Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 27 juli 2012, nr. WBV 2012/17, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000;

Besluit:

Artikel II

In aanvulling op het overgangsrecht, zoals bepaald in artikel IV van het Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit modern migratiebeleid en het Besluit inburgering (aanscherping eisen gezinsmigratie) (Staatsblad 2012, 148), is het volgende van toepassing:

  • adviesverzoeken die zijn ontvangen vóór 1 oktober 2012 worden nog getoetst aan het recht dat gold ten tijde van het indienen van het adviesverzoek.

  • mvv-aanvragen die zijn ontvangen na 30 september 2012, maar ingediend naar aanleiding van een positief advies op een adviesverzoek dat is ontvangen vóór 1 oktober 2012, worden nog getoetst aan het recht dat gold ten tijde van het indienen van het adviesverzoek.

  • adviesverzoeken die zijn ontvangen na 30 september 2012, volgend op een eerder adviesverzoek waarin negatief is geadviseerd, worden getoetst aan het recht dat gold ten tijde van het indienen van het laatste adviesverzoek.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 juli 2012

De

Minister

voor Immigratie, Integratie en Asiel,
voor deze,

de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,

L. Mulder

Terug naar begin van de pagina