Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 17 augustus 2012, MC-U-3125844, op grond van artikel 7 van de Wet markordening gezondheidszorg inzake medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 24 mei 2012 schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over de voornemens met betrekking tot de overheveling van dure medisch-specialistische geneesmiddelen naar ziekenhuisbekostiging met ingang van 2013 (Kamerstukken II 2010/11, 29 248, nr. 231);

Gelet op het Algemeen overleg op 21 juni 2012 over geneesmiddelenbeleid;

Gelet op de alom in het veld gevoelde wens om vooruitlopend op de overheveling van oncolytica naar de ziekenhuisbekostiging, zoals aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal is meegedeeld in de bovenvermelde brief van 24 mei 2012, het nieuwe geneesmiddel vemurafenib met ingang van 1 juli 2012 op te nemen in de ziekenhuisbekostiging en de budgetcompensatie van enkele middelen voor de behandeling van melanoom aan te passen in de uitwerking van het transitiemodel medisch specialistische zorg;

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. opdrachtverlening

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig beleidsregels en regels vast.

Artikel 3. dure geneesmiddelen

 • 1 De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2013 voor alle behandelingen met dure geneesmiddelen met de hierna te noemen werkzame stoffen, een toegevoegde prestatie vast voor de bekostiging van het geleverde geneesmiddel:

  Hormonen gebruikt bij groeistoornissen

  SOMATROPINE

  MECASERMINE

  Oncolytica

  IMATINIB

  GEFITINIB

  ERLOTINIB

  SUNITINIB

  SORAFENIB

  DASATINIB

  LAPATINIB

  NILOTINIB

  EVEROLIMUS (voor zover het betreft geneesmiddelen met de merknamen AFINITOR en VOTUBIA en met uitzondering van het geneesmiddel met de merknaam CERTICAN)

  PAZOPANIB

  MITOTAAN

  BEXAROTEEN

  ABIRATERON

  LENALIDOMIDE

 • 2 De toegevoegde prestatie als bedoeld in het eerste lid behoort tot het gereguleerde segment. Voor de prestatie geldt een maximumtarief.

Artikel 4. Ipilimumab

 • 1 De zorgautoriteit verhoogt de budgetcompensatie in het schaduwbudget voor het geneesmiddel ipilimumab van 80 procent naar 95 procent van de netto inkoopkosten voor bij brief nader aan te geven instellingen voor medisch specialistische zorg die gespecialiseerd zijn in de behandeling van melanoom, mits deze instellingen deelnemen aan een adequate patiëntenregistratie waarin de effecten van de behandeling met ipilimumab met betrekking tot melanoom zorgvuldig zijn vastgelegd.

 • 2 De verhoging van de budgetcompensatie in het schaduwbudget bedoeld in het eerste lid werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 5. Vemurafenib

 • 1 De zorgautoriteit stelt de budgetcompensatie in het schaduwbudget voor het geneesmiddel vemurafenib op 95 procent van de netto inkoopkosten voor bij brief nader aan te geven instellingen voor medisch specialistische zorg die gespecialiseerd zijn in de behandeling van melanoom, mits deze instellingen deelnemen aan een adequate patiëntenregistratie waarin de effecten van de behandeling met vemurafenib met betrekking tot melanoom zorgvuldig zijn vastgelegd.

 • 2 De vaststelling van de budgetcompensatie in het schaduwbudget bedoeld in het eerste lid werkt terug tot en met 1 juli 2012.

 • 3 Voor de behandeling van melanoom met het geneesmiddel vemurafenib door instellingen bedoeld in het eerste lid in de periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012 is een bedrag € 5 miljoen beschikbaar.

Artikel 6

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina