Zuivelverordening 2011, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-09-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 3 januari 2012, houdende regels ter zake van de reiniging van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (Zuivelverordening 2011, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 13, eerste lid van de Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden, artikel 80a, tweede en derde lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 32a van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de artikelen 96, 98, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a. productschap

:

Productschap Zuivel;

b. ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

c. gewasbeschermingsmiddel

:

gewasbeschermingsmiddel, als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

d. reinigingsapparatuur

:

apparatuur die voldoet aan de normen van NEN-ISO 21278.

§ 2. Verplichtingen en verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast, dient te beschikken over reinigingsapparatuur.

 • 2 De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast, is verplicht de verpakking daarvan onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan te reinigen met de reinigingsapparatuur.

 • 3 Van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, kan worden afgeweken ingeval gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van spuitapparatuur en de ondernemer niet over reinigingsapparatuur kan beschikken, mits de verpakking onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan enkele malen wordt omgespoeld met schoon leidingwater, waarna het spoelwater in de vloeistoftank van de spuitapparatuur wordt gedeponeerd.

 • 4 gewasbeschermingsmiddelen aanwezig te hebben, welke meer dan 0,01% van het gewicht van het middel, oorspronkelijk aanwezig in de verpakking, bevat.

§ 3. Toezicht & handhaving

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 De ondernemer is verplicht:

  • a. de toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;

  • b. overigens alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingrapporten op te maken ten behoeve van bestuurlijke en tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 Voor deze verordening is het bevoegde tuchtgerecht het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.

‘s-Gravenhage, 3 januari 2012

C.H. Wantenaar

plv. voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina