Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden

[Regeling vervallen per 25-01-2007.]
Geldend van 18-03-2004 t/m 24-01-2007

Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep:

Overwegende dat een adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften aanmelding en selectie bij de IB-Groep wenselijk is,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

commissie: de adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden als bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

hoofddirectie: de hoofddirectie van de IB-Groep;

indiener: degene die een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 2 van deze regeling heeft ingediend;

IB-Groep: Informatie Beheer Groep als bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;

medewerker: degene in vaste of tijdelijke dienst van de IB-Groep op wie het Algemeen Rechtspositieregeling Informatie Beheer Groep van toepassing is;

WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2. Onderwerp

[Vervallen per 25-01-2007]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de IB-Groep inzake de aanmelding en selectie van aanstaande studenten krachtens artikel 27 van de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs (hardheidsclausule uitgelote gegadigden).

Artikel 3. De commissie

[Vervallen per 25-01-2007]

 • 1 Er is een commissie die als taak heeft de hoofddirectie van de IB-Groep van advies te dienen inzake bezwaren tegen de in artikel 2 genoemde beschikkingen.

 • 2 De commissie is samengesteld uit een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en tenminste twee leden en twee plaatsvervangende leden die allen worden benoemd door de hoofddirectie.

 • 3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter mogen niet werkzaam zijn bij de IB-Groep.

 • 4 De hoofddirectie wijst een secretaris en één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan, die de commissie bijstaan.

 • 5 De secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie is een door de hoofddirectie aangewezen medewerker van de afdeling second openion en complex van de directie Klantenservice.

 • 6 De secretaris maakt geen deel uit van de commissie.

Artikel 4. Zittingsduur

[Vervallen per 25-01-2007]

 • 1 De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van de zittingsperiode kunnen zij onmiddellijk voor een zelfde termijn worden herbenoemd.

 • 2 De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden door de hoofddirectie uit de commissie ontslagen bij gebleken ongeschiktheid of indien andere gewichtige redenen daartoe naar het oordeel van de hoofddirectie aanleiding geven.

 • 3 De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers kunnen op ieder moment op eigen verzoek uit de commissie worden ontslagen.

Artikel 5. Het horen

[Vervallen per 25-01-2007]

 • 1 De indiener en de hoofddirectie worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Zij kunnen op hun verzoek of op eigen initiatief van de commissie afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren. Wanneer de indiener en de hoofddirectie afzonderlijk worden gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn afwezigheid.

 • 2 Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat in het dossier wordt gevoegd. Op diens verzoek wordt een afschrift aan de indiener gezonden.

 • 3 Op verzoek van de indiener, de hoofddirectie of op initiatief van de commissie kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord. De kosten van een door de indiener meegebrachte getuige of deskundige zijn voor rekening van de indiener.

Artikel 6. Zittingen van de commissie

[Vervallen per 25-01-2007]

 • 1 De voorzitter bepaalt de frequentie van de hoorzittingen.

 • 2 Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 • 3 De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 4 De zittingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter met toestemming van de indiener tot openbaarheid besluit.

Artikel 7. Bevoegdheden van de commissie

[Vervallen per 25-01-2007]

 • 1 De commissie is bevoegd deskundigen te raadplegen.

 • 2 De commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de behandeling van de ingediende bezwaren nodig acht.

Artikel 8. Advies van de commissie

[Vervallen per 25-01-2007]

 • 1 De commissie brengt aan de hoofddirectie schriftelijk een gemotiveerd advies uit over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 2 De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3 De commissie brengt haar advies uit op een zodanig tijdstip dat de hoofddirectie de beslissing op het bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn kan nemen.

 • 4 Het advies bevat de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen en wordt ondertekend door de voorzitter en dan wel zijn plaatsvervanger.

 • 5 Bij haar advies legt de commissie alle door haar ontvangen, op de zaak betrekking hebbende, bescheiden aan de hoofddirectie over.

Artikel 9. Geheimhouding

[Vervallen per 25-01-2007]

De voorzitter, de leden, de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de behandeling van bezwaarschriften de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen vermoeden.

Artikel 10. Publicatie

[Vervallen per 25-01-2007]

Deze regeling zal worden geplaatst in het Gele katern. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling bekend is gemaakt. Met deze publicatie komt de beleidsregel van 10 januari 2002, kenmerk KS/SOC-011224 te vervallen.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 25-01-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden.

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze:

Chr. G. Spanjaard,

hoofddirecteur

Terug naar begin van de pagina