Invoeringsbesluit ambulancezorg

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 5 september 2012, houdende aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur vanwege de Tijdelijke wet ambulancezorg (Invoeringsbesluit ambulancezorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2012, kenmerk DWJZ-3122826;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 2, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000, artikel 55, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 17, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 15, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 71, tweede lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en op artikel 13 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2012, nummer W13.12.0252/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2012, kenmerk DWJZ-3126189;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 september 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de negentiende september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina