Besluit hulpofficieren van justitie ILT-IOD 2012

Geldend van 30-08-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 augustus 2012, kenmerk 291816, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie ILT-IOD 2012)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering,

Besluit,

Artikel 1

De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de ILT-IOD van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die

  • a. de functie vervullen van coördinerend specialistisch inspecteur, senior inspecteur of inspecteur en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2012

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

M. Jongeneel-van Amerongen

hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken

Terug naar begin van de pagina