Regeling instelling Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 27-09-2012 t/m 31-05-2013

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september 2012, nr. 2012-0000525525 houdende instelling van de Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties (Regeling instelling Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, en gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-06-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • commissie: Commissie als bedoeld in artikel 2;

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Er is een Commissie onderzoek kaderstelling en toezicht woningcorporaties, hierna te noemen de commissie.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over hetgeen nodig is om de risico’s van het maatschappelijke ondernemerschap van woningcorporaties beter beheersbaar te maken, en daarbij aan te geven welke maatregelen nodig zijn voor een prudent, effectief en efficiënt financieel beleid van en toezicht op woningcorporaties.

Artikel 3. Leden

[Vervallen per 01-06-2013]

Tot leden van de commissie worden benoemd:

 • a. de heer Mr. R.J. Hoekstra, lid, tevens voorzitter;

 • b. de heer Prof. dr. L.H. Hoogduin;

 • c. de heer Prof. dr. ir. J. van der Schaar.

Artikel 4. Vergoeding

[Vervallen per 01-06-2013]

Aan de voorzitter en de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toege-kend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,2 fte.

Artikel 5. Rapportage

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 De commissie brengt vóór 31 december 2012 een eindrapportage uit aan de minister over de bevindingen, voortvloeiend uit het in deze regeling omschreven onderzoek.

 • 2 Indien de commissie voorziet dat zij de in deze regeling gestelde rapportagetermijn zal overschrijden dan wel wanneer zij knelpunten ontmoet tijdens de uitvoering van het onderzoek, stelt zij de minister daarvan direct in kennis. De commissie vermeldt hierbij welke knelpunten zich voordoen. Bij dreigende overschrijding van de rapportagetermijn meldt de commissie de oorzaak van de overschrijding en geeft zij een indicatie van de termijn waarop de eindrapportage wel zal zijn afgerond.

 • 3 De commissie wordt opgeheven met ingang van de eerste dag van de derde maand nadat zij de eindrapportage heeft uitgebracht.

Artikel 6. Geen andere rapportages

[Vervallen per 01-06-2013]

De commissie brengt geen andere rapportages uit dan die genoemd in artikel 5, tenzij de minister daarom verzoekt.

Artikel 7. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-06-2013]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-06-2013]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 9. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-06-2013]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder als aangewezen is, de bescheiden betref-fende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2012.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van de eerste dag van de zesde maand nadat de Commissie de eindrapportage, bedoeld in artikel 5 heeft uitgebracht.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2012

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina