Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel [...] wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

Geraadpleegd op 06-02-2023.
Geldend van 23-10-2012 t/m heden

Besluit van 11 augustus 2012 tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 januari 2012, IenM/BSK-2012/7048, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 7.2, eerste, tweede, derde en achtste lid, 8.40, eerste lid, 8.41, eerste lid, 10.41, 10.42, 10.43 en 10.44, derde lid, 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder i, 2.1, derde lid, 2.4, tweede lid, 2.9a, eerste lid, 2.17, 2.27, eerste lid, en 3.9, derde lid, tweede volzin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 7, tweede lid, van de Binnenvaartwet, de artikelen 3 en 12 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 4, eerste lid, onder a, en derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet en de artikelen 6.5, 6.6 en 6.7 van de Waterwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2012, nr. W14.12.0030/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 12 juli 2012, IenM/BSK-2012/112328, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XII

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van dit besluit met betrekking tot activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer:

blijft ten aanzien van die kennisgevingen, aanvraag en mededeling het voor dat tijdstip geldende recht van toepassing.

Artikel XIII

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven