Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 augustus 2012, nr. WJZ/12105085, houdende de verlenging van de aanwijzing van de beheerder van het bel-me-niet-register, bedoeld in artikel 11.7, zesde lid, van de Telecommunicatiewet (Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2015)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 11.7, zesde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Stichting Infofilter, gevestigd te ‘s-Gravenhage, wordt aangewezen als beheerder van het register, tot en met 31 december 2016.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De beheerder biedt aan abonnees de mogelijkheid om zich, conform de wettelijke regelingen, in te schrijven in het register als zij niet telefonisch voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden willen worden benaderd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om zich voor alle telefonische benaderingen te laten blokkeren, of voor deelblokkades.

 • 2 De beheerder draagt er zorg voor dat de wet op een effectieve manier wordt uitgevoerd en voorkomt misbruik van het register.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De beheerder heeft een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging om de bescherming van de gegevens in het register te garanderen. Hiervoor neemt hij de juiste technische en organisatorische maatregelen om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging te beheersen. De beheerder draagt zorg voor documentatie van de maatregelen.

 • 2 De beheerder laat, ten behoeve van het managementsysteem een risicoanalyse uitvoeren door een onafhankelijke derde partij om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging in kaart te brengen. Op basis van deze analyse neemt hij maatregelen, houdt hij bij of deze maatregelen effectief zijn en indien dit niet het geval is, neemt hij hierop wederom de daartoe geëigende maatregelen.

 • 3 De beheerder laat jaarlijks een onafhankelijke derde partij via een audit toetsen of de beheerder voldoet aan het eerste lid.

 • 4 De beheerder wordt vermoed een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, te hebben, indien hij voldoet aan de norm NEN-ISO-IEC 27001:2005.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

De beheerder draagt er zorg voor dat:

 • a. het register dusdanig wordt beheerd dat er continuïteit is in de uitvoering van de taken;

 • b. de gegevens in het register nauwkeurig en volledig zijn;

 • c. er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen de persoon of personen die de dagelijkse werkzaamheden verricht of verrichten en degene die de communicatie, bedoeld in artikel 11.7, vijfde lid, van de wet overbrengt, waarbij in ieder geval geen sprake mag zijn van formele banden, en

 • d. er een klachten- en geschillenregeling is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De beheerder draagt er zorg voor dat er aparte websites zijn voor abonnees en voor het gebruik van het register door degene die de communicatie, bedoeld in artikel 11.7, vijfde lid, van de wet overbrengen.

 • 2 De website voor abonnees voldoet binnen 3 maanden na inwerkingtreding van dit besluit aan het waarmerk Drempelvrij.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Indien de beheerder niet voldoet aan een voorwaarde of verplichting, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 kan de Minister de beheerder de aanwijzing geven dat binnen een vastgestelde periode alsnog daaraan moet worden voldaan.

 • 2 Indien de beheerder de aanwijzing niet opvolgt, kan de Minister de aanwijzing als beheerder intrekken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Uiterlijk negen maanden voor het aflopen van deze aanwijzing bepaalt de Minister of hij voornemens is de aanwijzing te verlengen.

 • 2 Een verlenging van de aanwijzing kan onder andere voorwaarden en verplichtingen gebeuren.

 • 3 Bij een voornemen tot verlenging geeft de Minister aan voor welke termijn die verlenging van toepassing is en binnen welke termijn de beheerder aan moet geven of hij instemt met de verlenging van de aanwijzing.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Indien de aanwijzing wordt beëindigd op basis van artikel 7, tweede lid, of indien de beheerder niet voor een nieuwe periode wordt aangewezen, worden de data in het register om niet aan een nieuwe beheerder overgedragen. Overige, met het register onlosmakelijk verbonden zaken, waaronder de hardware, kunnen desgewenst door de nieuwe beheerder tegen boekwaarde worden overgenomen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina