Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 05-09-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van 24 augustus 2012 tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie in verband met de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 juli 2012, nr. IVV/LZW/2012/10890;

Gelet op de artikelen 8, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2012);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 2012, nr. IVV/LZW/2012/12224;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

Op de persoon die op de dag voor inwerkingtreding van de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets recht heeft op een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 8 van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie, wordt tot het tijdstip waarop het recht op die aanvullende uitkering eindigt doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2013 in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie in het eerste lid, onderdeel a, voor «gehuwd is» gelezen «tot een gezin behoort» en in het vierde lid voor «gehuwde» telkens gelezen «gezin» indien dit leidt tot een hogere aanvullende uitkering.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 augustus 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de vierde september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina