Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2012

[Regeling vervallen per 19-09-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 18-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 september 2012, nr. 5737649/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 14 februari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Maastricht en de korpschef van de politieregio Limburg-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-09-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-09-2017]

De personen, werkzaam in de functie medewerker integraal toezicht in dienst van de Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-09-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 19-09-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-09-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 19-09-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 19-09-2017]

  • 1 Het Hoofd Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 19-09-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg in de functie van medewerker integraal toezicht, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 19-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 19-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina