijzing inzetten (Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (MBVEO, Stb. 2010, 325)). Mogelijkheden die art. 509hh WvSv biedt zijn het opleggen van een gebiedsverbod in de vorm van een strafrechtelijk stadionverbod met daaraan gekoppeld een meldingsplicht, verplicht contact met de hulpverlening of een contactverbod met (een) bepaalde perso(o)n(en). De gedragsaanwijzing loopt vooruit op de strafrechtelijke afdoening door de rechter; de wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd om een lik-op-stukreactie te geven.

Toelichting artikel 184 en 184a WvSr (overtreding gedragsaanwijzing opgelegd onder artikel 509hh WvSv)

[Vervallen per 01-01-2013]

 • artikel 184Wv Sr: strafeis van 1 week gevangenisstraf bij overtreding van artikel 184 WvSr.

  Dat betekent dat er verplicht dient te worden gedagvaard;

 • artikel 184a WvSr: strafeis van 2 weken gevangenisstraf bij overtreding van 184a WvSr.

  Dat betekent dat er verplicht dient te worden gedagvaard.

Onder ernstig voetbalgeweld dient te worden verstaan strafbare feiten die een gevaar betekenen voor de veiligheid en/of gezondheid van (een) perso(o)n(en) en/of goederen.

Onder recidiverende voetbalvandalen worden ook degenen verstaan die eenmaal of meermalen een civielrechtelijk stadionverbod (huisvredebreuk) hebben overtreden.

In geval van een strafrechtelijk stadionverbod is het uitgangspunt dit zoveel mogelijk te combineren met een meldingsplicht. In geval van recidiverende voetbalvandalen neemt de noodzaak van een meldingsplicht toe.

Toelichting op artikel 141a WvSr

[Vervallen per 01-01-2013]

 • voorbereidingshandelingen openlijk geweld tegen goederen: 42 uur taakstraf of 21 dagen gevangenisstraf (first offender transactie of OM-strafbeschikking 400 euro);

 • voorbereidingshandelingen openlijk geweld tegen personen: 84 uur taakstraf of 42 dagen gevangenisstraf (first offender transactie of OM-strafbeschikking 750 euro);

 • voorbereidingshandelingen openlijk geweld tegen personen en goederen: 120 uur taakstraf of 60 dagen gevangenisstraf.

In genoemde strafeisen zijn de factoren ‘in samenhang met een evenement’ (+75%) en ‘voetbal gerelateerde normschending’ (+50%) verwerkt. Indien confrontaties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden dan wel alleen met veel bestuurlijke maatregelen of ME-inzet kunnen worden voorkomen, kunnen de organisatoren strenger worden bestraft (maatwerk).

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 

Wetsartikel

Delict

Tarief

Feitcode

Gerelateerd aan voetbal(evenement)

Medeplegen

Recidive 1x/meermalen

1

424 WvSr

Straatschenderij (baldadigheid)

220 euro

D 505

125%

25%

10/20%

2

435 WvSr

Valse naam

330 euro

D 515

125%

25%

10/20%

3

447e WvSr

Identificatieplicht

85 euro

D 517

125%

25%

 

4

453 WvSr

Openbare dronkenschap

85 euro

D 530

125%

25%

10/20%

5

461 WvSr

Bevinden op verboden grond

85 euro

D 537

125%

25%

10/20%

6

426 WvSr

In dronkenschap orde verstoren

340 euro

D 510

125%

25%

10/20%

7

1.2.4 Vuurwerkbesluit (Vb)

Vuurwerk voorhanden openbare plaats

120 euro

ma

H 176

125%

25%

10/20%

8

2.3.6 Vb

Vuurwerk afsteken (geen gevaar)

120 euro

ma

H 171

125%

25%

10/20%

9

1.2.2 Vb

Verboden vuurwerk voorhanden (1 t/m 100 strijkers)

160 euro

ma

H 161a

125%

25%

10/20%

10

1.2.2 Vb

Als 9 (101 t/m 300 strijkers)

280 euro

ma

H 161b

125%

25%

10/20%

11

2.3.6 Vb

Verboden vuurwerk afsteken (geen gevaar)

160 euro

ma

H 171

125%

25%

10/20%

 1. De ZSM werkwijze staat voor selectief, snel, samen, slim, simpel en samenlevingsgericht.

  ^ [1]
 2. Echter bij incidenten gerelateerd aan de ‘veilige publieke taak’ en ‘in samenhang met een evenement’ verhoogt het OM de reguliere strafmaat maximaal met 275% (200 + 75%), ook als het gaat om combinatie met voetbalincidenten. In die gevallen telt de 50% dus niet mee. Dit is in BOS/Polaris verwerkt.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina