Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012–2013

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 30-08-2012 t/m 31-07-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren van de invoering van passend onderwijs (Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012–2013)

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijsbekostigde school;

 • contactschool: school die als contactschool is aangewezen door de bevoegde gezagsorganen uit het samenwerkingsverband i.o. of door de bevoegde gezagsorganen die betrokken zijn bij de instelling cluster 2 i.o. Een school kan slechts worden aangewezen tot contactschool indien deze school in het schooljaar 2011/2012 reeds bestond;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • ondersteuningsplan: ondersteuningsplan als bedoeld in het wetsvoorstel passend onderwijs;

 • ondersteuningsplanraad: ondersteuningsplanraad als bedoeld in het wetsvoorstel passend onderwijs;

 • samenwerkingsverband i.o.: samenwerkingsverband passend onderwijs in oprichting als bedoeld in het artikel 17 wpo en artikel 18 wvo van het wetsvoorstel passend onderwijs;

 • instelling i.o.: instelling cluster 2 in oprichting;

 • wetsvoorstel passend onderwijs: voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Kamerstukken I 2011/2012, 33 106, nr. B).

Artikel 2. Te bekostigen activiteiten

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De minister kan aanvullende bekostiging verstrekken voor het vormgeven aan de wijzigingen die de invoering van het wetsvoorstel passend onderwijs met zich brengt in het schooljaar 2012–2013.

 • 2 Per samenwerkingsverband i.o., per instelling cluster 1 of per instelling cluster 2 i.o. kan ten hoogste eenmaal aanvullende bekostiging worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 3. Aanvraag samenwerkingsverbanden i.o.

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een aanvraag tot aanvullende bekostiging voor een samenwerkingsverband i.o. kan worden ingediend door het bevoegd gezag van een contactschool. Deze contactschool treedt op namens de bevoegde gezagsorganen van alle scholen en vestigingen van scholen die deel gaan uitmaken van het betreffende samenwerkingsverband passend onderwijs. De aanvraag bevat in elk geval:

  • a. het nummer van het samenwerkingsverband i.o.;

  • b. de naam, het brinnummer en het vestigingsnummer van de contactschool;

  • c. het nummer van het bevoegd gezag van de contactschool.

 • 2 De aanvraag bestaat uit een ondertekend formulier waarop het bevoegd gezag van de contactschool van het samenwerkingsverband i.o. verklaart dat de aanvraag namens alle bevoegde gezagsorganen van de betrokken scholen van het samenwerkingsverband i.o. wordt gedaan.

 • 3 In de aanvraag wordt verklaard door het bevoegd gezag van de contactschool dat het samenwerkingsverband i.o. een werkagenda heeft waarin alle onderdelen zoals genoemd in het vierde lid zijn opgenomen en wordt verklaard dat het samenwerkingsverband i.o. bereid is om over de werkagenda en de voortgang bij de uitwerking in gesprek te gaan met de accountmanagers van OCW.

 • 4 In de werkagenda als bedoeld in het derde lid, zijn het proces en de planning beschreven om te komen tot:

  • 1°. De inrichting van een samenwerkingsverband passend onderwijs (rechtspersoon) door de betreffende bevoegde gezagsorganen voor regulier onderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4;

  • 2°. Het ondersteuningsplan, waarover op overeenstemming gericht overleg met de betrokken gemeente(n) wordt gevoerd, waarover overleg wordt gevoerd met het samenwerkingsverband i.o., waarover overleg plaatsvindt met cluster 1 en 2 en dat instemming behoeft van de ondersteuningsplanraad;

  • 3°. Een aan het ondersteuningsplan gerelateerd personeelsplan, inclusief de personele gevolgen van het verleggen van geldstromen in het nieuwe stelsel passend onderwijs (ambulante begeleiding, PAB, TAB) en waarover met de betrokken (v)so scholen overleg wordt gevoerd.

 • 5 Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde formulier zoals dat is gepubliceerd op www.duo.nl. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient verstuurd te worden naar: de Minister van OCW p/a Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Productgroep Bekostigen, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 4. Aanvraag instellingen cluster 1

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een aanvraag tot aanvullende bekostiging voor een instelling cluster 1 kan worden ingediend door het bevoegd gezag van de instelling cluster 1. De aanvraag bevat in elk geval:

  • a. de naam, het brinnummer van de instelling cluster 1;

  • b. het nummer van het bevoegd gezag van de instelling cluster 1

 • 2 De werkagenda als bedoeld in het derde lid van artikel 3 bevat voor de instellingen in cluster 1 een uitwerking van de wijze waarop de samenwerking met de samenwerkingsverbanden i.o. wordt vormgegeven.

 • 3 Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde formulier zoals dat is gepubliceerd op www.duo.nl. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient verstuurd te worden naar: de Minister van OCW p/a Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Productgroep Bekostigen, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 5. Aanvraag instellingen cluster 2 i.o.

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een aanvraag tot aanvullende bekostiging kan worden ingediend door het bevoegd gezag van een contactschool. Deze contactschool treedt op namens de bevoegde gezagsorganen van alle scholen die deel gaan uitmaken van de instelling cluster 2 i.o. De aanvraag bevat in elk geval:

  • a. het nummer van de instelling cluster 2 i.o.;

  • b. de naam en het brinnummer van de contactschool;

  • c. het nummer van het bevoegd gezag van de contactschool;

 • 2 De aanvraag bestaat uit een ondertekend formulier waarop het bevoegd gezag van de contactschool van de instelling cluster 2 i.o. verklaart dat de aanvraag namens alle bevoegde gezagsorganen van de betrokken scholen van de instelling cluster 2 i.o. wordt gedaan.

 • 3 De werkagenda als bedoeld in het derde lid van artikel 3 bevat voor de instellingen cluster i.o. een uitwerking van de wijze waarop de samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden i.o. wordt vormgegeven en het proces van de verdere vormgeving van de instelling cluster 2 i.o.

 • 4 Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde formulier zoals dat is gepubliceerd op www.duo.nl. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient verstuurd te worden naar: de Minister van OCW p/a Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Productgroep Bekostigen, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6. Aanvraagtermijnen

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Een aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid dient uiterlijk op 1 oktober 2012 door de minister te zijn ontvangen. Aanvragen die later dan 1 oktober 2012 door de minister worden ontvangen, worden afgewezen.

 • 2 Een aanvraag, bedoeld in artikel 4, eerste lid en artikel 5, eerste lid, dient uiterlijk op 31 december 2012 door de minister te zijn ontvangen. Aanvragen die later dan 31 december 2012 door de minister worden ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 7. Berekening aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De aanvullende bekostiging per samenwerkingsverband passend onderwijs i.o. in het primair onderwijs bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling op de betreffende vestiging(en) van een basisschool of van een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband i.o. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011, prikdatum 1 juli 2012.

 • 2 De aanvullende bekostiging per samenwerkingsverband passend onderwijs i.o. in het voortgezet onderwijs bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling op de betreffende vestiging(en) van een school voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband i.o. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011, prikdatum 1 juli 2012.

 • 3 De aanvullende bekostiging per instelling cluster 1 bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling van de instelling cluster 1. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011, prikdatum 1 juli 2012.

 • 4 De aanvullende bekostiging per instelling cluster 2 i.o. bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling van een school die behoort tot de instelling in op richting cluster 2. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011, prikdatum 1 juli 2012.

Artikel 8. Geen activiteitenplan en begroting

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 4 van de Regeling OCW-subsidies is niet van toepassing op de bekostiging op grond van deze regeling.

Artikel 9. Werkagenda

[Vervallen per 01-08-2014]

Op verzoek van de minister toont de contactschool van het samenwerkingsverband i.o. of de instelling cluster 2 i.o. of het bevoegd gezag van de instelling cluster 1 de werkagenda.

Artikel 10. Beschikken en betalen

[Vervallen per 01-08-2014]

De minister beschikt en betaalt in november 2012 respectievelijk in februari 2013 op de aanvragen, bedoeld in artikel 3, lid 1 respectievelijk artikel 4, lid 1 en artikel 5, lid 1. De betaling vindt plaats aan het bevoegd gezag van de contactschool van het samenwerkingsverband i.o. respectievelijk aan het bevoegd gezag van de contactschool van de instelling cluster 2 i.o. of het bevoegd gezag van de instelling cluster 1.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1-8-2014.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012–2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina