Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-04-2015 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416, houdende instelling van en vaststelling van nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de Commissies regionaal overleg bij burgerluchthavens van nationale betekenis (Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.75, eerste en vierde lid, juncto artikel 8.59, tweede lid, van de Wet luchtvaart;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. luchthaven Eelde

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

Artikel 3. luchthaven Lelystad

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Lelystad.

Artikel 4. luchthaven Maastricht

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Maastricht.

Artikel 5. luchthaven Rotterdam

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam.

Artikel 6. luchthaven Twente

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 7. Taak

 • 1 De commissie heeft naast de in artikel 8.59, eerste lid, van de wet bedoelde taak, tevens tot taak:

  • a. er op toe te zien dat aan de belangen van de organen en organisaties die in de commissie zijn vertegenwoordigd, zo veel mogelijk recht wordt gedaan, met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften;

  • b. de minister desgevraagd te informeren over haar werkzaamheden.

 • 2 De commissie treedt niet in de rechten en bevoegdheden van betrokkenen.

Artikel 8. Samenstelling

 • 2 Indien in de commissie vertegenwoordigers van de organisaties bedoeld in artikel 8.75, derde lid, van de wet worden benoemd, bedraagt het aantal leden:

  • a. voor de in de omgeving van de luchthaven actieve milieuorganisaties, maximaal twee vertegenwoordigers;

  • b. voor de op de luchthaven betrokken gebruikersorganisaties, maximaal twee vertegenwoordigers.

 • 3 Indien in de commissie vertegenwoordigers van andere gemeenten of andere organisaties worden benoemd, bedraagt het aantal leden voor iedere gemeente of organisatie, één vertegenwoordiger.

 • 4 Bij beëindiging of verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de benoeming heeft plaatsgevonden, wordt ontslag verleend.

 • 5 De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste vier jaren. Herbenoeming kan eenmaal voor ten hoogste vier jaren.

Artikel 9. Jaarplan

De commissie stelt jaarlijks vóór 15 oktober een jaarplan op voor het komende kalenderjaar.

Artikel 10. Organisatie overleg

 • 1 Een overleg van de commissie wordt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zoveel mogelijk belegd aan de hand van een door de commissie vastgesteld rooster.

 • 2 Een lid tekent voor deelname aan een overleg een presentielijst.

 • 3 Een lid is bevoegd voorstellen in de commissie te brengen.

 • 4 Een overlegstuk wordt in beginsel twee weken voor een overleg aan de leden van de commissie toegezonden.

 • 5 De commissie bepaalt of een overlegstuk verstuurd minder dan twee weken voor het overleg in behandeling wordt genomen.

Artikel 11. Openbaarheid overleg

 • 1 Een overleg van de commissie is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 2 Van het overleg wordt een verslag gemaakt. Het verslag is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

Artikel 12. Instellen werkgroepen

 • 1 De commissie kan werkgroepen instellen.

 • 2 De commissie benoemt de voorzitter en de leden van de werkgroep en bepaalt de taak, de opdracht, en de periode waarvoor deze wordt ingesteld en kent zo nodig faciliteiten en middelen toe.

 • 3 Een werkgroep kan, na goedkeuring van de commissie, voor de uitoefening van haar taak extern advies inwinnen.

Artikel 13. Jaarverslag

 • 1 De commissie stelt jaarlijks vóór 1 april een verslag op over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar. Dit jaarverslag bevat in ieder geval:

  • a. een beschrijving in hoeverre het jaarplan tot uitvoering is gekomen;

  • b. de samenstelling van de commissie in het voorgaande kalenderjaar;

  • c. een beschrijving in hoeverre bijzondere voorvallen of omstandigheden voor haar werkzaamheden van belang zijn geweest;

  • d. een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de commissie.

 • 2 Het jaarverslag is openbaar en wordt aan de minister gezonden.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van:

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Naar boven