Mandaatregeling beheer openbaar ministerie 2012

Geldend van 14-08-2012 t/m heden

Regeling van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 3 augustus 2012, nr 287000, houdende verlening van ondermandaat en het doorgegeven van volmacht en machtiging ten aanzien van beheeraangelegenheden op het terrein van het openbaar ministerie aan het College van procureurs-generaal (Mandaatbesluit beheer openbaar ministerie 2012)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van het openbaar ministerie betreffen ondermandaat verleend aan het College van procureurs-generaal.

Artikel 2

Het College van procureurs-generaal wordt aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van bij het openbaar ministerie werkzame ambtenaren, niet zijnde rechterlijke ambtenaren.

Artikel 3

Het College van procureurs-generaal wordt aangewezen als bevoegd om het ondermandaat inzake het nemen van besluiten inzake financieel beheer en het nemen van rechtspositionele besluiten verder dan één hiërarchisch niveau door te geven.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 augustus 2012

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

G.N. Roes,

directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

Terug naar begin van de pagina