Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen 2012

[Regeling vervallen per 02-09-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 01-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 augustus 2012, nr. 5737125/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Bureau Toezicht & Handhaving van de gemeente Nijmegen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen van 17 juli 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Arnhem en de korpschef van de politieregio Gelderland-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-09-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 02-09-2017]

De personen, werkzaam in de functie van teamleider, senior integraal toezichthouder, milieutoezichthouder, integraal toezichthouder en aankomend integraal toezichthouder in dienst van het Bureau Toezicht & Handhaving van de gemeente Nijmegen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 02-09-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 02-09-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 110 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 02-09-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 02-09-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 02-09-2017]

  • 1 Het Hoofd Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 02-09-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 02-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 september 2012 en vervalt op 2 september 2017.

Artikel 11

[Vervallen per 02-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 augustus 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina