Regeling experiment integraal dagarrangement

[Regeling vervallen per 13-05-2017.]
Geldend van 04-05-2013 t/m 12-05-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2012, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van innovatieve kinderopvang (Regeling experiment integraal dagarrangement)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 4, eerste, derde en vierde lid, en 5, vierde lid, van het Besluit experiment integraal dagarrangement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-05-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Indiening aanvraag

[Vervallen per 13-05-2017]

 • 1 Een samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het experiment:

  • a. dient daartoe voor 1 april 2014 een aanvraag in bij de minister; en

  • b. start uiterlijk bij het begin van het schooljaar 2014–2015 met het aanbieden van een integraal dagarrangement.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling en beschikbaar is op www.rijksoverheid.nl/.

 • 3 Bij de aanvraag verklaart een samenwerkingsverband dat het:

  • a. de deelname aan het experiment zal uitvoeren overeenkomstig het kwaliteitsplan en het financieel plan;

  • b. meldt als er wijzigingen optreden die relevant zijn of redelijkerwijs relevant kunnen zijn;

  • c. deelneemt aan de monitor en de evaluatie; en

  • d. deelneemt aan periodieke bijeenkomsten voor de deelnemers aan het experiment waarbij het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar centraal staat.

Artikel 3. Nadere eisen documenten

[Vervallen per 13-05-2017]

Artikel 4. Uitsluiting deelname

[Vervallen per 13-05-2017]

Een samenwerkingsverband waarvan de basisschool subsidie ontvangt op basis van de Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs (Stcrt. 2009, 77) wordt uitgesloten van deelname aan dit experiment.

Artikel 5. Advies en procedure

[Vervallen per 13-05-2017]

Artikel 6. Beoordeling en aantal deelnemende samenwerkingsverbanden

[Vervallen per 13-05-2017]

 • 1 De minister beslist binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag over deelname aan het experiment.

 • 2 Het aantal deelnemende samenwerkingverbanden bedraagt ten hoogste 15.

Artikel 8. Duur deelname aan experiment

[Vervallen per 13-05-2017]

Samenwerkingsverbanden die mogen deelnemen aan het experiment kunnen tot 1 juli 2016 een integraal dagarrangement aanbieden.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-05-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van het tijdstip waarop het Besluit integraal dagarrangement vervalt.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 13-05-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling experiment integraal dagarrangement.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling

[Vervallen per 13-05-2017]

Aanvraag

[Vervallen per 13-05-2017]

Deelname Experiment Integraal Dagarrangement

[Vervallen per 13-05-2017]

Dit aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld en voorzien van alle gevraagde bijlagen voor 1 april 2014 ingediend te zijn bij:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie Kinderopvang

o.v.v. aanmelding deelname experiment integraal dagarrangement

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

1. Gegevens basisschool

[Vervallen per 13-05-2017]

Nummer bevoegd gezag

 

Naam bevoegd gezag

 

Naam school

 

Straat en huisnummer

 

Postcode en plaats

 

2. Gegevens contactpersoon basisschool

[Vervallen per 13-05-2017]

Achternaam

 

Voorletter(s)

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

3. Medezeggenschap basisschool

[Vervallen per 13-05-2017]

De oudergeleding en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met het aanbieden van een integraal dagarrangement.

Dit blijkt uit het document dat als bijlage is bijgevoegd.

4. Gegevens kindercentrum

[Vervallen per 13-05-2017]

Registratienummer Landelijk Register

 

Naam houder

 

Naam buitenschoolse opvang

 

Straat en huisnummer bso

 

Postcode en plaats

 

5. Gegevens contactpersoon buitenschoolse opvang

[Vervallen per 13-05-2017]

Achternaam

 

Voorletter(s)

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

6. Medezeggenschap kindercentrum

[Vervallen per 13-05-2017]

De oudercommissie van het kindercentrum heeft bij meerderheid van stemmen ingestemd met het aanbieden van een integraal dagarrangement.

Dit blijkt uit het document dat als bijlage is bijgevoegd.

De ondernemingsraad van het kindercentrum heeft ingestemd met het aanbieden van een integraal dagarrangement.

Dit blijkt uit het document dat als bijlage is bijgevoegd.

7. Intentieverklaring basisschool en kindercentrum

[Vervallen per 13-05-2017]

De bij onderdeel 2 genoemde basisschool en het in onderdeel 4 genoemde kindercentrum verklaren:

 • samen te werken en gezamenlijk een integraal dagarrangement aan te willen bieden;

 • mee te zullen werken aan onderzoeken in het kader van het experiment;

 • zich te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in het kwaliteitsplan en het financiële plan;

 • te melden als er wijzigingen optreden die relevant zijn of redelijkerwijs kunnen zijn;

 • deel te nemen aan een monitor en evaluatie;

 • deel te nemen aan periodieke bijeenkomsten voor de deelnemers aan het experiment waarbij het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar centraal staat.

Achternaam tekenbevoegde namens bevoegd gezag

 

Voorletter(s) tekenbevoegde namens bevoegd gezag

 

Datum

 

Handtekening

 

Achternaam houder

 

Voorletter(s) houder

 

Datum

 

Handtekening

 

8. Bijlagen

[Vervallen per 13-05-2017]

 • Document waaruit blijkt dat ten tijde van de indiening van dit formulier de basisschool en het kindercentrum al samenwerken en zij een samenwerkingsvisie delen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een convenant, een gezamenlijk pedagogisch kader, een schoolgids of een vergelijkbaar document.

 • Kwaliteitsplan.

 • Financieel plan.

 • Rooster.

 • Document waaruit blijkt dat aan de Wet medezeggenschap op scholen is voldaan.

 • Document waaruit blijkt dat aan de Wet op de ondernemingsraden is voldaan.

 • Document waaruit blijkt dat de oudercommissie van het kindercentrum met meerderheid van stemmen heeft ingestemd.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de regeling

[Vervallen per 13-05-2017]

Toelichting

[Vervallen per 13-05-2017]

Algemeen

[Vervallen per 13-05-2017]

 • Als voorwaarde voor deelname aan het experiment is gesteld dat de overheidsbijdrage aan kinderopvangtoeslag bij deelname aan het experiment per samenwerkingsverband niet hoger mag zijn dan de overheidsbijdrage in de uitgangssituatie.

 • De eerste tabel berekent, door het invullen van de licht roze cellen, de uurprijs die in het experiment gehanteerd dient te worden.

 • Omdat de overheidsuitgaven per bso-dag niet bekend zijn bij het kindercentrum wordt in het rekenmodel uitgegaan van een toeslagpercentage van 63%. Dit is het gewogen gemiddelde toeslagpercentage in de buitenschoolse opvang.

 • Met de tweede tabel wordt inzichtelijk wat het resultaat is voor het kindercentrum als gevolg van de nieuwe uurprijs en het nieuwe aantal uren en welke andere middelen het kindercentrum eventueel inzet om minimaal quitte te spelen.

Toelichting tabel 1

[Vervallen per 13-05-2017]

 • In deze tabel dienen de gegevens ingevuld te worden over het aantal deelnemende kinderen en het gebruik van de bso (per uur, dag en week) en de uurprijs in de huidige situatie. Ter illustratie is in de hierna opgenomen tabel 1 een voorbeeld opgenomen.

 • Vervolgens moet inschatting worden gemaakt van het aantal deelnemende kinderen en het gebruik van bso (per uur, dag en week) in het experiment.

 • Op basis van deze gegevens wordt in de tabel de nieuwe uurprijs berekend.

 • Het gaat in de huidige situatie uitsluitend om gegevens van kinderen die bso afnemen bij het kindercentrum dat de bso ook in het experiment zal verzorgen.

Tabel 1
 

HUIDIGE SITUATIE

EXPERIMENT

Aantal kinderen in bso/experimentgroep

100

100

Gemiddeld aantal bso-uren per kind per dag

4,5

6

Gemiddeld aantal bso-dagen per kind per week

2,5

4

Aantal weken

40

40

Toeslagpercentage

63%

63%

Uurprijs

€ 6,02

€ 2,78

Gemiddelde kosten per kind voor de overheid

€ 1.681

€ 1.681

Toelichting tabel 2

[Vervallen per 13-05-2017]

 • In deze tabel wordt automatisch de opbrengst van het kindercentrum voor en na het experiment berekend aan de hand van tabel 1. Ter illustratie is in de hierna opgenomen tabel 2 een voorbeeldberekening opgenomen.

 • Het kindercentrum dient zijn kosten voor en na het experiment zelf in te vullen. Een toelichting bij de kosten in de huidige situatie en de experimentsituatie kan in het tekstvak onder de tabel aangegeven worden. Het gaat hierbij alleen om de kosten voor de groep kinderen die deelneemt aan het experiment in de huidige situatie en in de experimentsituatie.

 • Ook kan worden aangegeven welke andere middelen worden ingezet om minimaal quitte te spelen. Gedacht kan worden aan:

  • middelen onderwijs: vanuit het onderwijs kunnen de middelen voor tussenschoolse opvang (vanuit de lumpsum) worden ingezet.

  • middelen gemeente: bijvoorbeeld middelen voor naschoolse activiteiten en brede schoolontwikkeling.

Tabel 2
 

HUIDIGE SITUATIE

EXPERIMENT

Opbrengst kindercentrum

€ 270.900

€ 266.850

Kosten kindercentrum

€ 270.900

€ 270.900

Verschil

€ –

€ 4.050–

     

Middelen onderwijs

 

€ 2.000

Middelen kinderopvang

   

Middelen gemeente

 

€ 2.050

Overige middelen

   

Resultaat kindercentrum van de experimentgroep

€ –

€ 0–

Toelichting:

 
 
 
 
 
Terug naar begin van de pagina