Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht van de gemeente Dordrecht 2012

[Regeling vervallen per 05-09-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 04-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 augustus 2012, nr. 5736984/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Toezicht van de gemeente Dordrecht

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Toezicht van de gemeente Dordrecht van 15 mei 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam en de korpschef van de politieregio Zuid-Holland-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-09-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 05-09-2017]

De personen, werkzaam in de functie van teamleider, beleidsmedewerker en Gemeentelijk Opsporingsambtenaar in dienst van Toezicht van de gemeente Dordrecht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 05-09-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 05-09-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 05-09-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 05-09-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 05-09-2017]

  • 1 De directeur Toezicht van de gemeente Dordrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 05-09-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van Toezicht van de gemeente Dordrecht in de functie van, teamleider, beleidsmedewerker en Gemeentelijk Opsporingsambtenaar, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 05-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 05-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht van de gemeente Dordrecht 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina