Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013

Geldend van 23-10-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 september 2012, nr. WJZ / 12325265, houdende regels omtrent de procedure tot verlenging van de GSM-vergunningen (Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 1, vierde lid, van het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een vergunning wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag wordt niet eerder dan twintig werkdagen na de dag waarop de mededeling wordt gedaan, en uiterlijk om 14:00 uur op de vijfentwintigste werkdag na de dag waarop de mededeling wordt gedaan, per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

 • 3 Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

 • 4 De aanvrager dient slechts één aanvraag als bedoeld in onderdeel A van de bijlage en één aanvraag als bedoeld in onderdeel B van de bijlage in, ook indien hij als houder van meer dan een vergunning aanspraak wenst te maken op verlenging van zijn vergunningen.

 • 5 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van zowel onderdeel A als onderdeel B van het in de bijlage opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden. De aanvraag wordt ingediend in de Nederlandse taal, of, voor de onderdelen waarbij dat in het in de bijlage opgenomen model is aangegeven, in de Engelse taal.

 • 6 Indien niet is voldaan aan het het tweede, vierde en vijfde lid weigert de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de verlenging van de vergunning.

Artikel 2a

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde en vijfde lid, gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager gedurende een in de mededeling genoemde termijn in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 2 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in de mededeling bedoeld in het eerste lid gestelde termijn, met dien verstande dat de ontvangst geschiedt vóór 17.00 uur.

 • 3 Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, en op de wijze, vermeld in het tweede lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde en vijfde lid, gestelde eisen, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Artikel 2b

 • 1 De Minister beslist uiterlijk 22 februari 2013 op een aanvraag om verlenging.

 • 2 Indien niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn kan worden beslist, stelt de Minister de aanvrager daarvan in kennis en geeft daarbij een termijn waarbinnen zal worden beslist, welke termijn niet langer is dan zes weken na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn.

 • 3 Indien de Minister met betrekking tot de aanvraag bedoeld in onderdeel A van de bijlage toepassing geeft aan het tweede lid, verlengt de Minister de vergunningen vermeld in de aanvraag bedoeld in onderdeel B van de bijlage tot 25 mei 2013.

 • 4 Toepassing van het derde lid laat de behandeling van de aanvraag bedoeld in onderdeel A van de bijlage onverlet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 september 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage bij artikel 2, vijfde lid, van de Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013

ONDERDEEL A

Aan Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

1. Gegevens betreffende de vergunninghouder

Naam van de vergunninghouder ......

Adres van de vergunninghouder ......

Contactpersoon ......

Correspondentieadres ......

Postcode / plaats ......

Telefoon ......

E-mail ......

2. Gegevens betreffende de verlenging

2.1. Te verlengen vergunningen

Hiermee dien ik een aanvraag in om de looptijd van de volgende vergunningen te verlengen met de duur die volgt uit toepassing van artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013:

Kenmerk beschikking

Uw keuze

HDTP/95/5446/HP

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/95/5447/HP

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 900 MHz-band)

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 1800 MHz-band)

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/596/DCS 137 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/599/DCS 140 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/600/DCS 141 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/601/DCS 142 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/602/DCS 143 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/603/DCS 144 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/604/DCS 145 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/605/DCS 146 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/606/DCS 147 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/607/DCS 148 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/608/DCS 149 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/609/DCS 150 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/610/DCS 151 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/611/DCS 152 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/612/DCS 153 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/613/DCS 154 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/614/DCS 155 U

Ja/nee/n.v.t.

Instructie voor invullen tabel

U kunt met dit formulier alleen een verlenging aanvragen voor de vergunningen in tabel 1 in artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013, die zijn overgenomen in bovenstaande tabel. Indien u een verlenging aanvraagt, kruist u ‘nee’ en ‘n.v.t.’ door. Indien u geen verlenging wenst, kruist u ‘ja’ en ‘n.v.t.’ door. Indien u geen houder bent van de vergunning kruist u ‘ja’ en ‘nee’ door.

De houder van de vergunning met kenmerk HDTP/98/595/DCS 136 kan voor het in deze vergunning opgenomen 900 MHz en 1800 MHz-spectrum een verschillende keuze maken.

Uit artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013 volgt dat alle vergunningen in beginsel verlengd worden met dezelfde termijn. Dit kan tot gevolg hebben dat een verlenging voor een langere periode wordt toegekend dan u op grond van uw transitieplan verwacht nodig te hebben voor de transitie. Indien u voor afloop van de looptijd van de verlengde vergunning uw transitie voltooid hebt, kunt u een verzoek tot intrekking van de verlengde vergunning, of een deel daarvan, indienen en gelijktijdig eerdere inwerkingtreding van uw in de veiling verworven vergunning verzoeken.

*** De onderdelen 2.2 tot en met 2.6 en bijlage A, alsmede de in deze onderdelen genoemde bij te voegen bescheiden en de tabellen 1 tot en met 22, mogen in de Engelse taal worden aangeleverd. Zie voor de Engelstalige versie van deze onderdelen van het aanvraagformulier www.rijksoverheid.nl en www.agentschaptelecom.nl . ***

2.2. Getroffen opstelpunten

In deze sectie worden de vragen met betrekking tot het huidige netwerk en de schattingen van het aantal getroffen opstelpunten tijdens de geplande werkzaamheden voor de transitie naar het nieuwe spectrumbezit nader toegelicht.

De gevraagde informatietabellen zijn gegroepeerd naar werkcategorieën en afhankelijkheden zoals beschreven in de eerdere secties. De categorie 'overig' kan door vergunninghouders gebruikt worden om de werkzaamheden te beschrijven die niet onder de categorieën A-F in kaart kunnen worden gebracht en de daarmee corresponderende schatting van het aantal getroffen opstelpunten.

Het is mogelijk dat de veilinguitkomst, die niet bekend was bij de publicatie van de aanvraagregeling, enkele werkcategorieën overbodig maakt. Vergunninghouders hoeven vragen over deze werkcategorieën alleen in te vullen als ze relevant zijn voor hun aanvraag.

Huidig netwerk

Tabel 1 Vragen mbt huidig netwerk

Vraag

Antwoord

2.2.1.1

Totaal aantal GSM opstelpunten (inclusief 900, 1800, en 900/1800 dual mode opstelpunten)

opstelpunten

2.2.1.2

Van het aantal onder 2.2.1.1 aangegeven opstelpunten, het aantal alleen 900MHz opstelpunten

opstelpunten

2.2.1.3

Van het aantal onder 2.2.1.1 aangegeven opstelpunten, het aantal 1800MHz Sites (inclusief alleen 1800MHz en dual-mode opstelpunten)

opstelpunten

2.2.1.4

Percentage van 1800 MHz opstelpunten dat op dezelfde locatie staat als een 900MHz opstelpunt

%

2.2.1.5

Aantal bestaande UMTS opstelpunten

opstelpunten

2.2.1.6

Percentage van UMTS opstelpunten die alleen UMTS zijn

%

2.2.1.7

Aantal alleen 900MHz opstelpunten dat in rurale gebieden is gesitueerd

opstelpunten

2.2.1.7

Aantal alleen 1800MHz opstelpunten dat in rurale gebieden is gesitueerd

opstelpunten

2.2.1.8

Frequentiehergebruiksfactor voor 900 MHz

 
 

Rurale gebieden

#

 

Niet-Rurale gebieden (stedelijk/voorstedelijk)

#

2.2.1.9

Frequentiehergebruiksfactor voor 1800 MHz

 
 

Rurale gebieden

#

 

Niet-Rurale gebieden (stedelijk/voorstedelijk)

#

Oprichting nieuwe opstelpunten voor 900 MHz (Categorie A)

Tabel 2 Vragen gerelateerd aan categorie A werkcategorie voor 900 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.2.1

Totaal aantal nieuwe opstelpunten dat uitgerold moet worden na de veiling om de gaten in dekking en capaciteit te dichten ten gevolge van de reductie van 900MHz spectrumbezit

opstelpunten

2.2.2.2

Opsplitsing van het aantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.2.1

 
 

Opvulling 1800MHz opstelpunten om het verlies 900MHz kanalen op te vangen die gebruikt werden voor dekking (en waar geen alternatieve 900 kanalen voor gevonden kunnen worden)

opstelpunten

 

900MHz celdeling om belasting per cel te reduceren

opstelpunten

 

900/1800MHz celdeling om toegenomen interferentie ten gevolge van nieuw frequentieplan/frequentiehergebruiksfactor op te vangen

opstelpunten

 

Nieuwe 900/1800MHz opstelpunten om de hot spots te dekken op de ‘ring’ ¹ (zie ook vragen 2.2.2.14 en 2.2.2.15)

opstelpunten

 

Elk ander doel dat hierboven niet gedekt is (geef svp details):

opstelpunten

2.2.2.3

Hoeveel van de geplande nieuwe opstelpunten als gespecificeerd in 2.2.2.1 zullen worden uitgerold in grensgebieden ²

opstelpunten

2.2.2.4

Hoeveel van de geplande nieuwe opstelpunten als gespecificeerd in 2.2.2.1 zullen werken op 900 MHz

opstelpunten

2.2.2.5

Hoeveel van de geplande nieuwe opstelpunten als gespecificeerd in 2.2.2.1 zullen werken op 1800 MHz

opstelpunten

¹ Met ‘Ring’ wordt bedoeld het verschil in dekking tussen 900en 1800 cellen op hetzelfde opstelpunt.

² Grensgebieden zijn Nederlands/Duitse grens,Nederlands/Belgische grens en de Nederlands/ Duitse/Belgische grens.

Dual-mode naar single-mode conversie voor 900 MHz (Categorie B)

Tabel 3 Vragen gerelateerd aan Categorie B werkcategorie voor 900 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.2.6

Hoeveel van de bestaande 900/1800 dual mode opstelpunten moeten aangepast worden om alleen op 1800 dragers te werken

opstelpunten

2.2.2.7

Hoeveel van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.6 zijn gesitueerd in grensgebieden

opstelpunten

Aanpassing single-mode opstelpunten voor 900 MHz (Categorie C)

Tabel 4 Vragen mbt categorie C werkcategorie voor 900 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.2.8

Aantal alleen 900MHz opstelpunten dat aangepast moet worden om 1800 MHz te ondersteunen en alleen 1800 zullen worden

opstelpunten

2.2.2.9

Hoeveel van het aantal opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.8 zijn gesitueerd in grensgebieden

opstelpunten

GSM aanvulling voor 900 MHz op UMTS opstelpunten (Categorie D)

Tabel 5 Vragen mbt Categorie D werkcategorie voor 900 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.2.10

Aantal bestaande UMTS opstelpunten dat aangepast moet worden om 1800 MHz dekking te leveren na de veiling

opstelpunten

2.2.2.11

Hoeveel van het aantal opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.10 zijn gesitueerd in grensgebieden

opstelpunten

Capaciteitsaanvulling voor 900 MHz op single-mode opstelpunten (Categorie E)

Tabel 6 Vragen mbt Categorie E werkcategorie voor 900 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.2.12

Aantal alleen 900 MHz opstelpunten dat aangepast moet worden om 1800 MHz dragers toe te voegen om capaciteit te behouden

opstelpunten

2.2.2.13

Percentage van alleen 900MHz opstelpunten die een 1800MHz-laag krijgen zoals gespecificeerd in 2.2.2.12 wat extra werk vereist om de verkeers-hotspot op te vangen op de resterende ‘Ring’

%

2.2.2.14

Opsplitsing van opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.2.13

 
 

Percentage van deze opstelpunten waarbij verdergaande opdeling in sectoren van de huidige cellen mogelijk is

%

 

Percentage van deze opstelpunten waarbij verhoging van de antenne mogelijk is

%

 

Percentage van deze opstelpunten waarbij door frequentieherplanning (bijvoorbeeld een hogere frequentiehergebruiksfactor voor 900MHz TCH) mogelijk is, waardoor meer 900Mhz dragers toegevoegd kunnen worden

%

 

Percentage van deze opstelpunten waarbij wijziging van de tilt van de antenne op dat opstelpunt, of op naburige opstelpunten, mogelijk is

%

 

Percentage van deze opstelpunten waarbij het mogelijk is nieuwe opstelpunten te bouwen om het verkeer hotspots op te vangen (bijvoorbeeld toevoeging van micro cellen of celdeling) ¹

%

 

Andere mogelijkheden die hierboven niet genoemd zijn (aub nader toelichten):

%

¹ Getroffen opstelpunten in dit antwoord moeten overeenkomen met de opstelpunten genoemd in het antwoord op vraag 2.2.2.2

Afhankelijkheid tussen banden bij 900 MHz transitie (Afhankelijkheid B)

Tabel 7 Vragen gerelateerd afhankelijkheid B voor 900MHz transitie

Vraag

Antwoord

2.2.2.17

Totaal aantal 1800MHz opstelpunten dat opnieuw ingesteld moet worden ivm nieuw frequentieplan/hergebruiksfactor voordat transitiewerkzaamheden op de samenhangende 900 MHz opstelpunten kunnen starten

opstelpunten

Oprichting nieuwe opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie A)

Tabel 8 Vragen mbt werkcategorie A voor 1800 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.3.1

Totaal aantal nieuwe opstelpunten dat na de veiling uitgerold zal worden om de gaten in de dekking en de capaciteit op te vullen ten gevolge van de reductie van 1800 spectrumbezit

opstelpunten

2.2.3.2

Aantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.3.1 dat 900 MHz gebruikt

opstelpunten

2.2.3.3

Aantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.3.1 dat 1800 MHz gebruikt

opstelpunten

2.2.3.4

Opsplitsing van het aantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.3.1

 
 

Nieuwe 900MHz opstelpunten om verlies van alleen 1800 MHz opstelpunten op te

opstelpunten

 

900MHz celdeling om verkeersbelasting per cel te reduceren

opstelpunten

 

1800MHz celdeling om toegenomen interferentie tengevolge van nieuw frequentieplan/frequentiehergebruiksfactor

opstelpunten

 

Overige doelen die hierboven niet gespecificeerd zijn (aub nader toelichten):

opstelpunten

2.2.3.5

Hoeveel van de nieuw geplande sites zoals gespecificeerd in 2.2.3.1, zullen in grensgebieden worden uitgerold

opstelpunten

Dual-mode naar to single-mode conversie voor 1800 MHz (Categorie B)

Tabel 9 Vragen mbt werkcategorie B voor 1800 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.3.6

Hoeveel van de bestaande 900/1800 dual mode opstelpunten moeten aangepast worden om 900 MHz te ondersteunen en alleen 900 MHz te worden

opstelpunten

2.2.3.7

Hoeveel van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.6 zijn gesitueerd in grensgebieden

opstelpunten

2.2.3.8

Welk percentage van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.6, moeten bezocht worden om de conversie te realiseren

%

Single-mode opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie C)

Tabel 10 Vragen mbt werkcategorie C voor 1800 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.3.9

Aantal alleen 1800 MHz opstelpunten dat aangepast moet worden om 900 MHz te ondersteunen en alleen 900 MHz te worden

opstelpunten

2.2.3.10

Hoeveel van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.9 zijn gesitueerd in grensgebieden

opstelpunten

2.2.3.11

Percentage van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.9 dat bezocht moet worden om de aanpassing te realiseren

%

GSM aanvulling op UMTS opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie D)

Tabel 11 Vragen mbt werkcategorie D voor 1800 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.3.12

Aantal bestaande UMTS opstelpunten dat aangepast moet worden om na de veiling 900MHz dekking te leveren

opstelpunten

2.2.3.13

Aantal opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.12 dat in grensgebieden is gesitueerd

opstelpunten

Extra capaciteit op single-mode opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie E)

Tabel 12 Vragen mbt werkcategorie E voor 1800 MHz

Vraag

Antwoord

2.2.3.14

Aantal alleen 1800 opstelpunten dat aangepast moet worden om 900MHz dragers toe te voegen om capaciteit te behouden

opstelpunten

Afhankelijkheid tussen banden bij 1800 MHz transitie (Afhankelijkheid B)

Tabel 13 Vragen mbt afhankelijkheid B voor 1800MHz transitie

Vraag

Antwoord

2.2.3.15

Aantal 900 MHz opstelpunten dat opnieuw ingesteld moet worden ivm nieuw frequentieplan/frequentiehergebruiksfactor zodat de transitiewerkzaamheden die samenhangen met 1800MHz opstelpunten kunnen starten

opstelpunten

Herconfiguratie frequentieplan voor GSM opstelpunten (Categorie F)

Tabel 14 Vragen mbt werkcategorie F

Vraag

Antwoord

2.2.4.1

Aantal 900/1800MHz opstelpunten dat geherconfigureerd moet worden om gebruikt te kunnen worden in nieuwe frequentieplannen als gevolg van de wijzigingen in het spectrumbezit na de veiling, behalve die opstelpunten die al gedekt zijn door 2.2.2.1 – 2.2.2.16 en 2.2.3.1 – 2.2.3.14.

opstelpunten

2.2.4.2

Aantal 900/1800MHz opstelpunten dat geherconfigureerd moet worden om gebruikt te kunnen worden in nieuwe frequentieplannen als gevolg van de implementatie van de nieuwe 900/1800 MHz frequentiehergebruiksfactor, behalve die opstelpunten die al gedekt zijn door 2.2.2.1 – 2.2.2.16, 2.2.3.1 – 2.2.3.14 en 2.2.4.1

opstelpunten

Overig

Tabel 15 Vragen mbt werkcategorieën ‘overig’

Beschrijving

Antwoord:

getroffen opstelpunten

2.2.5.1

 

opstelpunten

2.2.5.2

 

opstelpunten

2.3. Transitieactiviteiten

Vergunninghouders die verlenging aanvragen moeten beschrijvingen bijvoegen van alle werkzaamheden die nodig zijn om de transitie te realiseren.

In deze sectie wordt nader uitgewerkt op welke wijze vergunninghouders informatie over transitieactiviteiten moeten bijvoegen.

Plannen van vergunninghouders moeten hun activiteiten in 2 fasen beschrijven:

Opstartactiviteiten: activiteiten die nodig zijn om het transitieprogramma op te starten dwz activiteiten die plaatsvinden voordat enige activiteit op de opstelpunten begint.

Activiteiten na opstart: werkcategorieactiviteiten (die beginnen na afronding van de opstartactiviteiten).

Opstartfase

Tabel 16 noemt de hoofdactiviteiten van de opstartfase van de transitie. Vergunninghouders moeten voor elke opstartactiviteit het totale aantal mandagen aangeven dat nodig is om de genoemde activiteit/taak te realiseren.

Tabel 16 Transitie opstartactiviteiten

Opstartactiviteit

Antwoord:

Totale werkbelasting (mandagen)

2.3.1.1

Start programma en project

 

2.3.1.2

Afspraken met leveranciers en aanbesteding

 

2.3.1.3

Veldtesten

 

2.3.1.4

Planning

 

2.3.1.5

Andere opstartactiviteiten ¹

 

¹ Alle activiteiten onder 'Overige werkcategorieën' moeten opgesomd en beschreven worden.

Activiteiten na opstartfase

Tabel 17 noemt elke werkcategorie en toont de informatie die vergunninghouders moeten leveren voor elk van deze categorieën mbt de vereiste activiteit:

 • Aantal cellen per opstelpunten dat getroffen is door de transitie: vergunninghouders moeten het aantal cellen per opstelpunt noemen dat getroffen wordt (vereiste activiteit) tijdens de transitie. Deze informatie moet worden gegeven voor elke categorie.

 • Inspanning per opstelpunt (mandagen): dit betreft het aantal mandagen dat vereist is om de activiteiten/taken af te ronden voor een afzonderlijk opstelpunt.

 • Totale werkbelasting (mandagen): het totale aantal mandagen dat nodig is om alle activiteiten/taken af te ronden voor de werkcategorie. Dat moet worden berekend door het aantal getroffen opstelpunten voor die werkcategorie te vermenigvuldigen met de hoeveelheid inspanning per opstelpunt voor die werkcategorie.

Tabel 17 Activiteiten na opstartfase voor transitie

Werkcategorie

Antwoord: aantal door transitie getroffen opstelpunten

Antwoord: inspanning per opstelpunt (mandagen)

Antwoord: totale werkbelasting (mandagen)

2.3.2.1

Categorie A

Oprichting nieuwe opstelpunten

     

2.3.2.2

Categorie B

Dual-mode naar single mode conversie

     

2.3.2.3

Categorie C

Aanpassing single-mode opstelpunten

     

2.3.2.4

Categorie D

GSM aanvulling op UMTS opstelpunten

     

2.3.2.5

Categorie E

Extra capaciteit op single mode opstelpunten capaciteit

     

2.3.2.6

Categorie F

Herconfiguratie frequentieplan

     

2.3.2.7

Overige ¹

Overige opstelpunten- categorieën niet hierboven genoemd

     

¹ Alle activiteiten onder 'Overige werkcategorieën' moeten opgesomd en beschreven worden.

De informatie van tabel 17 correspondeert met de aanvullende informatie die vergunninghouders moeten aanleveren voor de opsplitsing van activiteiten voor elke werkcategorie. Deze aanvullende informatie wordt toegelicht in bijlage A.

2.4. Middelen voor transitieactiviteiten

Vergunninghouders moeten het aantal huidige interne middelen, de geplande nieuwe interne middelen en de externe middelen (outsourcing of inhuur) opgeven die ingezet zullen worden voor vereiste transitieactiviteiten. De middelen moeten getoond worden bij elke set van aciviteiten; opstartactiviteiten en activiteiten na de opstartfase (werkcategorie).

Tabel 18 en 20 benoemen de activiteitengroepen en werkcategorieën en de informatie gerelateerd aan elk daarvan die de vergunninghouders moeten opnemen in hun aanvragen. Vergunninghouders moeten het volgende opgeven:

Aantal huidige interne middelen: dit is het aantal huidige interne middelen in full time equivalenten dat naar verwachting zal worden ingezet voor het transitieprogramma. Dat moet worden berekend door het totale aantal beschikbare mandagen in een vijfdaagse periode (werkweek) door 5 te delen1.

Aantal geplande nieuwe interne middelen: dit is het aantal geplande nieuwe middelen in full time equivalenten dat naar verwachting zal worden ingezet voor het transitieprogramma. Dat wordt op dezelfde manier berekend als het aantal huidige interne middelen.

Aantal middelen via outsourcing en inhuur: dit is het totale aantal middelen dat via outsourcing en inhuur in full time equivalenten naar verwachting zal worden ingezet voor het transitieprogramma.

Totale middelen: dit is het totale aantal middelen in full time equivalenten dat naar verwachting ingezet zal worden voor het transitieprograma.

Opstartfase

Tabel 18 Middelen voor opstartactiviteiten transitie

Opstartactiviteit

Aantal huidige interne middelen

Aantal geplande nieuwe interne middelen

Aantal middelen via outsourcing of inhuur

Totale middelen

2.4.1.1

Start programma en project

       

2.4.1.2

Afspraken met leveranciers en aanbesteding

       

2.4.1.3

Veldtesten

       

2.4.1.4

Planning

       

2.4.1.5

Andere opstartactiviteiten

       

Na de opstartfase

Tabel 19 Middelen voor activiteiten na de opstartfase

Werkcategorie

Aantal huidige interne middelen

Aantal geplande nieuwe interne middelen

Aantal middelen via outsourcing of inhuur

Totale middelen

2.4.2.1

Categorie A

Oprichting nieuwe opstelpunten

       

2.4.2.2

Categorie B

Conversie van dual-mode naar single mode

       

2.4.2.3

Categorie C

Aanpassing single-mode opstelpunt

       

2.4.2.4

Categorie D

GSM aanvulling op UMTS opstelpunten

       

2.4.2.5

Categorie E

Extra capaciteit op single mode opstelpunten

       

2.4.2.6

Categorie F

Herconfiguratie frequentieplan

       

2.4.2.7

Overig

Overige categorieën opstelpunten

       

2.5. Ganttschema transitieproject

Vergunninghouders moeten in hun aanvraag opnemen een allesomvattend Ganttschema van het transitieproject. Het Ganttschema van het transitieproject moet bevatten:

 • Tijd vereist voor opstartactiviteiten

 • Tijdlijn voor elke werkcategorie, inclusief de totale duur van de netwerktransitie na de veiling

 • Voor elke werkcategorie in het projectplan aangeven of het voor de 900 MHz of de 1800 MHz transitie is

 • De duur van elke hoofdactiviteit en daarbij aangeven wat de afhankelijkheden zijn tussen de hoofdactiviteiten van dezelfde werkcategorie qua timing

 • Opeenvolgende/parallelle uitvoering van verschillende werkcategorieën en daarbij aangeven wat de afhankelijkheden zijn tussen de activiteitengroepen van verschillende werkcategorieën, als ze voorkomen.

 • Vergunninghouders moeten aangeven (met gebruikmaking van onderstaande tabel) welke vertragingen ze verwachten in het projectplan die gerelateerd aan de afhankelijkheid van de transitie werkcategorieën bij het vrijmaken van de betreffende frequentieband, dwz de onderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders en tussen banden.

Tabel 20 Vertragingen in het transitieproces tengevolge van afhankelijkheden bij het vrijmaken van de betreffende frequentieband

Type vertraging in het transitieproject

Antwoord:

Totale duur (werkweken)

2.5.1

Afhankelijkheid A

Onderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders

 

2.5.2

Afhankelijkheid B

Onderlinge afhankelijkheid tussen banden

 

Het Gantt projectschema moet leesbaar zijn als het wordt geprint op een pagina papier, formaat A3.

Samen met het Gantt projectschema moeten vergunninghouders een beschrijving geven van de planning van de activiteiten die plaats moeten vinden in verschillende regio's, met:

 • Allocatie van teams naar regio's

 • Opeenvolgende/parallelle uitvoering van dezelfde activiteit in verschillen regio's

2.6. Duur van de transitie

In combinatie met het transitieprojectplan, moeten vergunninghouders hun schattingen van de duur van de netwerktransitie na de veiling (in tabelvorm) samenvatten, volgens specificaties in onderstaande tabel.

Tabel 21 Samenvatting van de transitieduur

Opsplitsing transitieduur

Antwoord

Duur (werkweken)

2.6.1

Opstartactiviteiten

 

2.6.2

Totale 900 MHz transitie

 

2.6.3

Totale 1800 MHz transitie

 

2.6.4

Totale transitieduur

 

BIJLAGE A

Bijlage A beschrijft de meer gedetailleerde informatie die vergunninghouders in hun verlengingsaanvragen bij moeten voegen mbt hun activiteiten voor elke werkcategorie.

Voor elke werkcategorie (inclusief 'overig') moeten vergunninghouders bij hun aanvraag meesturen:

Inspanning per opstelpunt (mandagen) [IpO]: dit is de hoeveelheid mandagen die nodig is om de activiteiten af te ronden voor die werkcategorie, voor een single cel-opstelpunt

Opstelpunten per week [OpW]: dit is het aantal opstelpunten waarvan gepland wordt waaraan in een werkweek gewerkt kan worden (uitgaande van een werkweek van 5-dagen). Het totale aantal ('getroffen') opstelpunten gedeeld door het aantal 'opstelpunten per week' levert de totale duur (in weken) voor die activiteit.

Als een activiteit voor een bepaalde werkcategorie niet relevant is voor een bepaalde werkcategorie vul dan svp 0 in bij 'inspanning per opstelpunt'. Alle aanvullende activiteiten die niet overlappen met A.1 – A.6 in tabel 22, moeten toegevoegd worden aan 'Overig' (A.7), en moeten beschreven worden.

Tabel 22 Opsplitsing activiteiten voor elke werkcategorie

Werkcategorie

A

B

C

D

E

F

Overig

Activititeit

IpO

OpW

IpO

OpW

IpO

OpW

IpO

OpW

IpO

OpW

IpO

OpW

IpO

OpW

A.1

Oplossing ontwerp en planning

                           

A.2

Voorbereiding bouwen nieuwe opstelpunten

                           

A.3

Bouwen nieuwe opstelpunten

                           

A.4

Voorbereiding (her)configuratie opstelpunt

                           

A.5

(her)configuratie opstelpunt

                           

A.6

Acceptatietest and optimalisatie

                           

A.7

Overig (svp toelichten)

                           

3. Ondertekening

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: ...... , ......

Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): ......

Datum: ......

Handtekening: ......

Toelichting op het aanvraagformulier

1. Inleiding

1.1. Achtergrond

Het Ministerie van Landbouw, Economische Zaken en Innovatie (‘het ministerie’) is bezig met de organisatie en planning van een multiband-veiling voor spectrum. Tijdens deze veiling zullen ook de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz banden worden geveild. Deze vergunningen zijn thans in bezit bij 3 mobiele aanbieders, KPN, Vodafone and T-Mobile en zullen 26 februari 2013 aflopen. De veiling staat gepland voor eind oktober 2012 en zal naar verwachting tot eind november 2012 duren.

Dat betekent dat de tijdsperiode tussen de uitgifte van de nieuwe vergunningen en de afloop van de huidige vergunningen ongeveer 3 maanden zal zijn. Het is daarom waarschijnlijk dat deze transitieperiode niet lang genoeg zal zijn voor de transitie naar de nieuwe vergunningen wat gevolgen kan hebben op de continuïteit van de huidige eindgebruikersdiensten.

Een mogelijke oplossing is een tijdelijke verlenging van de huidige vergunningen van de aanbieders. Het ministerie is bereid om de vergunningen te verlengen indien de huidige vergunninghouders een succesvolle aanvraag indienen (Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013).

1.2. Doel van dit document

Deze toelichting beschrijft de wijze waarop vergunninghouders aanbieders moeten antwoorden voor het indienen van een aanvraag die voldoet aan de eisen.

Vereist is dat de aanbieders een gekwantificeerde, onderbouwde en beargumenteerde aanvraag indienen op basis waarvan de minister de duur van de verlenging zal bepalen.

Deze toelichting beschrijft een aantal tabellen die ingevuld moeten worden. Deze tabellen bevatten een opsplitsing van de voornaamste werkcategorieën en van de basisuitgangspunten waarmee vergunninghouders, naar het ministerie aanneemt, rekening mee hebben gehouden bij het opstellen van hun plannen om te komen tot een verlengingsaanvraag.

1.3. Methodologie

Vergunninghouders moeten in hun aanvraag een gekwantificeerd, onderbouwd en beargumenteerd plan uitwerken op basis van hun inschattingen van de tijd die ze nodig hebben voor een transitie van hun oude naar hun nieuwe frequenties met behoud van de continuïteit van de GSM-dienstverlening. Dat plan moet tenminste de volgende methodologische stappen bevatten:

 • Vaststellen van de transitiemaatregelen, allocatie naar werkcategorieën en dan een schatting van het aantal betrokken/getroffen opstelpunten per werkcategorie

 • Schatting van inzet tijd/personeel voor transitiemaatregelen op elk betrokken opstelpunt

 • Beslissing hoeveel personeel/middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het werk

 • Schatting van het onderlinge afhankelijkheid van werkcategorieën en het meesturen van een Gantt projectschema

 • Berekening van de geschatte duur van de transitie

  Bijlage 251233.png
  Figuur 1 geeft een overzicht van de methodologie.

De stappen van deze methodologie worden hieronder verder uitgewerkt:

Vaststellen van de transitiemaatregelen, indeling categorieën in en schatting van het aantal getroffen opstelpunten in elke categorie

Gegeven de veilinguitkomst, bijvoorbeeld een reductie van het aantal 900/1800 frequentiekanalen dat een aanbieder tot zijn beschikking heeft, stelt deze stap een aantal transitiemaatregelen vast die genomen moeten worden om ontstane gaten in de dekking en de capaciteit op te vullen. Deze maatregelen kunnen zijn: het uitrollen van nieuwe opstelpunten, het aanpassen van bestaande dual mode opstelpunten naar single mode of het vergroten van de capaciteit in bestaande single mode opstelpunten. De bij de transitiemaatregelen betrokken opstelpunten kunnen gegroepeerd worden in elkaar wederzijds uitsluitende werkcategorieën. Een niet uitputtende lijst van transitiewerkcategorieën is opgenomen in paragraaf 2.1.

Voor elk van de categorieën moet het aantal getroffen opstelpunten worden geschat. Bijvoorbeeld, het aantal 900 MHz single mode opstelpunten dat moet worden omgezet naar 1800 MHz moet worden geschat voor werkcategorie C.

Vaststellen middelen- en projectplan

Deze stap neemt de vastgestelde werkcategorieën als input en bepaalt de vereiste middelen om de werkcategorieën te plannen en uit te voeren, als basis voor een Gantt projectschema voor de transitie. Deze stap dekt naar verwachting de volgende acties:

Schat de benodigde tijd/personeel voor transitieacties op elk getroffen opstelpunt:

Gebaseerd op de activiteiten in elke werkcategorie en het aantal opstelpunten moeten vergunninghouders de vereiste tijd en inzet van personeel (mandagen) schatten voor elke categorie van opstelpunten.

Vaststellen van de beschikbare hoeveelheid personeel/middelen om het werk uit te voeren:

De vergunninghouder moet aangeven welke hoeveelheid middelen ingezet zal worden voor die taak voor elke hoofdactiviteitscategorie. Deze middelen kunnen naar verwachting betrokken worden van huidige interne middelen, inhuur en van leveranciers.

Inschatting van onderlinge afhankelijkheid van werkcategorieën en voeg een projectplan bij:

De vergunninghouder moet ook nagaan in welke mate de werkcategorieën samenhangen en ook waar afhankelijkheden bestaan met andere vergunninghouders met het oog op het doorvoeren van de transitie.

Berekening geschatte transitieduur

In deze stap wordt op basis van de transitieactiviteiten, het aantal getroffen opstelpunten per werkcategorie, de inschatting van de benodigde middelen (bijvoorbeeld mandagen per activiteit), aannames over de beschikbaarheid van middelen en het projectplan om de benodigde transitietijd te berekenen om de continuïteit van GSM-diensten te waarborgen.

2. Tabellen die door vergunninghouders moeten worden ingevuld

Vergunninghouders moeten gekwantificeerde, onderbouwde en beargumenteerde plannen aanleveren voor de rechtvaardiging van hun verzoek om verlenging. Sectie 2 van dit document beschrijft de belangrijkste informatie die vergunninghouders moeten meesturen met hun verzoek om verlenging.

De punten die hieronder genoemd worden zijn de drie hoog niveau informatiestukken die vergunninghouders mee moeten sturen met hun verzoek om verlenging:

 • Het netwerk en de activiteiten voor de transitie

 • Middelen om die transitie mogelijk te maken en

 • Een beschrijving van het projectplan en een Gantt schema

Aanvragen moeten deze informatie bevatten waarbij gebruik wordt gemaakt van de tabellen in deze sectie. De tabellen in de secties 2.2 – 2.6 en Bijlage A geven de informatie aan die vergunninghouders bij hun aanvragen moeten voegen en ook de wijze waarop deze informatie moet worden opgenomen in hun aanvraag.

De volgende tabellen (van deze secties) moeten worden ingevuld en bij de verlengingsaanvraag worden gevoegd: 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Aangenomen wordt dat een aanvraag niet meer dan 30 pagina' s lang zal zijn, inclusief alle door de vergunninghouder bovengenoemde ingevulde tabellen, een beschrijving van het projectplan en de bijbehorende Gantt schema.

2.1. Definities van werkcategorieën en afhankelijkheden

Deze sectie beschrijft de werkcategorieën en onderlinge afhankelijk na afloop van de veiling, die door vergunninghouders bij de aanvraag tot verlenging dienen te worden gebruikt in de beschrijving van hun transitieplannen.

Werkcategorieën

De werkcategorieën na de veiling beschrijven de activiteiten die een vergunninghouder uit kan voeren om de gevolgen van de wijzigingen in zijn huidige 900/1800 MHz spectrumbezit op te vangen en om de continuïteit van zijn eindgebruikersdiensten te verzekeren. Opstelpunten die geraakt worden door de transitie moeten in kaart worden gebracht in elkaar uitsluitende groepen die geïdentificeerd worden door de corresponderende werkcategorieën. Hierna volgt een niet uitputtende lijst van werkcategorieën (aangeduid A-F) die de meeste transitieactiviteiten zouden moeten dekken:

Categorie A: plaatsing nieuwe opstelpunten

Deze werkcategorie betreft het uitrollen van nieuwe opstelpunten na de veiling. De nieuwe opstelpunten kunnen bijvoorbeeld worden uitgerold om de gaten in de dekking en de capaciteit op te vullen die zijn veroorzaakt door de afname in het huidige spectrumbezit, om verkeer af te wikkelen naar bepaalde bestaande cellen, of om toegenomen interferentie op te vangen tengevolge van het nieuwe frequentieplan/de hergebruiksfactor van frequenties.

Categorie B: conversie dual-mode naar single-mode

Deze werkcategorie betreft het converteren van bestaande 900/1800 MHz dual-mode opstelpunten naar single-mode opstelpunten. Bijvoorbeeld, de vervanging van 900 MHz dragers door 1800 MHz dragers in het scenario van minder 900 MHz spectrumbezit, of andersom, indien het 1800 MHz spectrumbezit terugloopt als gevolg van de veiling.

Categorie C: aanpassing single-mode opstelpunten

Deze werkcategorie betreft de aanpassing van bestaande single mode GSM (dus alleen 900 MHz of alleen 1800 MHz) opstelpunten zodat ze na de veiling van een andere GSM band gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld, de omzetting van single mode 900 MHz opstelpunten naar 1800 MHz single mode in het scenario dat het 900 MHz spectrumbezit beduidend afneemt, of andersom, ingeval het spectrumbezit in de 1800 MHz band beduidend afneemt als gevolg van de veiling.

Categorie D: toevoegen GSM op UMTS opstelpunten

Deze werkcategorie betreft het toevoegen van een GSM laag (900/1800 MHz) op bestaande opstelpunten waar alleen gebruik wordt gemaakt van UMTS spectrum. Dit kan door toevoeging van 1800 cabinets (inclusief alle noodzakelijke wijzigingen aan de antenne) op de bestaande alleen UMTS opstelpunten om de gaten in de GSM dekking op te vullen die na de veiling ontstaan ten gevolge van een significant verlies van 900 MHz spectrum of het verlies van grensfrequenties. Ingeval van een significant verlies van 1800 MHz frequentiekanalen kunnen UMTS opstelpunten in sommige gevallen ook gebruikt worden voor 1800 MHz capaciteit (bijvoorbeeld ter ondersteuning van 1800 celdeling).

Categorie E: toevoegen capaciteit op single-mode opstelpunten

Deze werkcategorie betreft het toevoegen van capaciteit op bestaande single mode opstelpunten door gebruik te maken van frequentiekanalen van de andere GSM band. Bijvoorbeeld door 1800 MHz dragers toe te voegen aan bestaande alleen 900-MHz opstelpunten om gaten in de GSM capaciteit op te vullen tengevolge van reducties in 900 MHz spectrumbezit na de veiling.

In het scenario dat het 1800 MHz spectrumbezit na de veiling afneemt, kan in bepaalde gevallen aan bestaande alleen 1800 MHz opstelpunten capaciteit toegevoegd worden door gebruik te maken van 900 MHz TCH dragers (en mogelijkerwijs met behulp van herplanning van 900 MHz frequenties)

Categorie F: herconfiguratie frequentieplan GSM opstelpunten

Deze werkcategorie betreft de herconfiguratie van frequentiekanalen (BCCH/TCH) op bestaande GSM opstelpunten met uitzondering van die opstelpunten die gedekt zij door de werkcategorieën

A – E. Deze werkcategorie kan vereist zijn door de noodzaak om een nieuw nationaal/regionaal frequentieplan te maken voor nieuwe spectrumtoewijzingen na de veiling.

De categorieën van werkstromen beogen alle werkzaamheden te dekken die nodig zijn om de transitie op een voldoende niveau door te voeren ten behoeve van de planning. Het is duidelijk dat, afhankelijk van de veilinguitkomst, sommige werkcategorieën soms in de praktijk niet van toepassing zijn.

Een voorbeeld van hoe de werkcategorieën een veilinguitkomst in kaart kunnen brengen ziet u in onderstaand diagram. Dit diagram is gerelateerd aan een veilinguitkomst waarbij een vergunninghouder met minder 900 en 1800 MHz spectrumbezit uit moet zien te komen, in combinatie met een significante verschuiving in de bestaande kanaaltoewijzingen. Het voorbeeld geeft aan hoe de verschillende werkcategorieën van toepassing zijn op verschillende typen opstelpunten in het netwerk en het elkaar uitsluitende karakter tussen de corresponderende groepen opstelpunten.

Bijlage 251234.png
Figuur 2: een voorbeeld van het in kaart brengen van werkcategorieën bij een bepaalde veilinguitkomst

De antwoordtabellen van de vergunninghouder bevat ook een werkcategorie ‘overig’ zodat vergunninghouders ook transitieactiviteiten kunnen beschrijven die niet in onder kunnen worden gebracht in een van de eerder genoemde categorieën en hun schattingen kunnen geven van het aantal getroffen opstelpunten in de door henzelf gedefinieerde categorie.

Afhankelijkheden tijdens transitie

In aanvulling op de transitiewerkcategorieën moeten vergunninghouders ook rekening houden met vertragingen als gevolg van afhankelijkheden gerelateerd aan het vrijmaken van de vereiste frequentieband, bijvoorbeeld de afhankelijkheden tussen werkcategorieën in verschillende banden of afhankelijkheden tussen transitiewerkzaamheden van verschillende vergunninghouders.

Hierna volgen de afhankelijkheden die een vergunninghouder kan ondervinden:

Onderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders tijdens de transitie (afhankelijkheid A)

De onderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders tijdens de transitie correspondeert met de vertraging die een vergunninghouder ondervindt in zijn transitiewerkzaamheden na de veiling als hij moet wachten op de volledige uitvoering van een nieuw 900/1800 MHz frequentieplan en het vrijmaken van ongebruikte frequentiekanalen.

Onderlinge afhankelijkheid tussen banden (afhankelijkheid B)

De onderlinge afhankelijkheid tussen banden is correspondeert met de vertraging die een vergunninghouder zal ondervinden in zijn transitiewerkcategorieën voor een GSM band doordat hij moet wachten op de volledige uitvoering van het nieuwe frequentieplan of voor het bepalen van de hergebruiksfactor voor de andere GSM band, bijvoorbeeld doordat hij moet wachten op de afronding van een 1800 frequentieplan voordat hij na de veiling een 900 naar 1800MHz transitie kan afronden.

3. Woordenlijst

In de onderstaande tabel staan een aantal definities van termen opgenomen die in dit document gebruikt worden.

Term

Definitie

Acceptatietesten en optimalisering

Activiteiten die gerelateerd zijn aan het monitoren van de prestaties, drive-testen, netwerkoptimalisatie en alle noodzakelijke bezoeken om verbeteringen aan te brengen aan het antenne-opstelpunt die moeten garanderen dat de kritieke prestatie-indicatoren (KPI) uiteindelijk bereikt worden.

BCCH

Broadcast Control Channel

Grensgebied

De Nederlands-Duitse grens, Nederlands-Belgische grens of beide

Cel

Een cel is het basisdekkingsgebied van een GSM-netwerk. Elke cel gebruikt een andere set van frequenties dan de naast gelegen cellen. Een basisstation kan meerdere cellen tegelijk bedienen door opdeling in sectoren.

Celontwerp en planning

Uitvoeren van celontwerp, bijvoorbeeld met gebruikmaking van een simulatietool om de locatie van het nieuwe antenne-opstelpunt te ontwerpen. Lokale signaal/propagatie condities worden gebruikt als input en RF planning om de gedetailleerde oplossing voor de site te bepalen (bijvoorbeeld antennehoogte en tilt).

Lokatie antenneopstelpunt

De plaats waar de apparatuur van het mobiele elektronische communicatienetwerk geplaatst is (zoals antennes).

Constructie/installatie

Civiele werken voor de bouw van het opstelpunt, de installatie van apparatuur en bekabelingsoplossingen.

Dual mode opstelpunt

Opstelpunten die twee frequentiebanden ondersteunen. Bijvoorbeeld zowel de 900 MHz als de 1800MHz band.

Eindgebruikersdiensten

Diensten die door de vergunninghouder aangeboden, op detailhandelsniveau of op groothandelsniveau.

Veldtesten

Testen van transitieoplossingen in het veld voorafgaand aan het doorvoeren van upgrades.

Frequentiehergebruiksfactor

Factor die aangeeft hoe vaak eenzelfde frequentiekanaal kan worden hergebruikt in verschillende cellen van hetzelfde GSM-netwerk.

Interne middelen

Medewerkers van de vergunninghouder/aanvrager.

Mandag

De arbeidsinzet van één enkele werknemer die een volledige werkdag van 8 uur werkt

Constructie nieuw antenne-opstelpunt

De fysieke werkzaamheden bij het bouwen van nieuwe antenne-opstelpunten

Niet-landelijk gebied

Stedelijke en randstedelijke gebieden waar de dekking van een cel normaliter in capaciteit beperkt is.

Planning

De activiteiten die betrekking hebben op het organiseren en plannen van alle activiteiten met betrekking tot antenne-opstelpunten (activiteiten als bedoeld in de genoemde werkcategorieën).

Programma-initialisatie

Programmaplanning op strategisch niveau, toewijzing management, toewijzing van middelen, planning, coördinatie tussen vergunninghouders, risicoaversie plan.

Project initialisatie

Netwerk planning (bijvoorbeeld ontwikkelen nieuw 1800 MHz frequentieplan), project scope definitie (b.v. netwerk uitrol, upgrade voor één regio, site verplaatsing, uitbreiding van het overeenkomstige core- netwerk, enz.), management en toewijzing, prioritering, en bepalen project controlepunt- en tijdlijn.

Preparation for site configuration and re-configuration

Voorbereiding voor Siteconfiguratie en her-configuratie

De activiteiten die gerelateerd zijn aan de voorbereiding/autoriserisatie van een bezoek aan een specifieke site voor configuratie of her-configuratie doeleinden.

Ring

Het verschil in dekking tussen de 900 MHz cellen en de 1800 MHz cellen op dezelfde site.

Landelijk gebied

Gebied met lage bevolkingsdichtheid, de omgeving voor RF propagatie is typisch landelijke-quasi open, TCH traffic load is meestal minder-dan-of-gelijk aan 50% .

Single mode opstelpunt

Sites die alleen een enkele frequentieband ondersteunen. Bijvoorbeeld alleen de 900 MHz-band of alleen de 1800 Mz-band

Antenneopstelpunt

De toren van het basisstation waar antennes en BTS kasten zijn gehuisvest om één of meerdere aangrenzende cellen in een mobiel netwerk te creëren.

Configuratie & herconfiguratie opstelpunt

Transitieactiviteiten die te maken hebben met de configuratie/herconfiguratie van een site, Deze kunnen omvatten: on-site-apparatuur (kasten of transceiver), onderdelen (antenne-, filter- en combiner/diplexer) swaps en herconfiguratie van BTS-instellingen (bijvoorbeeld verdere verdeling in sectoren, herplanning van frequentie kanalen en hopping mode), enz...

Zoeken en verwerven opstelpunten

Selecteren van een mogelijk opstelpunt rond de gekozen locatie; onderhandelen en aangaan van contracten met grondeigenaren

Ontwerpen van oplossingen en planning

Activiteiten in verband met het ontwerpen van transitieoplossingen, zoals locatie planning voor een nieuwe site, RF planning voor de gedetailleerde configuratie van het opstelpunt (bijvoorbeeld hoogte van de antenne en tilt), en de planning van draaggolffrequenties, enz...

TCH

Traffic Channel

Technisch onderzoek opstelpunt

Onderzoek van het opstelpunt om informatie te verzamelen die nodig is voor de fysieke TX planning, civiele werken en apparatuur installatie. Dit kan omvatten: line of sight controle, gedetailleerde RF omgevingsonderzoek en bouwkundig onderzoek.

TX Planning

Ontwerp en planning van TX oplossingen om het BTS op de site te laten aansluiten op het core-netwerk. Dit kan zijn: toewijzing van Ethernet of E1 poorten of planning van microgolf backhaul oplossingen.

Afspraken met leveranciers en aanschaffingen

De activiteiten die betrekking hebben op de aanschaf van de cel-site infrastructuur, met inbegrip van het maken van eerste afspraken met leveranciers en het sluiten van contracten.

Verificatie/Test

Nauwgezette netwerkmonitoring en 'drive'- testen. Netwerkoptimalisatie activiteiten en alle noodzakelijke bezoeken om ervoor te zorgen dat de KPI doelstellingen uiteindelijk bereikt worden.

Werkcategorie

Een categorie van werk gerelateerd aan een set van cel-opstelpunten bepaald door de gebruikte frequentie en techniek.

Werkdagen

Volledige werkdagen. M.a.w. geen weekenden en wettelijke feestdagen.

Werkweek

Vijf werkdagen

ONDERDEEL B

Aan Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

Vergunninghouder

Naam van de vergunninghouder ......

Adres van de vergunninghouder ......

Contactpersoon ......

Correspondentieadres ......

Postcode / plaats ......

Telefoon ......

E-mail ......

Te verlengen vergunningen

Hiermee dien ik een aanvraag in om de looptijd van de volgende vergunningen te verlengen tot en met 25 mei 2013:

Kenmerk beschikking

Uw keuze

HDTP/95/5446/HP

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/95/5447/HP

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 900 MHz-band)

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 1800 MHz-band)

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/596/DCS 137 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/599/DCS 140 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/600/DCS 141 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/601/DCS 142 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/602/DCS 143 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/603/DCS 144 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/604/DCS 145 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/605/DCS 146 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/606/DCS 147 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/607/DCS 148 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/608/DCS 149 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/609/DCS 150 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/610/DCS 151 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/611/DCS 152 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/612/DCS 153 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/613/DCS 154 U

Ja/nee/n.v.t.

HDTP/98/614/DCS 155 U

Ja/nee/n.v.t.

Instructie voor invullen tabel

U kunt met dit formulier alleen een verlenging aanvragen voor de vergunningen in tabel 1 in artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013, die zijn overgenomen in bovenstaande tabel. Indien u een verlenging aanvraagt, kruist u ‘nee’ en ‘n.v.t.’ door. Indien u geen verlenging wenst, kruist u ‘ja’ en ‘n.v.t.’ door. Indien u geen houder bent van de vergunning kruist u ‘ja’ en ‘nee’ door.

De houder van de vergunning met kenmerk HDTP/98/595/DCS 136 kan voor het in deze vergunning opgenomen 900 MHz en 1800 MHz-spectrum een verschillende keuze maken.

Ondertekening

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: ...... , ......

Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): ......

Datum: ......

Handtekening: ......

 1. Full-time equivalent is gelijk aan de totale manuren van een vijfdaagse werkweek, gedeeld door vijf; bijvoorbeeld als er in een vijfdaagse werkweek 97 dagen beschikbaar zijn, dan is het aantal middelen: 97 / 5 = 19.4

  Dit kan ook worden berekend door het aantal fte werknemers te nemen en daaraan part-time werknemers toe te voegen in grootheden van full-time (5 werkdagen) werknemers. Bijvoorbeeld: als er 13 full time werknemers zijn (5 werkdagen) en 3 part-time werknemers die elk 2 dagen per week werken, dan zou het aantal (full-time equivalent) middelen 13 + 3*(2/5) = 14.2 zijn.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina