Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 27 augustus 2012, houdende regels inzake aanspraken van zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart en tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2012, nr. 12.000981, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 719, 734d, 734e, 734g, 734i, 734j en 745 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 12 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, en 16, zevende en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 mei 2012 nr. W.12.12.0138/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2012, nr. IZ/IA/2012/12483, uitgebracht mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Aanspraken van zeevarenden

Artikel 1. Samenloop loon en uitkering

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid van loon als bedoeld in artikel 734 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een of meer uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dan wel met een uitkering of een inkomensvoorziening op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, wordt het loon slechts uitbetaald voor zover het de uitkering of inkomensvoorziening, verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, overtreft.

Artikel 2. Verlies uitrusting

 • 2 In geval van verlies van een gedeelte van de uitrusting, wordt het bedrag van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, gesteld op de geldswaarde van het verloren gegane deel van de uitrusting tot ten hoogste het krachtens het eerste lid bepaalde bedrag.

Artikel 3. Vangst als loon

 • 1 Voor de zeevarende in de zeevisserij, die verplicht verzekerd is op grond van de Ziektewet en wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van de artikelen 719, lid 3, 732, 734, 734b en 734l van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het voor hem geldende dagloon krachtens de Ziektewet te vermenigvuldigen met 313/12.

 • 2 Voor de zeevarende in de zeevisserij, die niet verplicht verzekerd is op grond van de Ziektewet en wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van de artikelen 719, lid 3, 732, 734, 734d, 734f, 734h, 734j en 734l van het Burgerlijk Wetboek als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het dagloon, dat voor hem krachtens de Ziektewet zou gelden, indien hij verplicht verzekerd zou zijn ingevolge die wet, te vermenigvuldigen met 313/12.

Artikel 4. Ziekte in verband met de zee-arbeidsovereenkomst

 • 1 Als ziekten, bedoeld in artikel 734e, lid 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, worden aangewezen:

  • a. blaar aan de hand;

  • b. pekelpuist aan de pols;

  • c. mouwvreter door schuring van oliegoed;

  • d. duidelijk waarneembare verwonding door openschuren van de huid;

  • e. tendovaginitis crepitans van vinger- en duimstrekkers;

  • f. zonnesteek;

  • g. warmtebevanging;

  • h. bevriezing;

  • i. stokerskrampen;

  • j. prickleyheat;

  • k. dermatitis solaris;

  • l. dengue;

  • m. malaria tropica;

  • n. zwartwaterkoorts;

  • o. amoebiasis;

  • p. febris recurrens;

  • q. leptospirosis icterohemorrhagica;

  • r. gele koorts;

  • s. pest;

  • t. cholera;

  • u. legionella;

  • v. afrikaanse slaapziekte.

 • 2 Een ziekte als bedoeld in het eerste lid, onder l tot en met v, wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband te houden met de zee-arbeidsovereenkomst, indien zij zich openbaart binnen de hieronder genoemde termijn na het einde van de zee-arbeidsovereenkomst. Deze termijn is voor de ziekte:

  • a. bedoeld onder l en v: veertien dagen;

  • b. bedoeld onder m: een maand;

  • c. bedoeld onder n: twee maanden;

  • d. bedoeld onder o: drie maanden;

  • e. bedoeld onder p: zestien dagen;

  • f. bedoeld onder q: tien dagen;

  • g. bedoeld onder r: zes dagen;

  • h. bedoeld onder s en t: vijf dagen;

  • i. bedoeld onder u: negentien dagen.

  Op deze termijnen is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.

Artikel 5. Geneeskundige behandeling

 • 1 De zeevarende, die op grond van artikel 734g, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, recht heeft op geneeskundige behandeling of vergoeding daarvoor, ontvangt die behandeling of vergoeding overeenkomstig de in het land, waar de behandeling wordt verleend, ter zake geldende regels.

Artikel 6. Samenloop loon en uitkering

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van eenzelfde arbeidsongeschiktheid, overlijden of aandoening van uitkeringen of voorzieningen als bedoeld in de artikelen 734d tot en met 734h van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met uitkeringen of voorzieningen op grond van een andere wettelijke regeling, waaronder begrepen een wettelijke regeling van een andere staat, worden de eerstbedoelde uitkeringen of voorzieningen slechts verleend, voor zover deze de laatstbedoelde uitkeringen of voorzieningen overtreffen. De eerste volzin vindt geen toepassing ten aanzien van samenloop van een uitkering ineens als bedoeld in artikel 734h van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een overlijdensuitkering als bedoeld in artikel 674 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Hoogte loon

 • 4 Indien het derde lid van toepassing is blijven het eerste en tweede lid buiten toepassing.

Artikel 8. Andere loonbestanddelen

Het bedrag, bedoeld in artikel 734j, tweede zin, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt vastgesteld op een bedrag per jaar, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging met het getal 260 van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, verminderd met de geldswaarde van andere loonbestanddelen als bedoeld in artikel 734j van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 2. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart

Artikel 9. Persoonsdocumenten

De kosten voor het verkrijgen van het monsterboekje en paspoort of vergelijkbare persoonlijke reisdocumenten vallen niet onder het verbod op tegenprestatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 9 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De hierboven genoemde kosten komen ten laste van de zeevarende met uitzondering van de kosten voor het verkrijgen van een geldige geneeskundige verklaring en de kosten van visum. Deze kosten komen ten laste van de scheepsbeheerder.

Artikel 10. Register

 • 1 Degene die bemiddelt tussen werkgevers en werknemers bij het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar en degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt dienen ten behoeve van de toezichthouder, bedoeld in artikel 13 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, een register bij te houden van alle zeevarenden die via hen zijn bemiddeld, of ter beschikking zijn gesteld.

 • 2 Het register bevat minstens de volgende gegevens:

  • a. naam (en voornamen)van de zeevarende;

  • b. geboortedatum en geboorteplaats;

  • c. nationaliteit;

  • d. geslacht;

  • e. kwalificaties;

  • f. beroep;

  • g. staat van dienst; en

  • h. naam van schip (afhankelijk van de staat van dienst).

Artikel 11. Verplichtingen

Degene die bemiddelt tussen werkgevers en werknemers bij het tot stand komen van een zee-arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar en degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt dienen ervoor zorg te dragen dat:

 • 1.

  • a. zeevarenden vóór of ten tijde van indiensttreding op de hoogte worden gebracht van hun rechten en verplichtingen ingevolge hun zee-arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst dan wel hun aanstelling tot ambtenaar;

  • b. de nodige maatregelen getroffen worden opdat zeevarenden hun zee-arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst vóór en na de ondertekening kunnen bestuderen; en

  • c. zeevarenden een ondertekend afschrift van hun zee-arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst dan wel een afschrift van hun aanstelling tot ambtenaar ontvangen.

 • 2.

  • a. elk via hen bemiddelde of ter beschikking gestelde zeevarende beschikt over de voor de desbetreffende functie benodigde kwalificaties en documenten die vereist zijn ingevolge van hoofdstuk 2, paragraaf 3, van de Wet zeevarenden; en

  • b. dat de zee-arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar in overeenstemming is met de wet- en regelgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op de zee-arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst dan wel de aanstelling tot ambtenaar.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 14. Intrekking besluiten

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 16. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de dertiende september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart

Uitkeringen wegens verlies van de gehele uitrusting

I. Zeevarenden (met uitzondering van zeevarenden in de zeevisserij)

Functies voor zeevarenden van wie de rang niet wordt benoemd geldt het bedrag vastgesteld voor de meest nabij komende rang

Zeevarenden met uitzondering van zeevarenden op passagiersschepen die geen veerdiensten verrichten (en baggermaterieel met eigen voortstuwing)

Zeevarenden op passagiersschepen die geen veerdiensten verrichten

 

zonder uniformvoorschriften

met uniformvoorschriften

 
 

1

2

3

1. Kapitein, 1e stuurman scheepsarts, hoofdwerktuigkundige, hotelmanager, purser

€ 3 313

€ 4 311

€ 5 445

2. overige stuurlieden, super cargo, semi geïntegreerde officieren (SGO’s), overige officieren hoteldienst

€ 3 313

€ 4 311

€ 4 765

3. overige werktuigkundigen, elektriciens en radioofficieren

€ 3 313

€ 4 311

€ 4 311

4. leidinggevend kombuispersoneel, hoofd voeding kok/hofmeester

€ 3 313

€ 3 857

 

5. overige zeevarenden

€ 2 977

€ 2 977

€ 2 977

6. zeevarenden met wie een loon is overeengekomen dat lager is dan het voor in Europa wonende zeevarenden geldende loon

€ 1 588

€ 1 588

€ 1 588

II. Zeevarenden in de zeevisserij

 • 1. Schepen die doorgaans reizen maken van minder dan 14 dagen voor alle functies € 1 418

 • 2. Schepen die doorgaans reizen maken van 14 dagen of langer voor alle functies € 1 747

Naar boven