Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van najaarsgeplante bloembolgewassen

[Regeling vervallen per 18-12-2012.]
Geldend van 20-08-2012 t/m 17-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 augustus 2012, nr. 287347, houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van najaarsgeplante bloembolgewassen tegen bacteriën (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van najaarsgeplante bloembolgewassen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 5 juni 2012;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Formaline (Formaldehyde 37%) ter bestrijding van bacteriën in warme en koude dompelbaden van hyacint, iris en andere in najaarsgeplante bolgewassen (zogenaamd bijgoed volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0. Ctgb juni 2011).

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 augustus en vervalt met ingang van 18 december 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van najaarsgeplante bloembolgewassen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 augustus 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

De Directeur-Generaal Agro.

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 18-12-2012]

Middelnaam: Formaline (bevat 37% formaldehyde en 8% methanol)

[Vervallen per 18-12-2012]

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling in de teelt van hyacint, iris en andere in het najaar geplante bijzonder bolgewassen (z.g.n. bijgoed volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011).

 • De toepassingsperiode waarin formaldehyde mag worden gebruikt loopt van 20 augustus tot en met 17 december 2012

 • Toepassing in hyacint ter bestrijding van bacterieziekten (o.a. Erwinia spp):

  Dosering: 0,5% (0,5 liter Formaline oplossen in 100 liter water) in holbollen

  1% (1 liter Formaline oplossen in 100 liter water) in overige hyacintenbollen

 • Toepassing in iris en overige in het najaar geplante bijgoed van bloembolgewassen ter bestrijding van bacterieziekten:

  Maximale dosering: 0,5% (0,5 liter Formaline oplossen in 100 liter water)

 • Raadpleeg voor de duur van dompelen en voorweken de toepassingsrichtlijnen van de voorlichting.

 • Het dompelbad dient voorzien te zijn van een adequate afzuiging naar buiten.

 • De ruimte waarin het dompelbad staat dient ruim geventileerd te worden tijdens het gebruik van formaline.

 • Toepassing van Formaline is uitsluitend toegestaan indien: Werknemers zonder adequate ademhalingsbescherming niet worden blootgesteld aan een overschrijding van de wettelijke grenswaarde van Formaldehyde (15 min TGG van 0,5 mg/m3 en 8 uur TGG van 0,15 mg/m3) of die van Methanol (8 uur TGG van 133 mg/m3) tijdens het aanmaken van de dompelvloeistof, het vullen van het dompelbad, het laden van de bollen in het dompelbad, het dompelen, het lossen van de bollen uit het dompelbad en het drogen.

 • Uitsluitend toepassen in dompelbad indien:

  • de behandelruimte bij gebruik van het dompelbad door compartimentering volledig gescheiden is van andere ruimten waar tijdens het dompelen andere werkzaamheden plaatsvinden (zoals sorteren), of

  • andere werkzaamheden (zoals sorteren) in hetzelfde gebouw waar de dompelinstallatie staat opgesteld niet plaats vinden op een tijdstip waarop de dompelinstallatie in gebruik is; en

  • de te behandelen partij niet meer gesorteerd behoeft te worden.

 • Een formaline bevattend dompelbad dient buiten de gebruiksperiode luchtdicht afgedekt te worden om verdamping van formaline te voorkomen.

 • Bij bewaring van behandelde bollen: de bewaarruimte ventileren om eventuele formaline uit nadampende bollen te verwijderen.

 • Bij het drogen van de behandelde bollen mag:

  • De ruimte niet betreden worden zonder adequate ademhalingsbescherming

  • Moet de ruimte voldoende geventileerd worden en moet de drooglucht naar buiten worden afgevoerd

  • Mag in de aanpalende ruimten alleen gewerkt worden indien de concentratie aan Formaldehyde en Methanol onder de wettelijke grenswaarden blijven.

 • De toepasser wordt voorafgaand aan het gebruik van het middel in kennis gesteld van onderstaande gevaren en veiligheidswaarschuwingen:

  • Veroorzaakt brandwonden.

  • Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

  • Schadelijk: bij inademing, opname door de mond en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

  • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

  • Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen van nitryl of butylrubber.

 • Draag geschikte handschoenen indien men werkt met behandelde bollen.

 • Indien huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid voor Formaline, niet meer werken met dit product of met dit product behandelde planten of bollen.

 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

 • In de ruimte bij het dompelbad dienen bij de toepassing (laden/lossen bollen dompelbad, toedienen formaline) van dit middel alle medewerkers een halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker te dragen voorzien van een grijze filterbus met codeletter B of onafhankelijke ademhalingsbescherming.

 • Volg de gebruiksvoorschriften om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Terug naar begin van de pagina