Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2013–2014

[Regeling vervallen per 10-09-2013.]
Geldend van 04-09-2012 t/m 09-09-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr. VO/OK/426443, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2013–2014 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2013–2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 10-09-2013]

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013–2014 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-09-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 10-09-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2013–2014.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2013–2014

[Vervallen per 10-09-2013]

De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO. Tenzij in de testhandleiding anders aangegeven hoeft men geen Flynn-correctie toe te passen. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie

[Vervallen per 10-09-2013]

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempeltest, Boom test uitgevers, 2007

Groep 7 + 8

Deze test moet in maart tot en met juni van groep 7 worden afgenomen of in groep 8

0

IV

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, Pearson Assessment and Information, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

 

III

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, A-VISION, 2002

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, Pearson Assessment and Information, 1999 normen 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

IV

III

NDT IQ gedeelte, Pearson Assessment and Information B.V., 2004

Groep 8 + klas 1 VO

Alleen subtests 2 tot en met 7

IV

III

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, Boom test uitgevers, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

IV

SON-R 6-40, Hogrefe Uitgevers, 2011

6 t/m 40 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen.

I

I

TPVO-IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, A-VISION, 2008

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

WISC-IIINL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, Pearson Assessment and Information, 2002/2005

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Criterium validiteit is niet onderzocht (Verkorte versie zonder subtest 11 en 13 toegestaan).

I

I

WNV-NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Nonverbal Scale of Ability, Pearson Assessment and Information, 2008

4 t/m 21 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen.

0

0

Opmerkingen bij Criterium Intelligentie:

De commissie heeft er al diverse malen op gewezen dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik van schriftelijk af te nemen klassikale tests ingeval er sprake is van een leerling met grote leerachterstanden (met name op begrijpend lezen) of bij onvoldoende beheersing van het Nederlands. Mede daarom is er een onderscheid aangebracht tussen een beoordeling per leerling-categorie1, te weten LWOO dan wel PrO: daarom zijn schriftelijke tests voor potentiële PrO-leerlingen van een III of een IV voorzien. Hoe te handelen zie ook de verantwoording op www.rvc-vo.nl

Enkele nuanceringen:

 • 1. dat de respondenten (gebruikers en RVC-leden) niet tevreden zijn met de GIVO ook in geval van LWOO;

 • 2. dat de NDT en het NDT IQ gedeelte bevredigender functioneert dan de andere klassikale tests in het bereik van PrO of in geval van grote taal- en leesachterstanden;

 • 3. dat de NDT en de NDT-IQ gedeelte ingeval van de LWOO - categorie ontraden moet worden: uit berekeningen in de data base van beschikkingen blijkt telkens dat de NDT IQ score afgezet tegen de leerachterstanden beduidend hoger scoort dan de andere IQ tests;

 • 4. de WISC-III NL wordt dit jaar opnieuw onder voorbehoud op de lijst gezet (omdat er nog steeds geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn).

 • 5. NSCCT niet langer toegestaan wegens de verouderde normering en het zeer geringe gebruik.

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek schooljaar 2013–2014

[Vervallen per 10-09-2013]

De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO. Volgens de Regeling worden alleen leerlingen met een IQ tussen de 90 en 120 geacht dergelijke vragenlijsten in te vullen. Opgemerkt wordt dat de schriftelijke zelfbeoordelingvragenlijsten veelal te moeilijk zijn voor leerlingen met grote leerachterstanden op het gebied van begrijpend lezen. Er worden beperkingen gesteld ten aanzien van het gebruik van zelfbeoordelingvragenlijsten door leerlingen. Leerlingen zijn met zelfbeoordelingsvragenlijsten voor SEP toetsbaar wanneer ze op Begrijpend Lezen het niveau halen van de gemiddelde leerling aan het eind van groep 6 of hoger (dle 40 of hoger). Wanneer deze leerling een begrijpend leesniveau heeft van een gemiddelde leerling in groep 6 (dle 30–40) moet de onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelinglijst wel een juiste keuze is. Bij een begrijpend leesniveau behorend bij de gemiddelde leerling van groep 3, 4 of 5 (dle < 30) wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingvragenlijst te gebruiken voor de vaststelling van SE problematiek. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken van gegevens uit het onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht èn van gegevens op basis van eigen waarneming. Voor zover de vragenlijsten van score-aanduidingen zijn voorzien van het type klinisch bereik, risicogebied, zorgscore en dergelijke, mogen alleen de scores die in een dergelijk bereik vallen gebruikt worden als argumentatie voor zorgbehoefte.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

AVL: Apeldoornse vragenlijst, A-VISION, 2002

Groep 8

 

I

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, Sophia Kinderziekenhuis, 1996

TRF: Teacher’s Report Form, 1997

YSR: Youth Self Report, 19971

4–18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL / TRF/ YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan. Dit jaar voor het laatst toegestaan.

I

CBSA: Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten, Pearson Assessment and Information, 2002

12–18 jaar

 

0

CBSK: Competentie Belevingsschaal voor Kinderen, Pearson Assessment and Information, 1997

8–12 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan.

I

DVL: Docenten Vragenlijst, A-VISION, 20062

Groep 8 en 1e klas VO

 

I

LMT: Leermotivatietest, Boom test uitgevers, 2009

Groep 6 t/m 8

 

0

LVL: Leerlingen Vragenlijst3, A-VISION, 2008

Groep 8

 

I

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Pearson Assessment and Information, 2005

9–16 jaar

 

I

NPV-J-2: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Pearson Assessment and Information, 2011

9–16 jaar

 

I

PMT-K-2: Prestatie Motivatietest voor Kinderen 2, Pearson Assessment and Information, 2011

Groep 7/8 en 1e klas VO

 

I

SAQI, Libbe Mulder, 2007

Groep 6, 7, 8

en 1e klas VO

Internet versie van de SVL

I

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst, Bohn Stafleu van Loghum, 2005

4–18 jaar

 

I

SVL, Pearson Assessment and Information, 2008

9–16 jaar

 

I

TPVO-Leerlingvragenlijst, A-VISION, 20084

Groep 8

 

0

TPVO-Docentenvragenlijst, A-VISION, 20084

Groep 8 en 1e klas VO

 

0

VISEON: Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Cito, 20034

Groep 3 t/m 8

 

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, Pearson Assessment and Information, 2000

6–17 jaar

Dit jaar voor het laatste toegestaan.

III

1 Een vragenlijst voor docenten, ouders en voor leerlingen; men mag met één van de vragenlijsten volstaan, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van lijsten. Het onderscheid tussen screening- en andere instrumenten komt daarmee te vervallen.

2 In combinatie met Leerling Vragenlijst (LVL) te gebruiken wanneer het begrijpend leesniveau van de leerling voldoende is.

3 In combinatie met Docenten Vragenlijst (DVL) te gebruiken.

4 Een vragenlijst voor docenten of voor leerlingen; men mag met één van beide volstaan, maar de sterke voorkeur gaat uit naar een combinatie van twee lijsten. Het onderscheid tussen screening- en andere instrumenten komt daarmee te vervallen.

Opmerkingen bij Criterium Sociaal Emotionele problematiek:

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996: dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. verouderde normering.

TRF: Teacher’s Report Form, 1997: dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. verouderde normering.

YSR: Youth Self Report, 19972: dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. verouderde normering.

CBSK dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. verouderde normering.

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000. Jarenlang niet of nauwelijks gebruikt en oordeel III.

Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2013–2014

[Vervallen per 10-09-2013]

Afname van leervorderingenonderzoek

[Vervallen per 10-09-2013]

Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Wanneer de leerling tussen 1-2-2013 tot en met 30-9-2013 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2012–2013 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2013 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Uitzondering hierop is de Cito Toets Begrijpend lezen die een vast afnamemoment kent in de winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen.

Alle leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De DL is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.

Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS):

[Vervallen per 10-09-2013]

Het Didactische Leeftijds Equivalent (DLE) hebt u nodig bij de doorverwijzing van leerlingen naar het leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO). Door Cito wordt niet bij alle toetsen een koppeling gemaakt met DLE’s in de rapportages. Cito gebruikt voor de rapportage vaardigheidsscores en functioneringsniveaus. Wanneer u gebruikmaakt van het Computerprogramma LOVS, kunt u via het onderwijskundig rapport wel de benodigde DLE´s opvragen voor de doorverwijzing naar LWOO en PrO. Het is niet mogelijk om een directe verbinding te leggen tussen de scores op de papieren toets en de digitale versie, omdat in beide gevallen langs een andere route de resultaten worden verkregen. Het is daarom nadrukkelijk gewenst te vermelden welke toetsversie is gebruikt.

Voor de omzetting van toetsresultaten naar DLE’s dient u gebruik te maken van het DLE-boek van BOOM Testuitgevers.3

Toelichting bij het door- en terugtoetsen

[Vervallen per 10-09-2013]

Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de CITO-volgsystemen dienen de RVC’s uit te gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden.

Adaptief toetsen

[Vervallen per 10-09-2013]

Kandidaten voor LWOO en PrO hebben leerachterstanden. Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit laat men niet ploeteren met de veel te moeilijke toets van groep 8. Het gebruik van de toets van groep 6 is kindvriendelijker en de score niet alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan.

Door- of terugtoetsen

[Vervallen per 10-09-2013]

De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst. Maar waaraan zie je dat? Wanneer moet er dan worden door- of teruggetoetst? Dat verschilt per toetssoort.

De eerste groep van toetsen waar door- of terugtoetsen aan de orde zou kunnen zijn, zijn de volgende Cito LOVS toetsen:

 • Leestechniek en Leestempo

 • LOVS Begrijpend lezen

 • LOVS Spelling

 • LOVS Rekenen-wiskunde

Bij deze leerjaargebonden toetsen moet in principe worden door- of teruggetoetst als de feitelijke uitslag meer dan één leerjaar (in DLE’s uitgedrukt meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt. Stel: u vermoedt dat de leerling op het niveau van halfweg leerjaar 5 zal scoren. U zet dus toets M5 in met een DL van 25. U verwacht dus een score die ligt tussen DLE 15 en 35.

Als de toetsscore inderdaad binnen die range valt hoeft er niet doorgetoetst te worden. Valt de score daarbuiten, dan moet er in principe wel doorgetoetst worden met een andere toetsversie. Zie daarvoor een tweetal voorbeelden hieronder.

Voorbeeld één: de leerling haalt op de M5 toets een score die correspondeert met een DLE van 36. Dit is geen PrO score maar een score die past bij LWOO. De afwijking van de gevonden score is groter dan 10 DLE-punten. Daarom legt U ter nadere verifiëring van de juistheid van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport.

Voorbeeld twee: opnieuw wordt een M5 toets afgenomen, maar blijkt de DLE die hoort bij de score van de leerling maar 14 te bedragen. Bij deze (tegenvallende) score van DLE 14 moet u terug toetsen of het niveau van deze leerling echt met dat van groep 4 overeenkomt: u gebruikt nu dus een E4 toets.

Op grond van ervaringen uit het veld4 kan de toepassing van deze regel minder strikt gehanteerd worden als alle relevante gegevens in een eenduidige richting wijzen en door- of terugtoetsen naar alle waarschijnlijkheid niet tot een andere indicatie zal leiden.

Echter: als de toetsuitslag van de leerling meer dan 10 DLE-punten van de gekozen toetsversie af ligt moet in ieder geval worden door- of teruggetoetst als:

 • dit toetsresultaat duidelijk afwijkt van de gegevens uit het onderwijskundig rapport of het leerlingvolgsysteem, of

 • er sprake is van strijdige gegevens (sommige scores verwijzen naar LWOO en andere naar PrO), of

 • er sprake is van een IQ tussen 75 en 80 (omdat dit het overlapgebied is tussen LWOO en PrO).

Aan het eind van deze notitie is een tabel opgenomen over hoe door- of terug- te toetsen bij dit soort toetsen.

Als u op deze wijze te werk gaat hoeft nooit meer dan twee keer getoetst te worden. Uitgangspunt is dat de leerling de eerste keer een toets voorgelegd krijgt, die naar de verwachting van de toetsafnemer past bij het niveau van de leerling. De eventuele tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de eerste toets behaalde niveau. Die twee gegevens zullen voor elke RVC voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de betreffende toetshandleiding volgt.

De toetsserie Begrijpend Lezen 345678 is een aparte uitgave naast het Drempelonderzoek. Dit is de tweede groep van toetsen waar mogelijk door- of teruggetoetst moet worden. Begrijpend lezen 345678 bestaat uit 5 toetsen met het afnamebereik 34, 345, 56, 678 en 78. De toetsen zijn apart genormeerd en de toets wordt geleverd inclusief normeringstabellen. Voor deze serie gelden de doortoetsregels. De DLE range van de toetsen 345 en 678 is op zich tamelijk breed. In voorgaande toelichtingen hebben we bij deze toetsen daarom nooit verwezen naar de door- of terugtoets noodzaak, omdat die zich bij een globale schatting van het leerniveau van de leerling maar sporadisch zal voordoen. Nu er evenwel ‘tussenvormen’ beschikbaar zijn moet hier wel op gelet worden.

In de handleiding van de betreffende toetsen wordt dit ook aangegeven. De algemene regel hier is dat de toetsuitslag alleen gebruikt kan worden als de score een DLE-waarde uit de tabel oplevert.

Voor toets 56 moeten minstens 15 items goed zijn. Scores daaronder leveren geen DLE-waarde op: er moet dus teruggetoetst worden. Een score van 31 tot 35 levert aan de bovenkant van de lijst geen DLE-waarde op: hier moet dus doorgetoetst worden met versie 78 of 678.

Voor toets 78 geldt: de minimale score moet 21 zijn (van de 40 items). Een lagere score betekent dat er teruggetoetst moet worden.

De toetsen binnen het Drempelonderzoek, inclusief de begrijpend lezen toets, zijn Cotan goedgekeurd voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Het Drempelonderzoek begrijpend lezen heeft een DLE-schaal van 14 - 60. Terugtoetsen is hierop niet van toepassing.

Advies tabel door- terug toetsen E toetsen CITO-LOVS

Niveau

Behaald dle

advies

Groep E4

< 10

Kies een Toets van groep 3

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Kies een Toets van groep 41

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 4 (zie noot 8)

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 6 (zie noot 8)

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig: score valt buiten LWOO criteria.

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde DLE score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Advies tabel door- terug toetsen M toetsen CITO-LVS.

Niveau

Behaald dle

advies

Groep M4

< 5

Kies een Toets van groep 3

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Kies een Toets van groep 4 (zie noot 8)

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 5 (zie noot 8)

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 6 (zie noot 8)

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 7(zie noot 8)

Advies tabel door- terug toetsen Begrijpend Lezen 345678

Begrijpend lezen 56

< 15 items goed

Kies nu versie 34

Begrijpend lezen 56

> 30 items goed

Kies nu versie 78

Begrijpend lezen 78

< 21 items goed

Kies nu versie 56

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2013–2014

[Vervallen per 10-09-2013]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Éen-Minuut-Test, Vorm A en B, Pearson Assessment and Information, 1994

Groep 3 t/m 8

en 1ste klas VO

 

II1

II

Drempelonderzoek 5e versie, 678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 4 t/m 8

 

I

I

De Klepel, Vorm A en B, Pearson Assessment and Information, 1994

Groep 4 t/m 8

en 1ste klas VO

 

II1

II

Leestechniek en Leestempo, Cito, 2001

Groep 6 t/m 8

 

I

I

LOVS AVI, Cito, 2009

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS DMT, Cito, 2009

Groep 3 t/m 8

Afname van kaart 1, 2 en 3 verplicht, met samengestelde vaardigheidsscore als uitgangspunt voor bepalen achterstand.

I

I

LOVS Technisch lezen, Cito

Groep 3 t/m 8

Voor zover beschikbaar

0

0

SVT-TL: Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen, Boom test uitgevers, 2007

Groep 3 t/m 8

 

0

0

Niveautoets & NiveautoetsPlus, Cito, 2013. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2013

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

Technisch lezen 345678, 90 A/B,

678 Onderwijs Advisering, 2005

90A: Bereik

groep 3 t/m 8

90B: Bereik

groep 4 t/m 8

 

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs, Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

TPVO-TL Technisch Lezen, A-VISION, 2008.

Groep 5 t/m 8

 

0

0

1 In verband met normering ouder dan 15 jaar.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen schooljaar 2013–2014

[Vervallen per 10-09-2013]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen voor leerlingen die naar het PrO worden verwezen niet noodzakelijk.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Begrijpend lezen 345678 toets 345,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 t/m 5

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 678,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 6 t/m 8

 

I

IV

Begrijpend lezen 345678 toets 34,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 & 4

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 56,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 5 & 6

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 78,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 7 & 8

 

I

IV

Begrijpend lezen Speciale leerlingen, Cito, 2011

Voor functionerings niveaus groep 3 tot en met 8

Leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

Drempelonderzoek 678, 5e versie,

678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS Begrijpend lezen, Cito

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Begrijpend lezen digitaal, Cito

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, Cito, 2013. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2013

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

SVT-BL: Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen, Boom test uitgevers, 2011

Groep 4 t/m 8

 

0

0

TPVO-BL: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen,

A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO-BL-i: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, A-VISION, 2003

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 10

III

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs, Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

Opmerkingen bij Begrijpend lezen:

Nieuw op de lijst:

Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen (SVT-BL), 2011, Begrijpend lezen 345678 van: 678 Onderwijsadvisering, 2006 de toetsen 34, 56 en 78 en Begrijpend lezen Speciale leerlingen, Cito, 2011

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2013–2014

[Vervallen per 10-09-2013]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie,

678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

Spelling Speciale leerlingen, Cito, 2011

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

LOVS Spelling, Cito

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Spelling digitaal, Cito

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, Cito, 2013. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2013

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO-SP: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Spellingsvaardigheid, A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen.

Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO-SP-i: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 9

III

III

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

Opmerkingen bij Spelling:

Nieuw op de lijst:

Spelling Speciale leerlingen, Cito, 2011.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar

[Vervallen per 10-09-2013]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie, 678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

Rekenen-Wiskunde Speciale leerlingen, Cito, 2011

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

LOVS Rekenen-Wiskunde, Cito

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Rekenen-Wiskunde digitaal, Cito

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, Cito, 2013. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2013

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

SVT-RW: Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde, Boom test uitgevers, 2012

Groep 3 t/m 8

 

0

0

TPVO-IR: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

I

n.v.t.

TPVO-IR-i: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 11

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

Opmerkingen bij Inzichtelijk rekenen:

Nieuw op de lijst:

Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (SVT-RW), 2012 en Rekenen Speciale leerlingen, Cito, 2011.

 1. Voor nadere uitleg Beoordelingscategorieën wordt verwezen naar de Toelichting bij deze lijst.

  ^ [1]
 2. Een vragenlijst voor docenten of voor leerlingen; men mag met één van beide volstaan, maar de sterke voorkeur gaat uit naar een combinatie van twee lijsten. Het onderscheid tussen screening- en andere instrumenten komt daarmee te vervallen.

  ^ [2]
 3. DLE-schalen voor indicatiestelling LWOO en PRO, voor instroom in schooljaar 2013–2014, uitgave BOOM Testuitgevers, najaar 2012.

  ^ [3]
 4. Zie Verantwoording 2012–2013 op www.rvc-vo.nl onder tabblad: regeling / lijst van instrumenten.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina