Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 25-09-2012 t/m 31-12-2012

Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met besluit van 27 september 2011 de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling is van toepassing op aanbieders van tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), doch slechts voor zover deze aanbieders zijn aan te merken als gebudgetteerde instelling als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling heeft tot doel een nadere uitwerking te geven van de voorschriften en beperkingen die gelden voor aanbieders als bedoeld in artikel 1 bij de verplichte informatieverstrekking ten behoeve van de vaststelling van hun budgetten aanvaardbare kosten.

Artikel 3. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 01-01-2013]

Gebudgetteerde instellingen als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’ verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregel ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw’ jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:

 • a) Instellingen verstrekken jaarlijks vóór 1 maart van het jaar t een opgave van de gemaakte productieafspraken met betrekking tot het jaar t in zowel DBC’s als budgetparameters. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Budgetformulier Zvw en afspraken DBC’s GGZ’. Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat, resp. aan de volgende vereisten voldoet:

  • een tweezijdig ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • op het voorblad dient aangegeven te zijn of de zorgaanbieder in overleg met representerende verzekeraar kiest voor verantwoording van de productie in budgetparameters of in DBC’s. Indien gekozen is voor verantwoording in DBC’s moet men expliciet aangeven welke omrekenfactor wordt toegepast om de DBC-omzet vergelijkbaar te maken met de afgesproken omzet in budgetparameters. Daarnaast dient men aan te geven dat men weet dat de kapitaallastenvergoeding hoger of lager kan zijn indien men kiest voor verantwoording van productie in DBC’s.

 • b) Instellingen verstrekken eventueel gewijzigde of aanvullende productieafspraken voor jaar t uiterlijk 1 oktober van jaar t aan de NZa. Hiervoor dienen zij gebruik te maken van het ‘Mutatieformulier Zvw en afspraken DBC’s GGZ’. Een indiening van deze gegevens wordt slechts compleet beschouwd indien:

  • een tweezijdig ondertekend voorblad van het formulier wordt toegezonden;

  • een Excelversie van het ingediende formulier wordt toegezonden, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • op het voorblad staat aangegeven of de zorgaanbieder in overleg met de representerende verzekeraar(s) kiest voor verantwoording van de productie in budgetparameters, dan wel in DBC’s. De verantwoordingsmethode en de eventueel afgesproken omrekenfactor mogen niet afwijken van de afspraken die in het kader van het eerder ingediende ‘Budgetformulier Zvw en afspraken DBC’s GGZ’ zijn gemaakt.

 • c) Instellingen verstrekken jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t+1 een opgave van de werkelijk gerealiseerde productie ten behoeve van de nacalculatie van de budgetten aanvaardbare kosten. Het daartoe te gebruiken formulier is afhankelijk van de keuze of een aanbieder zijn productie in budgetparameters wil verantwoorden, of in DBC’s.

  • i. Verantwoording budget in budgetparameters

   De navolgende verplichtingen gelden uitsluitend voor aanbieders die ervoor hebben gekozen hun productie in budgetparameters te verantwoorden. Zij hebben op het voorblad van het budgetformulier bij de vraag ‘Wilt u enkel in DBC’s verantwoorden’ het antwoord ‘nee’ ingevuld.

   Instellingen verstrekken jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde productie in budgetparameters in jaar t. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw in budgetparameters’.

   Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

   • een ondertekend voorblad van het formulier;

   • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

   • de bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 4).

   De gegevens en inlichtingen worden verstrekt op de wijze die in de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ is aangegeven.

   Indien de verzekeraar het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw’ niet mede ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder medeondertekening binnen de gestelde termijn bij de NZa in.

  • ii. Verantwoording budget in DBC’s

   De navolgende verplichtingen gelden uitsluitend voor aanbieders die ervoor hebben gekozen hun productie in DBC’s te verantwoorden. Zij hebben op het voorblad van het budgetformulier bij de vraag ‘Wilt u enkel in DBC’s verantwoorden’ het antwoord ‘ja’ ingevuld.

   Instellingen verstrekken jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde productie in DBC’s in jaar t. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw in DBC’s’.

   Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

   • een ondertekend voorblad van het formulier;

   • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

   • de bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 4).

   De gegevens en inlichtingen worden verstrekt op de wijze die in de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ is aangegeven.

   Indien de verzekeraar het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw’ niet mede ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder medeondertekening binnen de gestelde termijn bij de NZa in.

 • d) Instellingen verstrekken jaarlijks vóór 1 april van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde DBC-omzet in het jaar t. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’1.

  Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • een ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • de bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 4).

Artikel 4. Accountantcontrole

[Vervallen per 01-01-2013]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 3, onder b en c, verstrekte gegevens en inlichtingen en de mate waarin is voldaan de Regeling Administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders (behorende bij formulier onder artikel 3.c), Regeling AO/IC DBC GGZ en de Regeling DBC GGZ Validatie (behorende bij formulier onder artikel 3.b), bevestigt, overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en de daarbij eventueel beschikbaar gestelde controleprotocollen is aangegeven.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regel wordt de ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’, met kenmerk NR/CU-512, ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

 1. De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website: www.nza.nl.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina