Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-09-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het productschap Vee en Vlees van 5 juli 2012 houdende instelling van een financieringsfonds ten behoeve van de afzetbevordering van vee, vlees en vleeswaren (Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen afzetbevorderingsfonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen bijeen te brengen ter financiering van maatregelen ter bevordering van de uitvoer van vee en van het verbruik van vlees en vleeswaren.

  • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 3.500.000,- niet overschrijden.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd of een gedeelte daarvan, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in verordening krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

  • 4 Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.

  • 5 Eventuele gelden die door de Europese Unie en de Rijksoverheid beschikbaar gesteld worden ter verwezenlijking van het in het eerste lid bepaalde doet worden aan het fonds toegevoegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur beheert het fonds.

  • 2 De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving, begrepen kan worden geacht.

  • 3 Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur van het productschap kan subsidie verstrekken ten behoeve van projecten verband houdende met de bevordering van de uitvoer van vee en van het verbruik van vlees en vleeswaren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2012.

  • 2 De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 5 juli 2012

S.W.A. Iak

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina