Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland

Geldend van 28-08-2012 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wfm BES, de Wwft BES en de Pw BES zijn belast de medewerkers van DNB met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de relevante organisatie-onderdelen van DNB, die zijn belast met het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen op de voet van de Wfm BES, de Wwft BES onderscheidenlijk de Pw BES.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2012.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 22 augustus 2012

De Nederlandsche Bank N.V.,

A.J. Kellermann,

directeur

J. Sijbrand,

directeur

Terug naar begin van de pagina