Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Major Hazard Control 2012

[Regeling vervallen per 12-09-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2017.]
Geldend van 08-08-2013 t/m 30-06-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2012, INSP/2012/11431, houdende de inrichting van de directie Major Hazard Control, alsmede de toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de onder de directeur ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Major Hazard Control 2012)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 4, onderdeel l, en 14 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 12-09-2017]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de directie: de directie Major Hazard Control van de inspectie;

 • b. de directeur: de directeur van de directie Major Hazard Control.

§ 2. De organisatie en taken van de afdelingen

[Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 2. Organisatie directie

[Vervallen per 12-09-2017]

 • 1 De directie bestaat uit de afdeling Inspecties.

 • 2 Aan het hoofd van de afdeling staat een afdelingshoofd.

 • 3 Het afdelingshoofd wordt bijgestaan door onder hem ressorterende teamleiders.

§ 3. Verantwoordelijkheden

[Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 3. Verantwoordelijkheden afdelingshoofd

[Vervallen per 12-09-2017]

Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leiding geven aan de eigen afdeling, waaronder begrepen de HRM-taken ten aanzien van de medewerkers, de coaching van de medewerkers en het bevorderen van de sociale cohesie van de eigen afdeling;

 • b. het afleggen van verantwoording en het rapporteren aan de directeur over bijdragen van de eigen afdeling aan de uitvoering van het jaarplan van de inspectie;

 • c. het doen van voorstellen aan het IG-team met betrekking tot het aantrekken en ontslaan van personeel;

 • d. het bijdragen aan de totstandkoming van inspectiebrede producten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, e, f, h en j, en artikel 8, onderdeel d, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2012, binnen de daarvoor geldende departementale kaders dan wel volgens door de inspecteur-generaal dan wel de directeur gegeven richtlijnen.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden afdeling Inspecties

[Vervallen per 12-09-2017]

De afdeling Inspecties is verantwoordelijk voor:

 • a. het toezicht op de naleving door werkgevers en werknemers van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, met name op het terrein van risico’s op zware ongevallen en – waar voorgeschreven – het beschikken over aanvullende risico-inventarisaties en evaluaties, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten, dit mede ter zake van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • b. het behandelen van klachten over het niet naleven van wetgeving betreffende haar werkterrein;

 • c. het verrichten van onderzoek bij arbeidsongevallen in bedrijven met een hoog risico op zware ongevallen.

§ 4. Bevoegdheden

[Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 5. Algemeen

[Vervallen per 12-09-2017]

Het afdelingshoofd en de onder hem ressorterende teamleiders zijn bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met het werkterrein van hun organisatieonderdeel en voor zover zij niet zijn voorbehouden aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de inspecteur-generaal of de directeur.

Artikel 6. Mandaat en machtiging betreffende personeelsaangelegenheden

[Vervallen per 12-09-2017]

 • 1 Aan het afdelingshoofd en de teamleiders van de directie wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. het beslissen over verlof van medewerkers;

  • d. het toekennen van kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, ten bedrage van minder dan € 250,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid wordt in het geval een teamleider de beoordeling van een medewerker opmaakt, aan het afdelingshoofd dat boven de teamleider ressorteert ook mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het vaststellen van deze beoordeling.

Artikel 7. Volmachten afdelingshoofd

[Vervallen per 12-09-2017]

Het afdelingshoofd is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 15.000,– per overeenkomst betreffende:

 • a. het opleiden van medewerkers van de eigen afdeling binnen de kaders van het opleidingsplan van de directie;

 • b. activiteiten ten behoeve van sociale en functionele cohesie, representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de eigen afdeling binnen de daarvoor geldende departementale, dan wel door de inspecteur-generaal vastgestelde financiële kaders.

Artikel 8. Volmacht teamleiders

[Vervallen per 12-09-2017]

De teamleiders zijn gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 3.000,– per overeenkomst betreffende activiteiten ten behoeve van sociale en functionele cohesie, representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor het eigen team binnen de daarvoor geldende departementale, dan wel door de inspecteur-generaal vastgestelde financiële kaders.

Artikel 8a. Machtiging stillegging in verband met recidive

[Vervallen per 12-09-2017]

De onder de directeur ressorterende ambtenaren, belast met toezicht, zijn gemachtigd om een beschikking tot stillegging van werkzaamheden in verband met recidive te effectueren door het treffen van de nodige maatregelen, het geven van de nodige aanwijzingen en het inroepen van de hulp van de sterke arm.

Artikel 9. Plaatsvervanging

[Vervallen per 12-09-2017]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van het afdelingshoofd worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-09-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 12-09-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Major Hazard Control 2012.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 augustus 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

F.G. Janssen,

directeur Major Hazard Control.

Terug naar begin van de pagina