Wijzigingsbesluit Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Besluit zorgverzekering (grensoverschrijdende zorg)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 31-08-2012 t/m 31-12-2015

Besluit van 15 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en van het Besluit zorgverzekering in verband met grensoverschrijdende zorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juni 2012, kenmerk Z-3117476;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 juni 2012, nummer W13.12.0185/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 augustus 2012, Z-3124290;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 Voor de toepassing van dit artikel wordt met een lidstaat van de Europese Unie gelijkgesteld, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Artikel I werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 3 Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2009.

  • 4 Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de dertigste augustus 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina