Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012

Geldend van 24-08-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 augustus 2012, nr. FEZ/BV/2012/10759, tot instelling van het Audit Committee van het Ministerie van SZW (Instellingsbesluit SZW 2012)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Audit Committee: het Audit Committee van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

Er is een Audit Committee waarop de Regeling Audit Committees 2012 van toepassing is.

Artikel 3. Samenstelling

Het Audit Committee wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal en bestaat verder uit de plaatsvervangend Secretaris-generaal, de Directeuren-generaal, de Inspecteur-generaal, de Algemeen directeur Auditdienst Rijk, de Directeur Financieel Economische Zaken, de Directeur Bedrijfsvoering en de door de minister benoemde onafhankelijke externe leden.

Artikel 4. Secretariaat

Het secretariaat van het Audit Committee berust bij de directie Financieel Economische Zaken.

Artikel 5. Werkwijze

  • 1 Het Audit Committee beraadslaagt jaarlijks over de inhoud van een departementaal auditplan voor de bedrijfsvoering van SZW.

  • 2 De Auditdienst Rijk coördineert de opstelling van een voorstel voor dit jaarlijkse auditplan. Het auditplan bevat een voorstel voor de uit te voeren audits, op basis van risicoanalyse van relevante SZW-brede en directiespecifieke activiteiten en processen. De audits betreffen onder meer financiële audits, operational audits en IT-audits.

  • 3 Bij de risicoanalyse wordt rekening gehouden met conclusies en aanbevelingen uit eerdere controles en audits en uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en de toezichtactiviteiten van het Ministerie van Financiën.

  • 4 De Secretaris-generaal stelt het door de Auditdienst Rijk opgestelde auditplan vast, na de beraadslaging in het Audit Committee en adviseert de minister hierover.

Artikel 6. Vergaderingen

  • 1 De Algemeen directeur van de Auditdienst Rijk rapporteert in elke vergadering aan het Audit Committee over de voortgang van de uitvoering van het auditplan en over de tussentijdse bevindingen. Aan de hand hiervan beraadslaagt het Audit Committee en beslist de Secretaris-generaal over eventuele bijstellingen van het auditplan.

  • 2 Van de vergaderingen van het Audit Committee worden verslagen gemaakt. Afschriften van de verslagen en van de behandelde stukken worden gezonden aan de Directie Coördinatie Auditbeleid Departementen van het Ministerie van Financiën.

Artikel 7. Bezoldiging onafhankelijke externe leden

  • 2 Aan onafhankelijke externe leden als bedoeld in het eerste lid die naast het bijwonen van door het Audit Committee georganiseerde vergaderingen andere werkzaamheden ten behoeve van het Audit Committee verrichten, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor wordt vastgesteld aan de hand van de vast te stellen omvang van de werkzaamheden.

Artikel 8. Benoeming onafhankelijke leden

De benoeming van de onafhankelijke externe leden op basis van het Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2007 wordt geacht te hebben plaatsgevonden op grond van dit besluit.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin in het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 augustus 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina