Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012

[Regeling vervallen per 28-01-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 15-10-2012 t/m 31-12-2015

Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 18, tweede lid, onder c, van het Reïntegratiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-01-2016]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van een rechtspersoon die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke ondersteuning het erkenningskader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 28-01-2016]

De Regeling erkenningscriteria voor jobcoachorganisaties wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 28-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 7 augustus 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Bijlage Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012

[Vervallen per 28-01-2016]

Hoofdstuk 1. – Inleiding

[Vervallen per 28-01-2016]

UWV draagt verantwoordelijkheid voor de re-integratie van werkzoekenden, ontslagwerklozen en werkzoekenden met een ziekte of handicap. In dat kader heeft UWV onder meer de wettelijke taak om Voorzieningen te verstrekken die tot doel hebben om klanten te ondersteunen bij het aan het werk komen of aan het werk blijven. Voor klanten met structureel functionele beperkingen kan op grond van artikel 35 eerste lid van de Wet WIA en artikel 2:22 eerste lid van de Wet Wajong de voorziening, Persoonlijke Ondersteuning (beter bekend onder de naam Jobcoaching) worden aangevraagd. Deze dienstverlening mag uitsluitend worden geleverd door rechtspersonen die door UWV erkend zijn voor het uitvoeren van Jobcoaching.

Dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning formuleert de eisen waaraan rechtspersonen die Jobcoaching willen gaan uitvoeren moeten voldoen, willen zij door UWV erkend worden in de zin van artikel 18 lid 2 onder c van het Re-integratiebesluit. Dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning vervangt de Regeling erkenningscriteria voor Jobcoachorganisaties d.d. 13 december 2005.

Wilt u (de Aanvrager) in aanmerking komen voor erkenning op basis van dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning, dan moet uw bedrijf aantonen aan de eisen uit het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning te voldoen. De informatie die van belang is voor uw aanvraag vindt u op www.uwv.nl/zakelijk.

Voor bedrijven die al eerder erkend zijn op basis van de Regeling erkenningscriteria voor Jobcoachorganisaties geldt dat zij opnieuw beoordeeld zullen worden aan de thans vastgestelde criteria. Zij zullen daarover schriftelijk benaderd worden door UWV. UWV streeft ernaar om uiterlijk 1 april 2013 alle bedrijven die al over een erkenning beschikken op deze wijze te herbeoordelen. Meer informatie over deze herbeoordeling treft u te zijner tijd aan op www.uwv.nl/zakelijk.

1.1. Overgangsregeling

[Vervallen per 28-01-2016]

Voldoet een bedrijf, dat erkend was op grond van de Regeling erkenningscriteria voor Jobcoachorganisaties, niet aan de eisen die in dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning zijn gesteld, dan wordt het desbetreffende bedrijf in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van zes maanden alsnog aan de nieuwe eisen te voldoen. Gedurende deze periode van zes maanden kan het betreffende bedrijf Jobcoaching uitvoeren zowel voor nieuwe klanten, waarvoor nog geen Jobcoaching liep ten tijde van de aanvang van de herbeoordeling van de erkenning als Jobcoachorganisatie als voor klanten waarvoor de Jobcoaching al liep ten tijde van de aanvang van de herbeoordeling van de erkenning als Jobcoachorganisatie. Binnen deze periode van zes maanden zal het bedrijf aan UWV moeten kunnen aantonen alsnog aan de eisen van dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning te voldoen. Zo ja, dan komt UWV tot een besluit het bedrijf te erkennen als Jobcoachorganisatie op grond van dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning, onder gelijktijdige intrekking van de eerdere erkenning. Voldoet het bedrijf na deze periode van zes maanden nog steeds niet aan de eisen die in dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning zijn gesteld, dan heeft UWV de discretionaire bevoegdheid het desbetreffende bedrijf niet te erkennen als Jobcoachorganisatie onder intrekking van de op de Regeling erkenningscriteria voor Jobcoachorganisaties gebaseerde intrekking. Het mag dan geen Jobcoaching meer uitvoeren voor nieuwe klanten. In principe mag de al lopende Jobcoaching waarvoor een beschikking is afgegeven worden afgerond, tenzij er redenen zijn om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarbij kan gedacht worden aan het klantbelang. In dat geval dient het bedrijf mee te werken aan de overdracht van klanten aan een derde partij.

1.2. Besluitvorming rondom erkenning

[Vervallen per 28-01-2016]

Op basis van een volledige aanvraag komt UWV tot een besluit om een bedrijf te erkennen als Jobcoachorganisatie of om deze erkenning niet te verlenen. Erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Het besluit met betrekking tot erkenning is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waartegen bezwaar en beroep openstaan. Indien een onvolledige aanvraag wordt ingediend, kan UWV besluiten deze buiten behandeling te stellen krachtens artikel 4:5 Awb.

Na ommekomst van de periode van vijf jaar waarvoor een erkenning als Jobcoachorganisatie is verleend, dient een bedrijf opnieuw te verzoeken om erkenning als Jobcoachorganisatie.

UWV behoudt zich het recht voor periodiek te (laten) onderzoeken of de erkende Jobcoachorganisatie nog voldoet aan alle gestelde erkenningscriteria.

Nadat een bedrijf erkend is op grond van dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning en UWV op enig moment vaststelt dat het bedrijf niet langer aan (één of meerdere van) de erkenningscriteria voldoet, dan wordt het desbetreffende bedrijf in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van zes maanden alsnog aan de nieuwe eisen te voldoen. Gedurende deze zes maanden mag het bedrijf ook Jobcoaching uitvoeren voor nieuwe klanten, tenzij is gebleken van ernstige tekortkomingen, waaronder misbruik in de vorm van onterecht gedeclareerde uren c.q. gelden.

Na deze periode van zes maanden zal door UWV getoetst worden of het bedrijf dan weer aan alle eisen voldoet. Zo ja, dan blijft de erkenning als Jobcoachorganisatie op grond van dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning gehandhaafd. Voldoet het bedrijf na deze periode van zes maanden nog steeds niet aan de eisen die in dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning zijn gesteld, dan heeft UWV de discretionaire bevoegdheid de erkenning van het desbetreffende bedrijf in te trekken, onder vermelding van de van toepassing zijnde intrekkingsgrond. Ook tegen dit besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Het bedrijf mag dan geen Jobcoaching meer uitvoeren voor nieuwe klanten. In principe mag de al lopende Jobcoaching waarvoor een beschikking is afgegeven worden afgerond, tenzij er redenen zijn om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarbij kan gedacht worden aan het klantbelang of aan misbruik (onterechte declaraties). In dat geval dient het bedrijf mee te werken aan de overdracht van klanten aan een derde partij

Niet eerder dan één jaar na datum intrekking van de erkenning kan het desbetreffende bedrijf opnieuw een aanvraag doen tot erkenning, tenzij het desbetreffende bedrijf aan kan aantonen dat er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. UWV zal hierbij meewegen de reden(en) van de oorspronkelijke intrekking van de erkenning.

1.3. Inhoud van de Jobcoaching

[Vervallen per 28-01-2016]

Jobcoaching vindt zijn oorsprong in de methodiek Supported Employment en wordt binnen deze methodiek als volgt gedefinieerd:‘providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labour market’ (EUSE).

Essentie is dat het gaat om het geven van werkgerelateerde ondersteuning aan de klant bij het verrichten van reguliere arbeid, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 10 afdeling 1 artikel 610 e.v. Binnen welke kaders de Jobcoaching uitgevoerd moet worden staat beschreven in het Protocol Jobcoach, dat onder meer te vinden is op www.uwv.nl/zakelijk

Hoofdstuk 2. – Erkenningseisen

[Vervallen per 28-01-2016]

Bedrijven die voor erkenning door UWV in aanmerking willen komen, moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Erkenningseis 1: Op basis van voornemens, handelingen, antecedenten is er voor UWV geen aanleiding om aan de betrouwbaarheid van het bedrijf dat een aanvraag tot erkenning als Jobcoachorganisatie doet, te twijfelen, zie paragraaf 2.1.

 • Erkenningseis 2: het bedrijf conformeert zich voortdurend aan de onder paragraaf 2.2 opgenomen geldende UWV beleidsregels.

 • Erkenningseis 3: het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of in het nationale beroeps-/handelsregister, zie paragraaf 2.3.

 • Erkenningseis 4: het bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde eisen betreffende een passende aansprakelijkheidsverzekering, zie paragraaf 2.4.

 • Erkenningseis 5: de administratie van het bedrijf voldoet voortdurend aan de ESF vereisten (zie paragraaf 2.5) en het bedrijf maakt dit desgevraagd inzichtelijk.

 • Erkenningseis 6: het bedrijf heeft geen zakelijke of persoonlijke belangen bij de werknemers die gecoacht worden of bij de bedrijven waar de werknemers die gecoacht worden werkzaam zijn of te werk worden gesteld, zie paragraaf 2.6.

 • Erkenningseis 7: het bedrijf beschikt voortdurend over voldoende vakbekwaam personeel en maakt dat desgevraagd inzichtelijk, zie paragraaf 2.7.

 • Erkenningseis 8: het bedrijf neemt de normen met betrekking tot privacy voortdurend in acht, zie paragraaf 2.8.

 • Erkenningseis 9: het bedrijf voldoet voortdurend aan de door UWV gestelde aspecten met betrekking tot klachtenmanagement zoals opgenomen in paragraaf 2.9.

 • Erkenningseis 10: het bedrijf beschikt over een interne beschrijving van de afspraken rondom de te leveren dienstverlening en maakt die desgevraagd inzichtelijk, zie paragraaf 2.10.

 • Erkenningeis 11: het bedrijf voldoet voortdurend aan de eisen die door UWV gesteld worden aan de klanttevredenheid en maakt dat desgevraagd inzichtelijk, paragraaf 2.11.

 • Erkenningseis 12: de uitvoerende medewerkers van het bedrijf die contacten onderhouden met UWV en de werknemer die gecoacht wordt, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed.

 • Erkenningseis 13: het bedrijf en zijn werknemers verlenen alle medewerking die redelijkerwijs gevorderd kan worden in verband met de door UWV ingestelde controles, binnen een door UWV gestelde redelijke termijn.

 • Erkenningseis 14: gedurende een periode van één jaar voorafgaand aan de aanvraag van de erkenning is door UWV geen erkenning van het desbetreffende bedrijf ingetrokken, tenzij er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Daarbij weegt UWV de reden van intrekking van de vorige erkenning mee.

2.1. Betrouwbaarheid van de Aanvrager tot erkenning als Jobcoachorganisatie

[Vervallen per 28-01-2016]

Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de Aanvrager van een erkenning als Jobcoachorganisatie laat UWV onder andere doch niet uitsluitend de volgende feiten en omstandigheden meewegen:

 • 1. Is er sprake van een onherroepelijk vonnis of arrest, waarbij een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140 (deelname aan een criminele organisatie), 177 (omkoping ambtenaar), 177a (omkopen tot bepaalde wijze van ambtsuitoefening), 178 (omkoping van rechter), 225 (valsheid in geschrifte), 226 (gekwalificeerde valsheid), 227 (valse opgave in authentieke akte), 227a (verstrekken valse gegevens voor uitkering), 227b (opzettelijk nalaten benodigde gegevens te verstrekken terwijl bij wettelijk voorschrift opgelegde verplichting tot verstrekken gegevens) of 323a (misbruik EG-subsidie), 328ter, tweede lid (omkoping van anderen dan ambtenaren), 416 (opzetheling), 417 (gewoonteheling), 417bis (schuldheling), 420ter (witwassen) of 420quater (witwassen, species) van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2. Is er sprake van een faillissement of liquidatie van het bedrijf van de Aanvrager, zijn de werkzaamheden van het bedrijf gestaakt of is een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure in gang gezet ten aanzien van het bedrijf van de Aanvrager van de erkenning of een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op de Aanvrager van toepassing zijnde wet-of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie.

 • 3. Is faillissement of liquidatie aangevraagd of is een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie aanhangig gemaakt.

 • 4. Is er sprake van een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde jegens de Aanvrager volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels.

 • 5. Heeft de Aanvrager in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan, vastgesteld op een grond die UWV aannemelijk kan maken.

 • 6. Heeft de Aanvrager voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland.

 • 7. Heeft de Aanvrager voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland.

 • 8. Heeft de Aanvrager zich op enig moment op enigerlei wijze schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die in verband met het doen van een aanvraag tot erkenning als Jobcoachorganisatie kunnen worden verlangd of heeft de Aanvrager de betreffende inlichtingen niet verstrekt c.q. geweigerd deze te verstrekken.

Ten bewijze dat zich geen van de hiervoor genoemde feiten of omstandigheden voordoet dient de Aanvrager van de erkenning de volgende documenten te overleggen bij zijn aanvraag tot erkenning als Jobcoachorganisatie:

 • A. In verband met het hiervoor vermelde onder 2 en 3: een verklaring van de griffier van de rechtbank, die op grond van artikel 2 van de Faillissementswet bevoegd is tot het uitspreken van de faillietverklaring van de Aanvrager of tot het op die Aanvrager van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, of voor het land van herkomst van de onderneming daarvoor geldende documenten.

 • B. In verband met het hiervoor vermelde onder 1 en 4: een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen gelezen in samenhang met artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens, waaruit blijkt dat het gedrag van de natuurlijke personen, die een sleutelpositie hebben binnen de onderneming geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van de werkzaamheden waarvoor de verklaring is aangevraagd. Van buitenlandse Aanvragers om een erkenning wordt een document verlangd dat met een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen gelijkgesteld kan worden.

 • C. In verband met het hiervoor vermelde onder 7: een verklaring van de Inspecteur der Rijksbelastingen onder wie de Aanvrager ressorteert voor de inning van belastingen waaruit blijkt dat de Aanvrager afdrachten betreffende omzetbelasting, loonheffing en premies heeft voldaan. Van buitenlandse Aanvragers om een erkenning wordt een document verlangd van de fiscus uit het land van herkomst van de Aanvrager.

2.2. Conformiteitverklaring Beleidsregels UWV

[Vervallen per 28-01-2016]

2.2.1. protocol Jobcoach

[Vervallen per 28-01-2016]

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager voortdurend te voldoen aan de vigerende eisen van het Protocol Jobcoach. Dit Protocol Jobcoach bevat onder andere richtlijnen over het bepalen van de begeleidingsintensiteit, de wijze van bevoorschotting en betaling en de manier waarop Jobcoachorganisaties zich moeten verantwoorden over de door hen uitgevoerde Jobcoaching.

2.2.2. Tarief persoonlijke ondersteuning

[Vervallen per 28-01-2016]

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat deze zich onvoorwaardelijk committeert aan de bepaling en hantering van het tarief Persoonlijke Ondersteuning gehandicapten (bedrag vergoeding per uur excl. BTW) dat wordt vastgesteld in het kader van het Normbedragenbesluit Voorzieningen, zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

2.3. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel of in het nationale beroeps-/handelsregister

[Vervallen per 28-01-2016]

De Aanvrager dient ter bevestiging van zijn identiteit aan te tonen ingeschreven te zijn als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel of in het nationale beroeps-/handelsregister. Een buitenlandse aanvrager dient een met een inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister vergelijkbaar document te overleggen. Uit de inschrijving moet blijken dat het uitvoeren van Jobcoaching in het kader van (re)integratie of daarmee gelijkwaardige dienstverlening een primaire bedrijfsdoelstelling is van de Aanvrager.

Indien de Aanvrager deel uitmaakt van een concern dient een overzicht van het (de) desbetreffende concern(s) te worden overgelegd bij de Aanvraag tot Erkenning.

Uit de inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister moet blijken dat het uitvoeren van Jobcoaching in het kader van (re)integratie of daarmee gelijkwaardige dienstverlening een primaire bedrijfsdoelstelling is van de Aanvrager.

UWV is bevoegd om ter toelichting van deze gegevens te vragen om nadere informatie over de bestuurssituatie en de eigendomsverhoudingen. Het verstrekken van de gevraagde informatie behoort tot de eisen die in dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning zijn gesteld. Indien de Aanvrager de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan UWV besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen overeenkomstig artikel 4:5 Awb

2.3.1 . Concernverklaring

[Vervallen per 28-01-2016]

Maakt de Aanvrager onderdeel uit van een concern, dan geeft de moedermaatschappij een concernverklaring af. Er is sprake van een concern als bij de Kamer van Koophandel een ander bedrijf (bijvoorbeeld een holding) staat aangeven als eigenaar. Als meerdere bedrijven een aanmerkelijk belang hebben in de onderneming van de Aanvrager, moeten al deze bedrijven een concernverklaring afgeven.

Met de concernverklaring geeft de moedermaatschappij aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Jobcoaching over te nemen als de dochter in gebreke blijft. De Aanvrager maakt gebruik van de concernverklaring zoals opgenomen op www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten.

Bij gewijzigde concern- en/of eigendomsverhouding dient de Jobcoachorganisatie dit onverwijld en schriftelijk te melden aan UWV.

Let op: Het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of in het nationale beroeps-/handelsregister, en, indien van toepassing, de Concernverklaring, mag bij aanmelding niet ouder dan 2 maanden zijn op datum van ondertekening van het Aanvraagformulier. (indienen als bijlage 2)

2.4. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

[Vervallen per 28-01-2016]

De Aanvrager beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de Aanvrager verzekerd is voor de aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade door een verkeerde (be)handeling, een nalatigheid of een bedrijfsfout. De Aanvrager voegt als bewijs een kopie van de polis en polisvoorwaarden bij het Aanvraagformulier bij. Uit deze kopie dient te blijken dat de Aanvrager verzekerd is tegen bedrijfsrisico’s bij het uitoefenen van zijn taak in het kader van het bieden van persoonlijke ondersteuning of het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van (re)integratie of daarmee gelijkwaardige dienstverlening. Het minimaal verzekerde bedrag bedraagt € 1.000.000,– per jaar. De Aanvrager markeert de betreffende passages in de polis.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat de Aanvrager een originele ondertekende verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon overlegt. Uit deze verklaring dient te blijken tot welk bedrag en voor welke activiteiten de Aanvrager verzekerd is. Ook dient uit de verklaring de looptijd van de verzekering te blijken.

Let op: Indien een bedrijf een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon overlegt, mag deze verklaring op datum ondertekening van het Aanvraagformulier niet ouder dan 2 maanden zijn. (indienen als bijlage 3)

2.5. verplichting tot het voeren van een administratie die voldoet aan de esf- vereisten

[Vervallen per 28-01-2016]

UWV stelt eisen aan de administratieve inrichting van de Aanvrager. Deze eisen zijn dezelfde als die worden gesteld aan subsidieverlening die op het ESF is gebaseerd en deze worden door UWV van toepassing verklaard op door UWV erkende Jobcoachorganisaties De Aanvrager verklaart dat de administratie voldoet aan de ESF vereisten en is verplicht aan de administratieve eisen van UWV op basis van de ESF methodiek te voldoen tijdens de uitvoering van de Jobcoaching.

Dit houdt in dat de Aanvrager, die na erkenning door UWV een beschikking heeft ontvangen tot het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van (re)integratie (Jobcoaching), bij elke factuur een specificatie levert met daarop de data en de soort activiteiten, ingezette en gedeclareerde uren, ondertekend door de uitvoerende Jobcoach en de administratief verantwoordelijke vertegenwoordiger van de Aanvrager.

Deze eisen zijn opgenomen in de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2009, nr. R &P/RA/2009/17756, tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds 2007-2013. Deze regeling is gepubliceerd in Staatscourant 2009, nr. 12998. Hierna is een samenvatting uit deze regeling opgenomen.

De projectadministratie moet bestaan uit een deelnemers- en, urenadministratie evenals uit een financiële administratie die voldoende waarborgen biedt voor een correcte en adequate vastlegging van gegevens. Alle gegevens moeten controleerbaar zijn met bewijsstukken. Dit om een adequate rapportage, verantwoording en controle mogelijk te maken. Om een goede verantwoording te waarborgen is de Aanvrager verplicht om gebruik te maken van het logboek behorende tot de Leidraad Jobcoaching en de door UWV beschikbaar gestelde elektronische urenregistratie. Meer informatie over deze urenregistratie treft u te zijner tijd aan op www.uwv.nl/zakelijk.

Nadat de Aanvrager door UWV erkend is als Jobcoachorganisatie, kan UWV de administratie van de Aanvrager toetsen aan de administratieve vereisten op basis van de ESF normen. Mocht na de audit door UWV komen vast te staan dat er geen goedkeurende verklaring over de administratie van de Aanvrager kan worden afgegeven, dan heeft de Aanvrager maximaal dertien weken de tijd om de administratie alsnog op orde te brengen. UWV geeft hierbij gericht aan op welke wijze de administratie dient te worden aangepast. Na dertien weken kan UWV een nieuwe audit uitvoeren; mocht opnieuw geconstateerd worden dat de administratie niet voldoet, dan heeft UWV de discretionaire bevoegdheid de erkenning van het bedrijf als Jobcoachorganisatie in te trekken.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat de administratie van het bedrijf voortdurend voldoet aan de ESF vereisten en dat zijn bedrijf dit desgevraagd inzichtelijk maakt.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf en zijn werknemers alle medewerking verlenen die redelijkerwijs gevorderd kan worden in verband met de door UWV ingestelde controles, binnen een door UWV gestelde redelijke termijn. Indien de Aanvrager de gevraagde gegevens niet verstrekt dan wel niet binnen een door UWV gestelde redelijke termijn, dan heeft UWV de discretionaire bevoegdheid de erkenning van de Aanvrager als Jobcoachorganisatie in te trekken.

2.6. Onafhankelijkheid

[Vervallen per 28-01-2016]

Volgens de methodiek Supported Employment is Jobcoaching een laatste fase van het proces van begeleiding naar werk. Daarom zal de Jobcoach die de begeleiding op de werkplek verzorgt ook vaak de begeleiding in het traject dat hieraan vooraf gegaan is voor zijn rekening hebben genomen.

Vaak worden beide activiteiten uitgevoerd door een organisatie, die zowel re-integratie- als Jobcoachorganisatie is. Het komt voor dat de klant al dan niet tijdelijk geplaatst wordt binnen een bedrijfsonderdeel van hetzelfde re-integratie- of jobcoachbedrijf of bij een werkgever die zakelijk en/of persoonlijk verbonden is aan het re-integratie- of jobcoachbedrijf. Professioneel kan de Jobcoach zijn onafhankelijke rol ten opzichte van de ‘werkgever‘ in dergelijke constellaties niet garanderen.

De combinatie van deze rollen kan leiden tot oneigenlijk gebruik van de jobcoachvoorziening en, in voorkomende gevallen, tot frauduleus handelen. De Jobcoachorganisatie dient onverwijld duidelijkheid te verschaffen over bestaande zakelijke en/of persoonlijke verbanden met bedrijven en werkgevers waar de te begeleiden cliënten geplaatst kunnen worden. Bij de beoordeling op dit criterium zal ook de informatie worden betrokken die door de Jobcoachorganisatie is verstrekt in het kader van de onder 2.3.1 genoemde Concernverklaring.

Om aan te tonen dat de Aanvrager voldoet aan deze onafhankelijkheidseis volstaat vooralsnog invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) Daarnaast behoudt UWV zich het recht voor om het bedrijf hierover ten kantore van UWV nader te bevragen of hiernaar zelf onderzoek in te stellen. Tevens dient de Aanvrager, bij iedere individuele aanvraag voor jobcoachondersteuning te verklaren, dat er geen zakelijke en/of persoonlijke verbintenis is tussen de Aanvrager en de klant en/of tussen Aanvrager en werkgever waar de klant als werknemer gaat werken.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf geen zakelijke of persoonlijke belangen heeft bij de werknemers die gecoacht worden of bij de bedrijven waar de werknemers, die gecoacht worden, werkzaam zijn of te werk worden gesteld.

2.7. Beschikbaar te stellen personeel

[Vervallen per 28-01-2016]

2.7.1. Vakbekwaamheid personeel

[Vervallen per 28-01-2016]

De Aanvrager dient bij het aanvragen van erkenning informatie over de vakbekwaamheid van het personeel beschikbaar te stellen. Jobcoach is (nog) geen erkend beroep en voor het vak van Jobcoach bestaat (nog) geen reguliere vakopleiding. Uitgangspunt is dat de ervaren Jobcoach een hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau heeft en een opleidingsmodule voor Jobcoach heeft gevolgd of in de praktijk binnen de organisatie is opgeleid tot Jobcoach (in company training). Er bestaat een tiental opleidingen voor Jobcoach. Over de kwaliteit van de opleidingen doet UWV (nog) geen uitspraak.

De Aanvrager onderschrijft de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen versie 1.0 d.d. 12 april 2012 van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en verklaart schriftelijk dat het personeel hier aan voldoet.

De Aanvrager moet voorafgaand aan de erkenning kunnen aantonen en garanderen dat de kwaliteit van haar Jobcoaches een permanent aandachtspunt is. De in dit kader (als bijlage 4) te overleggen stukken zijn:

 • deskundigheidsomschrijving e.v. in de vorm van CV’s;

 • functieprofiel;

 • inwerkprogramma nieuw personeel;

 • (bij)scholingsbeleid/opleidingsplan;

 • beschrijving systeem van intercollegiale toetsing.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf voortdurend beschikt over voldoende vakbekwaam personeel en maakt dat desgevraagd inzichtelijk.

2.7.2. Minimale bezetting

[Vervallen per 28-01-2016]

Van belang is dat de organisatie qua personele bezetting een minimale waarborg biedt voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Uitgangspunt is dat Jobcoaches elkaar moeten kunnen vervangen en vakmatig onderling kunnen afstemmen (intervisie, intercollegiale toetsing). Een continue bezetting van twee fulltime (36/38 uur) Jobcoaches of meerdere parttime Jobcoaches die bij elkaar opgeteld twee fulltime functies invullen, is een minimale voorwaarde om vervanging en onderlinge afstemming goed te kunnen borgen. Dit criterium sluit individuen die zich als zelfstandige Jobcoach willen vestigen uit. Ook eenmansbedrijven en samenwerkingsvormen van individuen die geen rechtspersoon vormen, zoals een maatschap, kunnen niet als Jobcoachorganisatie erkend worden.

De Aanvrager dient (indienen als bijlage 5) informatie over te leggen (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten of detacheringsovereenkomsten) waaruit blijkt hoeveel Jobcoaches werkzaam zijn en hoeveel uur per week deze Jobcoaches werkzaam zijn. Ten aanzien van Jobcoaches die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn dient informatie te worden overgelegd waaruit blijkt of het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Indien het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft, dient te blijken tot welke datum deze arbeidsovereenkomst loopt. Ten aanzien van jobcoaches, die werkzaam zijn op detacheringsbasis, dient informatie te worden overgelegd waaruit blijkt tot welke datum de betreffende jobcoach bij aanvrager is gedetacheerd. Uit deze informatie moet ook blijken wat de taakomschrijving is van de functionarissen die als Jobcoach werkzaam zijn.

UWV houdt zich het recht voor de Aanvrager nadere informatie te vragen ten aanzien van de continuïteit van de personeelsbezetting.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf voortdurend beschikt over voldoende vakbekwaam personeel en dat dit desgevraagd inzichtelijk wordt gemaakt.

2.7.3. Uitbesteding Jobcoachtraject

[Vervallen per 28-01-2016]

Indien om wat voor reden(en) dan ook de erkende Jobcoachorganisatie een Jobcoachtraject moet uitbesteden, mag dat uitsluitend worden uitbesteed aan een andere door UWV erkende Jobcoachorganisatie. De Jobcoachorganisatie dient bij uitbesteding dit vooraf schriftelijk te melden bij UWV.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager een Jobcoachtraject in uitzonderingsgevallen uitsluitend uit te besteden aan een andere door UWV erkende Jobcoachorganisatie, met toestemming van de klant en dit vooraf schriftelijk aan UWV te melden.

Bij uitbesteding(en) aan een niet door UWV erkende Jobcoachorganisatie heeft UWV de discretionaire bevoegdheid de erkenning van het bedrijf als Jobcoachorganisatie in te trekken.

2.8. Privacyreglement

[Vervallen per 28-01-2016]

De erkende Aanvrager (Jobcoachorganisatie) krijgt – om de Jobcoaching te kunnen uitvoeren – toegang tot vertrouwelijke informatie over zowel de klant als de werkgever. De Jobcoachorganisatie heeft daarom bij de uitoefening van de Jobcoaching een geheimhoudingsplicht, die zijn grondslag vindt in artikel 74 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. De geheimhoudingsplicht is niet alleen van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn van de Aanvrager maar op alle medewerkers die bij de uitvoering van de Jobcoaching betrokken zijn (dus ook medewerkers die door de Aanvrager worden ingehuurd). Daarnaast is op de verwerking van de persoonsgegevens door de Aanvrager de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De Aanvrager dient de bepalingen uit deze wet strikt na te leven. De Aanvrager dient in het privacyreglement te beschrijven op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de navolgende bepalingen:

 • De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Jobcoaching;

 • De Aanvrager draagt er zorg voor dat door een ieder die bij de uitvoering van de Jobcoaching door de Aanvrager betrokken is een gedateerde geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend. Deze geheimhoudingsverklaringen kunnen desgewenst worden ingezien door UWV;

 • De Aanvrager draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van klanten en werkgevers te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, niet-toegelaten vermenigvuldiging dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking;

 • De Aanvrager leeft de meldingsplicht van hoofdstuk 4 van de Wbp na en stelt de klant en de werkgever op de hoogte van de meldingen aan het College bescherming persoonsgegevens evenals van de wijze waarop hij hiervan kennis kan nemen;

 • De Aanvrager verwijdert uiterlijk 10 jaar na beëindiging van de Jobcoaching de tot de persoon van die klant en de werkgever te herleiden gegevens, data en/of resultaten.

De geheimhoudingsplicht van artikel 74 wet Suwi is op Aanvrager van toepassing en dient daarom door Aanvrager te worden nageleefd. De geheimhoudingsplicht is niet alleen van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn van Aanvrager maar op alle medewerkers die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn (dus ook medewerkers die door Aanvrager worden ingehuurd). De plicht tot geheimhouding en naleving van de Wbp duurt voort nadat de werkzaamheden als jobcoachorganisatie zijn beëindigd en/of de erkenning door UWV is ingetrokken;

Bij de aanvraag om erkenning dient de Aanvrager zijn privacyreglement (indienen als bijlage 6) mee te sturen.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf de normen met betrekking tot privacy voortdurend in acht neemt.

2.9. Klachtenreglement

[Vervallen per 28-01-2016]

De Aanvrager is verplicht zich na erkend te zijn, te houden aan het hierna gestelde ten aanzien van het Klachtenreglement.

De erkende Aanvrager is een belangrijke schakel in het re-integratieproces van de deelnemer. UWV hecht er aan dat een erkende Jobcoachorganisatie met de klanten op een correcte manier omgaat. De Aanvrager dient daarom te beschikken over een klachtenreglement en -management. Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten en/of dienstverlening.

Na erkenning houdt de Aanvrager zich aan de volgende aspecten met betrekking tot het klachtenmanagement:

 • Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de klant van de jobcoachorganisatie ter beschikking gesteld;

 • De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht door de Jobcoachorganisatie bericht van ontvangst van de klacht;

 • Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld, met een onderbouwde motivatie waarop het besluit is genomen de klacht niet in behandeling te nemen;

 • Een klacht moet binnen zes weken na de ontvangstdatum zijn afgehandeld;

 • De klacht moet worden behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is;

 • Het bestaan van het klachtenmanagementsysteem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de deelnemer en aan de (eigen) medewerkers;

 • Aanvrager moet in staat zijn om inzicht te geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten;

 • Aanvrager moet ten aanzien van bij hem aangemelde deelnemers, te allen tijde kunnen, doch minimaal eens per jaar, rapporteren over:

  • Het totale aantal ingediende klachten;

  • Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen;

  • Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld;

  • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen;

  • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.

 • Een klacht moet worden gemeld aan de Arbeidsdeskundige van UWV en wordt opgenomen in het dossier;

 • In geval een klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld kan deze klager escaleren naar de Arbeidsdeskundige. Deze mogelijkheid is opgenomen in de klachtenregeling en klagers worden gewezen op de klachtenregeling.

Bij de aanvraag om erkenning dient de Aanvrager zijn klachtenreglement (indienen als bijlage 7) mee te sturen samen met het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1). Bij de beoordeling van de aanmelding kan UWV nadere vragen stellen over hoe het reglement in de praktijk door de Aanvrager wordt nageleefd of nageleefd gaat worden.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf voldoet aan de door UWV gestelde aspecten klachtenmanagement.

2.10. Kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening

[Vervallen per 28-01-2016]

Aan de uitvoering van de Jobcoaching wordt door UWV een aantal minimale eisen gesteld. Het gaat daarbij om zaken als bereikbaarheid, beschikbaarheid, continuïteit en procedures rondom aanvraag en declaratie. De Jobcoachorganisatie dient te beschikken over een interne beschrijving, waarin de normen en procedure voor deze aspecten beschreven staan. Deze beschrijving dient minimaal de volgende normvoorschriften te bevatten:

 • De Jobcoachorganisatie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar;

 • De Jobcoach is tijdens werkdagen binnen 24 uur oproepbaar;

 • De Jobcoachorganisatie garandeert de vervanging van de Jobcoach in geval van ziekte en vakantie.

 • De Jobcoachorganisatie treft organisatorische maatregelen om misbruik (zoals onterechte declaraties) van de Jobcoachvoorzieningen tegen te gaan.

Door ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) gaat de Aanvrager akkoord met het hanteren van het rapportageformulier Uitgevoerde Dienstverlening bij het afleggen van verantwoording over uitgevoerde Jobcoaching. Dit formulier is te vinden op www.uwv.nl/zakelijk.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf voortdurend beschikt over een interne beschrijving van de afspraken rondom de te leveren dienstverlening en dat die desgevraagd aan UWV inzichtelijk wordt gemaakt.

2.11. Klanttevredenheid

[Vervallen per 28-01-2016]

De Jobcoach heeft zowel de werknemer als de werkgever als klant. Daarom is het belangrijk dat zij beiden de dienstverlening van de Jobcoach waarderen als noodzakelijk en effectief. In die zin dat zij beiden tevreden zijn over de begeleiding door de Jobcoach en dat het dienstverband, mede hierdoor, in stand blijft. De Aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van erkenning om, uiterlijk één jaar na datum dagtekening erkenning, de resultaten van een klanttevredenheidsmeting aan UWV te overleggen. Daarna dient een klanttevredenheidsonderzoek minimaal eens per twee jaar plaats te vinden. De eisen waaraan dit klanttevredenheidsonderzoek moet voldoen en de vorm waarin dit moet worden aangeleverd bij UWV, zullen te zijner tijd op www.uwv.nl/zakelijk worden gepubliceerd.

Zowel de gemiddelde klanttevredenheid van de klant-werknemer als de gemiddelde klanttevredenheid van de klant-werkgever dient minimaal een 6,5 te bedragen op een schaal van 1 tot 10. UWV treedt bij een te laag klanttevredenheidscijfer in overleg met de Jobcoachorganisatie en geeft de Jobcoachorganisatie gelegenheid tot het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan.

Door invulling en ondertekening van het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie (indienen als bijlage 1) verklaart de Aanvrager dat zijn bedrijf voortdurend voldoet aan de eisen die door UWV worden gesteld aan de klanttevredenheid en maakt dat desgevraagd inzichtelijk.

Hoofdstuk 3. – Beoordeling van de aanvraag tot erkenning

[Vervallen per 28-01-2016]

De door UWV ontvangen Aanvragen tot Erkenning worden door UWV Facilitair Bedrijf afdeling Inkoop beoordeeld op het voldoen aan de eisen 1 t/m 5. Vervolgens wordt het voldoen aan de eisen 6 t/m 14 beoordeeld door UWV WERKbedrijf afdeling Expertisecentrum Re-integratie.

3.1. Niet correct aanleveren van gevraagde stukken

[Vervallen per 28-01-2016]

Het Aanmeldingsformulier Erkenning Jobcoachorganisatie dient volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend te zijn. Tevens moeten alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd en actueel zijn.

De vereiste bijlagen zijn beschreven in de onderstaande conformiteittabel, die u kunt gebruiken als checklist voor volledigheid van de aanvraag.

UWV is bevoegd van de Aanvrager nadere informatie te verlangen indien dat nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Indien de aanvraag niet aan bovengenoemde eisen voldoet, stelt UWV conform artikel 4:5 Awb de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken na dagtekening aan te vullen. Indien de aanvrager na het verstrijken van die termijn niet aan de gestelde eisen voldoet, kan het UWV de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling laten.

3.2. Conformiteittabel

[Vervallen per 28-01-2016]

Par.

Omschrijving

Documenten

Eis aan documenten

2.1

Uitsluitingsgronden

Verklaringen;

Niet ouder dan twee maanden

2.2

Conformiteitverklaring UWV beleidsregels

Aanmeldingsformulier

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

2.3

Inschrijving KvK en optioneel concernverklaring

Uitreksel KvK en evt. Concernverklaring volgens model UWV

 

2.4

Passende verzekering

Kopie polis of verklaring tussenpersoon

Niet ouder dan twee maanden

2.5

Voeren van Administratie vlg. ESF eisen

Aanmeldingsformulier

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

2.6

Verklaring onafhankelijkheid

Aanmeldingsformulier

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

2.7

Beschikbaar personeel

Vakbekwaamheid personeel

Minimale bezetting

Beheersing Nederlandse taal

Opgaven

Opgaven

Opgaven

2.8

Privacyreglement

Aanmeldingsformulier en Kopie privacy reglement

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

2.9

Klachtenreglement

Aanmeldingsformulier en Kopie klachtenreglement

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

2.10

Kwaliteit Dienstverlening

Aanmeldingsformulier

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

2.11

Klanttevredenheid

Aanmeldingsformulier

Ingevuld, gedateerd en ondertekend

3.3. Beslissing UWV

[Vervallen per 28-01-2016]

UWV meldt binnen maximaal acht weken na datum ontvangst van de (complete) aanmelding of het de Aanvrager erkent voor het uitvoeren van Jobcoaching op grond van dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning. Indien UWV besluit een bedrijf niet te erkennen, dan ontvangt het desbetreffende bedrijf te allen tijde een gemotiveerde afwijzing. De beslissing omtrent de aanvraag van een erkenning is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, waartegen bezwaar en beroep openstaan.

3.4. Publicatie

[Vervallen per 28-01-2016]

Dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van UWV, www.uwv.nl/zakelijk

3.5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-01-2016]

Dit Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning treedt in werking op 15 oktober 2012.

Terug naar begin van de pagina